Regeling aanwijzing ziekenfondsen Ziekenfondswet 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 05-11-2003 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing ziekenfondsen Ziekenfondswet 1998

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Ziekenfondswet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden te Amsterdam wordt aangewezen als het ziekenfonds waarbij zich bij uitsluiting aanmelden de hierna genoemde groepen van verzekerden:

    • a. de verzekerden, op wie artikel 415 van het Wetboek van Koophandel van toepassing is;

    • b. de verzekerden die ingevolge het bepaalde bij of krachtens artikel 7 dan wel artikel 8 van de Ziektewet als werknemer in de zin van die wet worden beschouwd, een uitkering of ziekengeld als in die artikelen bedoeld ontvangen of zouden hebben ontvangen op grond van een al dan niet beëindigde arbeidsverhouding op grond waarvan zij behoren of behoorden tot de onder a bedoelde groep van verzekerden.

  • 2 Het eerste lid, aanhef en onder b, is ten aanzien van de verzekerde die ingevolge het bepaalde bij of krachtens artikel 7 van de Ziektewet als werknemer in de zin van die wet wordt beschouwd, slechts van toepassing gedurende het eerste jaar, voor zover hij recht heeft op een werkloosheidsuitkering berekend naar 70% van het dagloon.

  • 3

In afwijking van artikel 5, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, schrijft de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden geen andere verzekerden in dan die zich bij dat ziekenfonds aanmelden op grond van het eerste lid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. te Utrecht wordt aangewezen als het ziekenfonds waarbij zich bij uitsluiting aanmelden de rechthebbenden op een pensioen of rente krachtens de Nederlandse wetgeving, die niet hier te lande woonachtig zijn en met toepassing van een Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen, dan wel toepassing van zodanige verordening krachtens de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of een Verdrag inzake sociale zekerheid dat Nederland met een andere staat heeft gesloten recht hebben op verstrekkingen ten laste van de ziekenfondsverzekering.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het Besluit aanwijzing ziekenfondsen Ziekenfondswet 1980 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing ziekenfondsen Ziekenfondswet 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Naar boven