Regeling aassoorten hengel

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 16-11-1997 t/m 31-12-2006

Regeling aassoorten hengel

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Visserijwet 1963;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Als aas, bedoeld in artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Visserijwet 1963 worden aangewezen:

  • a. brood, aardappel, deeg, kaas, al dan niet gekiemde granen, zaden, worm en steurkrab;

  • b. insecten en insectenlarven, alsmede nabootsingen daarvan, voor zover van deze nabootsingen de grootste afmeting niet meer bedraagt dan 2,5 cm.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De Regeling aassoorten hengel wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aassoorten hengel.

’s-Gravenhage, 11 november 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven