Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 29-06-1998 t/m 23-01-2004

Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 17 en 30, eerste en vierde lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 10a van de Veewet;

Gelet op artikel 5 van Richtlijn 80/217/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (PbEG L 47/11) en artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224/29);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. herbevolkingsgebied Venhorst:

gebied zoals omschreven in Bijlage I;

b. herbevolkingsgebied Helmond:

gebied zoals omschreven in Bijlage II;

c. bedrijf:

bedrijf, kennelijk bestemd voor het houden van varkens, dat niet is gelegen in het gebied zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling vervoersverbod vee Venhorst 1997;

d. Regeling compartimentering:

Regeling compartimentering varkens en vervoermiddelen voor varkens.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Het is verboden varkens aan te bieden ten vervoer naar een bedrijf in het herbevolkingsgebied Venhorst of in het herbevolkingsgebied Helmond, niet gelegen in de open lucht, waarvan varkens ingevolge artikel 22, eerste lid, onderdeel f van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zijn gedood in verband met een besmetting met klassieke varkenspest danwel waarvan varkens na afvoer besmet bleken te zijn, tenzij:

  • a. de varkens overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees op zodanige wijze individueel geïdentificeerd zijn dat de dieren van elkaar te onderscheiden zijn en

  • b. de varkens met serologisch negatief resultaat zijn onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van het klassieke varkenspestvirus en worden vervoerd binnen 8 dagen na het tijdstip van de uitslag van het onderzoek, hetgeen blijkt uit een door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees vastgestelde verklaring die het vervoer van varkens vergezelt.

 • 2 Het is verboden varkens te vervoeren naar een bedrijf als bedoeld in het eerste lid, tenzij:

  • a. de varkens met serologisch negatief resultaat zijn onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van het klassieke varkenspestvirus en worden vervoerd binnen 8 dagen na het tijdstip van de uitslag van het onderzoek, hetgeen blijkt uit een door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees vastgestelde verklaring die het vervoer van varkens vergezelt;

  • b. de varkens op het bedrijf worden aangevoerd binnen een periode van 8 dagen na de eerste aanvoer;

  • c. de varkens overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees op zodanige wijze individueel geïdentificeerd zijn dat de dieren van elkaar te onderscheiden zijn, en

  • d. het vervoermiddel waarmee de varkens zijn vervoerd na het lossen overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees wordt gereinigd en ontsmet.

 • 3 Het is verboden varkens te ontvangen of aanwezig te hebben op een bedrijf als bedoeld in het eerste lid, tenzij:

  • a. de varkens die met serologisch negatief resultaat zijn onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van het klassieke varkenspestvirus, worden aangevoerd binnen 8 dagen na het tijdstip van de uitslag van het in eerste lid, onderdeel b, bedoelde onderzoek, hetgeen blijkt uit de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde verklaring die de varkens vergezelt;

  • b. de varkens op het bedrijf zijn aangevoerd binnen een periode van 8 dagen na de eerste aanvoer;

  • c. de varkens uiterlijk 15 dagen na aankomst overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees serologisch onderzocht worden;

  • d. de varkens op het bedrijf ten vroegste 40 dagen na de eerste aanvoer van varkens overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees serologisch worden onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van blaasjesziekte, ziekte van Aujeszky en van klassieke varkenspest, en

  • e. de varkens overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees op zodanige wijze individueel geïdentificeerd zijn dat de dieren van elkaar te onderscheiden zijn.

 • 4 Het is verboden varkens af te voeren van een bedrijf als bedoeld in het eerste lid, tenzij:

  • a. 60 dagen zijn verstreken na de laatste aanvoer van varkens op het bedrijf,

  • b. op het bedrijf de verklaring aanwezig is als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en

  • c. wordt voldaan aan de afvoervoorwaarden genoemd in de Regeling vervoersbeperkingen varkens, met dien verstande dat:

   • -

    indien varkens worden afgevoerd van een fokbedrijf naar meer dan 3 afvoeradressen deze dieren overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees met negatief serologisch resultaat onderzocht zijn op de aanwezigheid van het klassieke varkenspestvirus;

   • -

    varkens mogen worden afgevoerd van een mestbedrijf naar een vermeerderingsbedrijf of van een vermeerderingsbedrijf naar een vermeerderingsbedrijf, mits deze dieren overeenkomstig aanwijzingen van de RVV met negatief serologisch resultaat onderzocht zijn op de aanwezigheid van het klassieke varkenspestvirus.

 • 5 De verboden, bedoeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, zijn niet van toepassing indien:

  • a. 60 dagen zijn verstreken na de laatste aanvoer van varkens op het bedrijf en

  • b. de varkens overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees zijn onderzocht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Het is verboden varkens te vervoeren naar een bedrijf in het herbevolkingsgebied Venhorst of in het herbevolkingsgebied Helmond, niet gelegen in de open lucht en niet zijnde een bedrijf als bedoeld in artikel 2, of een bedrijf in de open lucht, niet zijnde een bedrijf als bedoeld in artikel 4, tenzij het vervoermiddel waarmee de varkens zijn vervoerd na het lossen overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees wordt gereinigd en ontsmet.

 • 2 Het is verboden varkens te ontvangen of aanwezig te hebben op een bedrijf als bedoeld in het eerste lid, tenzij:

  • a. deze varkens uiterlijk 15 dagen na aankomst overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees serologisch onderzocht worden, en

  • b. de varkens op het bedrijf ten vroegste 40 dagen na de eerste aanvoer van varkens overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees serologisch worden onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van blaasjesziekte, ziekte van Aujeszky en van klassieke varkenspest.

 • 3 Het is verboden varkens af te voeren van een bedrijf als bedoeld in het eerste lid, tenzij:

  • a. de varkens reeds op het bedrijf aanwezig waren voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, of

  • b. de ingevolge het eerste lid aangevoerde varkens gedurende 60 dagen op het bedrijf hebben verbleven,

  en wordt voldaan aan de afvoervoorwaarden genoemd in de Regeling vervoersbeperkingen varkens, met dien verstande dat:

  • -

   indien varkens worden afgevoerd van een fokbedrijf naar meer dan 3 afvoeradressen deze dieren overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees met negatief serologisch resultaat onderzocht zijn op de aanwezigheid van het klassieke varkenspestvirus;

  • -

   varkens mogen worden afgevoerd van een mestbedrijf naar een vermeerderingsbedrijf of van een vermeerderingsbedrijf naar een vermeerderingsbedrijf, mits deze dieren overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees met negatief serologisch resultaat onderzocht zijn op de aanwezigheid van het klassieke varkenspestvirus.

 • 4 De verboden, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, zijn niet van toepassing indien:

  • a. 60 dagen zijn verstreken na de eerste aanvoer van varkens op het bedrijf en

  • b. de varkens overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees zijn onderzocht,

  met dien verstande dat dit artikel niet van toepassing is op bedrijven die na inwerkingtreding van deze regeling geen varkens hebben aangevoerd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het is verboden varkens te vervoeren naar, te ontvangen of aanwezig te hebben op dan wel af te voeren van een bedrijf in het herbevolkingsgebied Venhorst of in het herbevolkingsgebied Helmond in de open lucht, waarvan varkens ingevolge artikel 22, eerste lid, onderdeel f, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zijn gedood in verband met een besmetting met klassieke varkenspest dan wel waarvan varkens na afvoer besmet bleken te zijn, tenzij, overeenkomstig aanwijzingen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, wordt voldaan aan artikel 5 van Richtlijn 80/217/EEG van de Raad van de Europese gemeenschappen van 22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (PbEG L 47/11).

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Onverminderd de artikelen 2 tot en met 6 vindt de wijze van het aanbieden ten vervoer naar, het vervoer naar, het ontvangen of aanwezig hebben op dan wel de afvoer van een bedrijf in het herbevolkingsgebied Venhorst of het herbevolkingsgebied Helmond plaats overeenkomstig aanwijzingen van de inspecteur-districtshoofd van de Veterinaire Dienst.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Artikel 29 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is van overeenkomstige toepassing op vee dat zich bevindt op een bedrijf in het herbevolkingsgebied Venhorst of het herbevolkingsgebied Helmond waarop zich varkens bevinden, waarvan is geconstateerd dat zij in strijd met deze regeling op het bedrijf zijn gebracht of worden gehouden.

Artikel 9a

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De directeur van de Veterinaire Dienst of de inspecteur-districtshoofd van de Veterinaire Dienst kunnen in bijzondere gevallen namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ontheffing verlenen van de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking op de dag van plaatsing van deze regeling in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 november 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage I. Herbevolkingsgebied Venhorst:

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Vanaf de kruising van de Prins Willem Alexanderweg en de Waal, de Waal volgend in oostelijke richting, overgaand in Kaliwaal tot Duffeltdijk (Kekerdom, gem. Ubbergen). Duffeltdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in Kapitteldijk tot Nederlands-Duitse grens. Nederlands-Duitse grens volgend in zuidelijke richting tot de Zwarteweg. De Zwarteweg volgend in zuidelijke richting tot N271. N271 volgend in zuidelijke richting tot de brug over de Niers. De Niers volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot de Maas. De Maas volgend in zuidelijke richting tot snijpunt met Maasstraat (Sambeek gem. Boxmeer). Maasstraat volgend in noordwestelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in Zandsteeg overgaand in Sambeeksedijk tot Verlengde Heistraat. Verlengde Heistraat volgend in zuidelijke richting tot Heikantsepeelweg. Heikantsepeelweg volgend in zuidwestelijke richting tot A73. De A73 volgend in zuidoostelijke richting tot de Mullensedijk. De Mullemsedijk volgend in zuidwestelijke richting tot Stevenbeekseweg. Stevenbeekseweg volgend in zuidelijke richting tot Groeningsedijk. Groeningsedijk volgend in westelijke richting tot Oploseweg. Oploseweg volgend in zuidoostelijke richting tot Hondsbergweg. Hondsbergweg volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Boveneind tot Vredepaaldreef. Vredepaaldreef volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot Oploseweg. Oploseweg volgend in zuidelijke richting overgaand in Ripsestraat tot Burgemeester Wijtvlietlaan. Burgemeester Wijtvlietlaan volgend in westelijke richting tot Doctor de Quayweg. Doctor de Quayweg volgend in zuidwestelijke richting tot Sijpseweg. Sijpseweg volgend in noordelijke richting tot Rooije Hoefsedijk. Rooije Hoefsedijk volgend in zuidwestelijke richting tot Oost-om. Oost-om volgend in noordelijke richting tot Scheiweg. Scheiweg volgend in westelijke richting tot Lodderdijk. Lodderdijk volgend in zuidwestelijke richting overgaand in St-Annastraat, overgaand in Willem de Haasstraat tot Vondellaan. Vondellaan volgend in zuidwestelijke richting tot Kruiseind. Kruiseind volgend in noordwestelijke richting overgaand in Pandelaar, overgaand in Koksedijk, overgaand in Gemertsedijk, overgaand in Heuvelberg, overgaand in Molentiend tot Brugstraat. Brugstraat volgend in westelijke richting overgaand in Hezelstraat overgaand in Kerkstraat overgaand in Schansoord tot Veghelsedijk. Veghelsedijk volgend in westelijke richting overgaand in Erpseweg tot Rembrandtlaan (N265). Rembrandtlaan volgend in zuidwestelijke richting tot Rijksweg (N279). Rijksweg volgend in noordwestelijke richting tot de A2. De A2 volgend in noordelijke richting tot de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Nijmegen. Vanaf de kruising van de A2 en de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Nijmegen. Spoorlijn volgend in noordoostelijke richting tot Deken van Roestellaan. Deken van Roestellaan volgend in noordelijke richting overgaand in Rodenborchweg tot Schoolstraat. Schoolstraat volgend in oostelijke richting overgaand in Bruggen tot Slagkampweg. Slagkampweg volgend in noordelijke richting tot Blokkenweg. Blokkenweg volgend in oostelijke richting tot Vliertwijksestraat. Vliertwijksestraat volgend in noordelijke richting tot Eerste Hoefsteeg. Eerste Hoefsteeg volgend in oostelijke richting tot Kerkdijk. Kerkdijk volgend in noordelijke richting tot waterloop Hertogswetering. Hertogswetering volgend in oostelijke richting tot de Lutterstraat. De Lutterstraat volgend in noordelijke richting, overgaand in Osseweg tot Lithovensedijk. De Lithovensedijk volgend in noordoostelijke richting, in noordelijke richting overgaand in Oyense Benedendijk tot Veerstraat. De Veerstraat volgend in noordelijke richting, de Maas overstekend en overgaand in Oyense Veerweg tot Veerweg. De Veerweg volgend in westelijke richting tot Nieuweweg. De Nieuweweg volgend in noordoostelijke richting tot Hoogroekstraat. De Hoogroekstraat volgend in oostelijke richting tot Zijveld. Het Zijveld volgend in noordelijke richting tot van Heemstraweg. De van Heemstraweg volgend in westelijke richting tot Prins Willem Alexanderweg. De Prins Willem Alexanderweg volgend in noordelijke richting tot de kruising met de Waal (Herbevolkingsgebied Venhorst).

Bijlage II. Herbevolkingsgebied Helmond

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Vanaf de kruising Mullemsedijk en A73, de A73 volgend in zuidoostelijke richting tot de Loonseweg (ter hoogte van Overloon, gem. Vierlingsbeek). De Loonseweg volgend in zuidoostelijke richting, de spoorlijn Nijmegen-Venlo kruisend, tot Sint Jozeflaan. De Sint Jozeflaan volgend in zuidelijke richting tot Maasheseweg. De Maasheseweg volgend in noordoostelijke richting tot Campagneweg. De Campagneweg volgend in zuidelijke richting tot Sint Wilbertsweg. De Sint Wilbertsweg volgend in zuidelijke richting tot Dorpstraat (Geijsteren, gem. Meerlo-Wanssum). De Dorpstraat volgend in zuidwestelijke richting, overgaand in Oostrumseweg tot Lange Ven. De Lange Ven volgend in zuidoostelijke richting tot Meerlosebaan. De Meerlosebaan volgend in zuidoostelijke richting tot Venrayseweg. De Venrayseweg volgend in zuidwestelijke richting tot Oirlosedijk. De Oirlosedijk volgend in zuidwestelijke richting, overgaand in Ericaweg tot Boddenbroek. De Boddenbroek volgend in zuidelijke richting tot de kruising met de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Vanaf dat punt de spoorlijn volgend in zuidoostelijke richting tot de kruising met de Spoorstraat (ten zuidwesten van Tienray). Vanaf dat punt de Spoorstraat volgend in zuidwestelijke richting, overgaand in Tienrayseweg tot de A73. De A73 volgend in zuidoostelijke richting tot de Meldersloseweg (afslag 11, Horst). De Meldersloseweg volgend in westelijke richting, overgaand in Stationsstraat, overgaand in Horsterweg, overgaand in Molenstraat tot De Hees. De Hees volgend in oostelijke richting overgaand in Peperstraat overgaand in Mgr Evertsstraat tot Raadhuisstraat. De Raadhuisstraat volgend in noordelijke richting tot Kerkstraat. Kerkstraat volgend in oostelijke richting overgaand in Steinhagenstraat tot Venloseweg. Venloseweg volgend in zuidoostelijke richting , A67 kruisend, overgaand in Sevenumseweg tot A73. A73 volgend in zuidelijke richting tot N275. N275 volgend in oostelijke richting tot de Zuiderbrug (over de Maas). De Maas volgend in zuidelijke richting tot Maasstraat (Belfeld). Maasstraat volgend in zuidoostelijke richting tot Urbanusstraat. Urbanusstraat volgend in noordoostelijke richting overgaand in Markt tot Wilhelminastraat. Wilhelminastraat volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Broekstraat tot Koelesweg. Koelesweg volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Polderweg tot Keulseweg. Keulseweg volgend in oostelijke richting tot grens Nederland Duitsland. Grens Nederland Duitsland volgend in zuidelijke richting tot Melickervenweg. Melickervenweg volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Europalaan Oost, overgaand in Europalaan-Centrum overgaand in Europalaan-West, overgaand in Aan de Vier Gebroeders, overgaand in Melickerweg overgaand in Groenstraat, overgaand in Dorpsstraat tot N293. N293 volgend in zuidelijke richting tot Pastoor Siebenstraat. Pastoor Siebenstraat volgend in zuidelijke richting tot Raadhuisstraat. Raadhuisstraat volgend in westelijke richting overgaand in Raadhuisplein overgaand in Aan de Berg overgaand in Leropperweg tot De Dreeft. De Dreeft volgend in westelijke richting overgaand in Berkenallee tot Verlengde Veestraat. Verlengde Veestraat volgend in westelijke richting, N271 kruisend, overgaand in Veestraat tot Eikenstraat. Eikenstraat volgend in noordelijke richting tot Maas. Maas volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot Osen (Heel). Osen volgend in westelijke richting overgaand in noordwestelijke richting overgaand in Pannenhof tot Nieuwstraat. Nieuwstraat volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Dorpstraat tot Billenstraatje. Billenstraatje volgend in noordwestelijke richting tot Heerbaan. Heerbaan volgend in zuidwestelijke richting tot Schutteheide. Schutteheide volgend in noordelijke richting overgaand in Daalzicht tot N273. N273 volgend in zuidwestelijke richting tot A2. A2 volgend in zuidoostelijke richting tot Heerbaan. Heerbaan volgend in zuidwestelijke richting tot Hagenbroek. Hagenbroek volgend in zuidelijke richting tot Panheeldersteeg. Panheeldersteeg volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Oude Trambaan tot Akkerwal. Akkerwal volgend in zuidelijke richting overgaand in Holstraat overgaand in Beekstraat overgaand in Kessenicherweg tot de Nederlands-Belgische grens. De Nederlands-Belgische grens volgend in noordwestelijke richting tot Asbroekweg. De Asbroekweg volgend in oostelijke richting tot Toom. Toom volgend in noordelijke richting tot Driebokstraat. Driebokstraat volgend in westelijke richting overgaand in Berg tot Bergakkers. Bergakkers volgend in noordelijke richting overgaand in Grensweg tot Gravenkasteel. Gravenkasteel volgend in noordelijke richting overgaand in De Branten overgaand in Damenweg, overgaand in Dorpsstraat tot Strijperdijk. Strijperdijk volgend in noordelijke richting tot Jansborg. Jansborg volgend in noordoostelijke richting tot Strijperstraat. Strijperstraat volgend in noordelijke richting tot Dorpstraat. Dorpstraat volgend in noordelijke richting overgaand in Oostrikkerstraat, overgaand in Langstraat overgaand in Leenderweg overgaand in Oude Stationsstraat tot Spoorlijn Weert/Eindhoven. Spoorlijn Weert/Eindhoven volgend in noordelijke richting tot Emmerikstraat. Emmerikstraat volgend in oostelijke richting oevrgaand in Kruis, overgaand in Oudenmolen tot Heezerenbosch. Heezerenbosch volgend in westelijke richting overgaand in De Oude Baan tot Valkenswaardseweg. De Valkenswaardseweg volgend in westelijke richting overgaand in Leenderweg tot Eindhovenseweg (N69). De N69 volgend in noordelijke richting tot de A67. De A67 volgend in westelijke richting tot de A2 ter hoogte van knooppunt de Hogt. De A2 volgend in noordelijke richting tot De Ketting. De Ketting volgend in noordoostelijke richting overgaand in Heult tot Gestelseweg. De Gestelseweg volgend in zuidwestelijke richting tot de oprit in de noordelijke richting van de A2. De A2 volgend in noordelijke richting tot N279. N279 volgend in zuidoostelijke richting tot Rembrandtlaan. Rembrandtlaan volgend in noordoostelijke richting tot Erpseweg. Erpseweg volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Veghelsedijk overgaand in Schansoord overgaand in Kerkstraat overgaand in Hezelstraat overgaand in Brugstraat tot Molentiend. Molentiend volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Heuvelberg overgaand in Gemertsedijk overgaand in Koksedijk overgaand in Pandelaar overgaand in Kruiseind tot Vondellaan. Vondellaan volgend in noordoostelijke richting tot Willem de Haasstraat. Willem de Haasstraat volgend in zuidoostelijke richting overgaand in St Annastraat overgaand in Lodderdijk tot Scheiweg volgend in westelijke richting tot Oost-om. Oost-om volgend in zuidelijke richting tot Rooije Hoefsedijk. Rooije Hoefsedijk volgend in oostelijke richting tot Sijpseweg. Sijpseweg volgend in zuidelijke richting tot Doctor de Quayweg. Doctor de Quayweg volgend in oostelijke richting tot Burgemeester Wijtvlietlaan. Burgemeester Wijtvlietlaan volgend in zuidoostelijke richting tot Ripsestraat. Ripsestraat volgend in noordelijke richting overgaand in Oploseweg tot Vredepaaldreef. Vredepaaldreef volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot Boveneind. Boveneind volgend in oostelijke richting overgaand in Hondsbergweg tot Oploseweg. Oploseweg volgend in noordelijke richting tot Groeningsedijk. Groeningsedijk volgend in noordoostelijke richting tot Stevenbeekseweg. Stevenbeekseweg volgend in noordelijke richting tot Mullemsedijk. Mullemsedijk volgend in noordoostelijke richting tot kruising met A73 (Herbevolkingsgebied Helmond).

Naar boven