Vrijstellingsregeling mossel- en oestervisserij

[Regeling vervallen per 21-12-2006.]
Geldend van 01-03-1998 t/m 20-12-2006

Vrijstellingsregeling mossel- en oestervisserij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 12 en 13 van de Beschikking visserij, visserijzone, zeegebied en kustwateren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2006]

Van het bepaalde in artikel 4 van de Beschikking visserij, visserijzone, zeegebied en kustwateren wordt vrijstelling verleend voor het vissen met enig vistuig bestemd of mede bestemd voor het vissen op mosselen of zeesterren voor zover het betreft het vissen van:

  • a. mosselen en zeesterren door de visrechthebbende op de mosselpercelen gelegen in de op grond van artikel 2 van het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 aangewezen kustwateren;

  • b. mosselen en zeesterren door de visrechthebbende dan wel degene die daartoe toestemming heeft gekregen van de visrechthebbende op verwaterpercelen of

  • c. oesters door de visrechthebbende op de oesterpercelen in de Oosterschelde.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2006]

Van het bepaalde in artikel 9 van de Beschikking visserij, visserijzone, zeegebied en kustwateren wordt vrijstelling verleend voor zover het betreft het uitzaaien van mosselen, afkomstig uit de Waddenzee, in de Oosterschelde aan:

Artikel 3

[Vervallen per 21-12-2006]

De vrijstellingen, bedoeld in de artikelen 1 en 2, worden slechts verleend voor zover het betreft het vissen met:

Artikel 4

[Vervallen per 21-12-2006]

Onverminders het bepaalde in artikel 3 is het vissen van mosselen, zeesterren en oesters, met uitzondering van het vissen op verwaterpercelen, verboden:

  • a. tussen zonsondergang en zonsopgang;

  • b. op zaterdagen en zondagen en op algemeen erkende christelijke feestdagen en

  • c. bij een zicht van 250 meter of minder.

Artikel 5

[Vervallen per 21-12-2006]

De Vrijstellingsregeling mossel- en oestervisserij wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 21-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 21-12-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling mossel- en oestervisserij.

’s-Gravenhage, 11 november 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina