Regeling maat middellijn ringetjes en gaatjes in zijwanden aalkistjes

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 16-11-1997 t/m 31-12-2008

Regeling maat middellijn ringetjes en gaatjes in zijwanden aalkistjes

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van het Reglement voor de Binnenvisserij 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Als maat voor de middellijn van de ringetjes alsmede de gaten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van het Reglement voor de Binnenvisserij 1985 wordt vastgesteld: 12 mm.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De regeling van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 25 februari 1986, nr. J. 1212, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 november 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven