Vrijstellingsregeling natuurlijk mineraal- en bronwater (Warenwet)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 03-12-1997 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling natuurlijk mineraal- en bronwater (Warenwet)

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op richtlijn nr. 80/777/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (PbEG L 229), alsmede op artikel II, derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet jo. artikel 16, eerste lid, van de Warenwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijn 80/777/EEG: richtlijn nr. 80/777/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (PbEG L 229), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 96/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 (PbEG L 299).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van het Natuurlijk mineraal- en bronwaterbesluit (Warenwet)1 voor zover de desbetreffende waar voldoet aan richtlijn 80/777/EEG.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 28 oktober 1997.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling natuurlijk mineraal- en bronwater (Warenwet).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

vanVolksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven