Wijzigingsbesluit Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie (DCS 1800)

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-12-1997 t/m 14-03-2013

Besluit van 25 november 1997, houdende wijziging van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie in verband met de invoering van het systeem voor openbare digitale cellulaire mobiele telecommunicatie te land (DCS 1800) en houdende bepalingen met betrekking tot de aanvraagprocedure voor dit systeem

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juni 1997, nr. HDTP/97/1043/JH, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Gelet op de artikelen 13a , eerste lid, 13b , 13g , 13h , 13k , en 41 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

De Raad van State gehoord (advies van 8 juli 1997, nr. WO9.97.0342);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 november 1997, nr. HDTP/97/2501/NG, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Het Besluit aanwijzing DCS 1800 wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

  • 1 Onze Minister maakt in de Staatscourant bekend wanneer de procedure voor het aanvragen van een vergunning zal beginnen.

  • 2 Onze Minister stelt een aanvraagdocument op, waarin een overzicht wordt gegeven van de gestelde regels omtrent de indiening en behandeling van de aanvragen om een vergunning en van de gestelde regels omtrent de inhoud van de aanvragen en de daarbij over te leggen gegevens. In het aanvraagdocument wordt voorts informatie gegeven over de aanvraagprocedure.

  • 3 Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot aan een door Onze Minister te bepalen moment waarop de aanvragen moeten zijn ontvangen, kan een ieder aan Onze Minister een verzoek doen om toezending van het aanvraagdocument. Het aanvraagdocument wordt uitsluitend verzonden aan degene die daarvoor een bedrag van f 500,- heeft betaald als tegemoetkoming in de kosten van de vervaardiging.

  • 4 Onze Minister beslist op een aanvraag om een vergunning binnen zesentwintig weken na aanvang van de procedure voor het aanvragen van een vergunning.

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 november 1997

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de zevenentwintigste november 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven