Regeling betreffende maatregelen ter voorkoming van overbrenging besmetting

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 22-11-1997 t/m 31-12-2008

Regeling betreffende maatregelen ter voorkoming van overbrenging besmetting

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 17 en 30 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Indien honden ingevolge een bevel als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet moeten zijn voorzien van een muilkorf, dient de muilkorf te voldoen aan de volgende eisen:

    een muilkorf vervaardigd van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de hond geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat, en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

  • 2 Met de in het eerste lid bedoelde muilkorven worden gelijkgesteld muilkorven, die rechtmatig zijn geproduceerd en in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie, een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte of een derde land, en die ten minste aan gelijkwaardige technische eisen voldoen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Het is verboden een rund dat na 28 februari 1991 is geënt tegen mond- en klauwzeer te vervoeren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De Regeling betreffende maatregelen ter voorkoming van overbrenging besmetting wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling betreffende maatregelen ter voorkoming van overbrenging besmetting.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 november 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven