Mandaatverlening aan Senter

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 30-11-1997 t/m 30-04-2004

Mandaatverlening aan Senter

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Gelet op de instemming van de algemeen directeur van Senter;

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

  • 1 Aan de algemeen directeur van Senter wordt mandaat verleend om besluiten te nemen ter uitvoering van de Tijdelijke stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 1997, Stcrt. 1997, nr. 207.

  • 2 De algemeen directeur neemt geen beslissing op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door hem is genomen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

  • 1 De algemeen directeur wordt toegestaan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Geen ondermandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt krachtens ondermandaat heeft genomen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De directeur Vervoersectoren kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit namens de Minister van Verkeer en Waterstaat is genomen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

  • 1 In elk besluit in eerste aanleg wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaar schrift bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres Senter.

  • 2 In elke beslissing op bezwaar wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen door indiening van een beroepschrift bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank die op grond van artikel 8 : 7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht terzake bevoegd is.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven