Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-12-2003 t/m 30-12-2004

Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1998

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 2.3.1, eerste lid, derde volzin, en 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

 • b. wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • c. bekostigingsbesluit: het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid;

 • d. welzijnsregeling: de Welzijnsregeling inburgering nieuwkomers;

 • e. educatieve component: de inburgering, bedoeld in artikel 2.3.1, eerste lid, derde volzin, van de wet, die wordt verzorgd door een instelling;

 • f. welzijnscomponent: de welzijnscomponent van het inburgeringsprogramma, bedoeld in artikel 6 van de welzijnsregeling;

 • g. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1, eerste lid, van de wet;

 • h. inburgeringsovereenkomst: een schriftelijk document als bedoeld in artikel 52, derde lid, onder b, van het bekostigingsbesluit;

 • i. overeenkomst: een overeenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

 • j. onderwijsovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • k. nieuwkomer: de persoon die naar het oordeel van de gemeente van eerste huisvesting het risico loopt in een achterstandspositie te geraken en die behoort tot de groep personen:

  • 1. die met toepassing van artikel 15, eerste lid, van de Vreemdelingenwet als vluchteling zijn toegelaten;

  • 2. wier verzoek om toelating als vluchteling is afgewezen, onder verlening, gelijktijdig of nadien, van een vergunning tot verblijf op humanitaire gronden als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet, zonder dat daaraan beperkingen zijn verbonden;

  • 3. aan wie een voorwaardelijke vergunning tot verblijf als bedoeld in artikel 9a van de Vreemdelingenwet is verleend;

  • 4. die gezinshereniger of -vormer is als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet, of 5. die Nederlander en afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba is;

 • l. nieuwkomer-deelnemer: de nieuwkomer van 18 jaar of ouder, die deelnemer is als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste juncto zesde lid, van de wet en die op grond van een overeenkomst binnen een termijn van uiterlijk 4 maanden na eerste huisvesting, in 1998 een onderwijsovereenkomst heeft gesloten, of, voor zover naar het oordeel van de gemeente van eerste huisvesting redelijkerwijs sprake is van zwaarwegende omstandigheden, gelegen in de persoon van de nieuwkomer, binnen een termijn van uiterlijk 10 maanden na eerste huisvesting, in 1998 een onderwijsovereenkomst heeft gesloten;

 • m. toets: de in opdracht van de minister aangewezen toets, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder b;

 • n. examen: het examen, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, afgenomen volgens programma I of programma II;

 • o. gemeente: een gemeente als bedoeld in artikel 2, eerste lid, dan wel de in artikel 2, derde lid, bedoelde gemeente of publiekrechtelijke rechtspersoon;

 • p. geraamde aantal nieuwkomers: het in kolom a van de in de bijlage bij deze regeling opgenomen aantal nieuwkomers per gemeente;

 • q. rijksbijdrage: de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 2.3.1, eerste lid, derde volzin, van de wet;

 • r. welzijnsuitkering: de uitkering op grond van de welzijnsregeling.

Artikel 2. De rijksbijdrage ten behoeve van de educatieve component

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister maakt aan de gemeenten in november 1997 bekend welke rijksbijdrage voor de gemeenten voor het jaar 1998 wordt verstrekt. De minister verstrekt de rijksbijdrage in 1998 aan de gemeenten, vermeld in de bijlage bij deze regeling, op grond van het geraamde aantal nieuwkomers van de gemeente. De rijksbijdrage wordt uitgekeerd volgens een door de minister te bepalen kasritme.

 • 2 De rijksbijdrage bedraagt ƒ 8.185,24 voor elke geraamde nieuwkomer. De hoogte van de rijksbijdrage wordt in 1998 aangepast in verband met de toepasselijke algemene salaris- en andere maatregelen en in verband met de opslag in verband met werkloosheidsuitkeringen.

 • 3 De gemeente kan in het jaar 1998 samenwerken met één of meer andere gemeenten door het gehele bedrag van de rijksbijdrage tezamen met één of meer andere gemeenten te besteden, indien tevens voor het gehele bedrag van de welzijnsuitkering gezamenlijke besteding plaatsvindt.

 • 4 In geval van samenwerking als bedoeld in het derde lid, wijzen de samenwerkende gemeenten een gemeente aan die namens de samenwerkende gemeenten de rijksbijdrage ontvangt en verantwoordt. Deze gemeente draagt zorg voor de informatie, bedoeld in artikel 10.

 • 5 In geval van samenwerking als bedoeld in het derde lid, ontvangt de minister uiterlijk op 1 december 1997 daarover een melding van de gemeenten die samenwerken, met inachtneming van het zesde en zevende lid.

 • 6 De melding bevat van de betrokken gemeenten:

  • a. de namen van de gemeenten die samenwerken,

  • b. de naam van de gemeente, bedoeld in het vierde lid, en

  • c. een verklaring van burgemeester en wethouders van iedere gemeente houdende machtiging tot ontvangst en verantwoording van de rijksbijdrage door de gemeente, bedoeld in het vierde lid.

 • 7 Uitsluitend meldingen die voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in het zesde lid, worden in behandeling genomen. In geval van een onvolledige melding stelt de minister de gemeente die de melding heeft verzorgd, in de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 8 De rijksbijdrage strekt tot vergoeding van de kosten van de educatieve component van de nieuwkomerdeelnemers van de gemeente in 1998, en kan voor zover deze niet wordt besteed aan de educatieve component, worden besteed aan de welzijnscomponent.

 • 9 De rijksbijdrage kan, voorzover zij aantoonbaar niet kan worden besteed aan het aantal nieuwkomerdeelnemers van de gemeente in 1998, worden besteed aan educatie als bedoeld in artikel 2.3.1, eerste lid, tweede volzin, van de wet dan wel worden gereserveerd ten behoeve van een van de doeleinden, genoemd in het achtste lid.

 • 10 De rijksbijdrage wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring van de beschikbare middelen door de begrotingswetgever.

Artikel 3. De onderwijsovereenkomst tussen instelling en nieuwkomer-deelnemer

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De gemeente draagt er zorg voor dat de educatieve component voor de nieuwkomers van de gemeente beschikbaar is en draagt tevens zorg voor het totstandkomen van een onderwijsovereenkomst tussen de nieuwkomer-deelnemer en de instelling.

 • 2 Op de onderwijsovereenkomst is artikel 8.1.3 van de wet van overeenkomstige toepassing. De onderwijsovereenkomst bevat voorts ten minste:

  • a. de datum waarop de nieuwkomer-deelnemer door het bevoegd gezag van de instelling is ingeschreven;

  • b. een verplichting tot het afleggen door de nieuwkomer-deelnemer en het afnemen door de instelling van een toets waaruit het door de nieuwkomer-deelnemer bereikte niveau en de mogelijkheden voor vervolgopleidingen kunnen worden afgeleid en waarbij het niveau van de nieuwkomer-deelnemer wordt gemeten in relatie tot het niveau van de opleiding Nederlands als tweede taal I en II, bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel c, van de wet;

  • c. de verplichting tot het verstrekken door de instelling van een document aan de nieuwkomer-deelnemer en de gemeente waaruit het in onderdeel b bedoelde niveau, de mogelijkheden voor vervolgopleidingen en het aantal lesuren dat de nieuwkomer-deelnemer heeft deelgenomen aan een opleiding Nederlands als tweede taal I en II, bedoeld onder b, blijken;

  • d. de verplichting van de nieuwkomer-deelnemer tot het volgen van het op grond van de overeenkomst tussen gemeente en instelling in de inburgeringsovereenkomst overeengekomen onderwijs, met dien verstande dat de nieuwkomer-deelnemer van deze verplichting is ontheven indien de nieuwkomer-deelnemer naar het oordeel van de instelling het niveau van het examen heeft bereikt.

Artikel 4. De overeenkomst tussen gemeente en instelling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De gemeente sluit ter uitvoering van de in artikel 3 bedoelde zorgplicht met één of meer instellingen een overeenkomst voor de educatieve activiteiten van de nieuwkomers die naar het oordeel van de gemeente in een achterstandssituatie dreigen te geraken.

 • 2 Op de overeenkomst is artikel 2.3.4, tweede lid, van de wet van overeenkomstige toepassing. Uit de overeenkomst blijkt tevens:

  • a. welk onderwijs de instelling ten behoeve van één of meer nieuwkomer-deelnemers verzorgt, met dien verstande dat dit onderwijs zal worden gebaseerd op een gemiddelde omvang van 600 uur per nieuwkomerdeelnemer;

  • b. dat de instelling zich ertoe verplicht om de nieuwkomer-deelnemer binnen 1 jaar na de inschrijving in de gelegenheid te stellen de toets af te leggen;

  • c. dat de instelling de gemeente zal informeren bij onvoldoende deelname van een nieuwkomer-deelnemer;

  • d. de prijs van het tussen gemeente en instelling tevoren overeengekomen onderwijs;

  • e. het aantal nieuwkomer-deelnemers waarmee een onderwijsovereenkomst kan worden gesloten;

  • f. dat er sprake is van een verplichting tot registratie en informatie-uitwisseling tussen de instelling en de gemeente met betrekking tot de voor de goede uitvoering van deze regeling benodigde informatie over de inschrijving, de onderwijsovereenkomst, de studievoortgang, de aanwezigheid of onvoldoende deelname van de nieuwkomer-deelnemers, de door de nieuwkomerdeelnemers bij de instelling afgelegde toetsen, alsmede de behaalde examens.

Artikel 10. Informatieverkeer tussen rijk, gemeenten en instellingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Ten aanzien van de gemeente en ten aanzien van de instelling is het bij of krachtens artikel 2.3.6 van de wet bepaalde van toepassing.

Artikel 11. Monitoring en evaluatie

[Vervallen per 31-12-2004]

De gemeente werkt mee aan de door of namens de minister in te stellen onderzoeken naar de effecten van deze regeling.

Artikel 12. Inzagerecht

[Vervallen per 31-12-2004]

De gemeente verleent ten behoeve van het door de minister te voeren beleid met betrekking tot inburgering, aan de minister of een door hem aan te wijzen persoon volledige inzage in de boeken en bescheiden of informatie op andere informatiedragers, en geeft de minister of een door hem aan te wijzen persoon toegang tot de door de gemeente gebruikte plaatsen. Aan bedoelde persoon worden alle inlichtingen verstrekt die deze voor de uitvoering van zijn taak nodig oordeelt.

Artikel 13. Bewaarplicht

[Vervallen per 31-12-2004]

De gemeente bewaart de boeken, bescheiden en informatie op andere informatiedragers die verband houden met de toepassing van deze regeling, gedurende tenminste 5 jaar na de datum waarop die toepassing heeft plaatsgevonden.

Artikel 14. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de daarbij behorende toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998, met uitzondering van artikel 2, eerste, vijfde en zevende lid, dat in werking treedt met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1998.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Bijlage

[Vervallen per 31-12-2004]

Code

Gemeenten

Aantal nieuwkomers per gemeente

Budget educatieve componen ƒ 8.185,24

Budget welzijns component fl 4.409,52

738

Aalburg

7

57.296,68

30.866,64

358

Aalsmeer

20

163.704,80

88.190,40

197

Aalten

20

163.704,80

88.190,40

305

Abcoude

5

40.926,20

22.047,60

59

Achtkarspelen

20

163.704,80

88.190,40

360

Akersloot

5

40.926,20

22.047,60

482

Alblasserdam

16

130.963,84

70.552,32

613

Albrandswaard

11

90.037,64

48.504,72

483

Alkemade

17

139.149,08

74.961,84

361

Alkmaar

151

1.235.971,24

665.837,52

141

Almelo

99

810.338,76

436.542,48

34

Almere

184

1.506.084,16

811.351,68

484

Alphen aan den

76

622.078,24

335.123,52

Rijn

1723

Alphen-Chaam

5

40.926,20

22.047,60

142

Ambt Delden

5

40.926,20

22.047,60

1679

Ambt Montfort

11

90.037,64

48.504,72

60

Ameland

5

40.926,20

22.047,60

306

Amerongen

5

40.926,20

22.047,60

307

Amersfoort

181

1.481.528,44

798.123,12

198

Ammerzoden

5

40.926,20

22.047,60

362

Amstelveen

110

900.376,40

485.047,20

363

Amsterdam

2233

18.277.640,92

9.846.458,16

364

Andijk

6

49.111,44

26.457,12

199

Angerlo

5

40.926,20

22.047,60

105

Anloo

6

49.111,44

26.457,12

366

Anna Paulowna

18

147.334,32

79.371,36

200

Apeldoorn

199

1.628.862,76

877.494,48

3

Appingedam

12

98.222,88

52.914,24

885

Arcen en Velden

8

65.481,92

35.276,16

202

Arnhem

251

2.054.495,24

1.106.789,52

106

Assen

40

327.409,60

176.380,80

743

Asten

11

90.037,64

48.504,72

143

Avereest

10

81.852,40

44.095,20

650

Axel

10

81.852,40

44.095,20

744

Baarle-Nassau

5

40.926,20

22.047,60

308

Baarn

23

188.260,52

101.418,96

489

Barendrecht

16

130.963,84

70.552,32

203

Barneveld

37

302.853,88

163.152,24

144

Bathmen

5

40.926,20

22.047,60

5

Bedum

6

49.111,44

26.457,12

888

Beek

16

130.963,84

70.552,32

370

Beemster

6

49.111,44

26.457,12

889

Beesel

11

90.037,64

48.504,72

107

Beilen

13

106.408,12

57.323,76

890

Belfeld

5

40.926,20

22.047,60

7

Bellingwedde

7

57.296,68

30.866,64

206

Bemmel

11

90.037,64

48.504,72

372

Bennebroek

5

40.926,20

22.047,60

491

Bergambacht

8

65.481,92

35.276,16

893

Bergen

10

81.852,40

44.095,20

373

Bergen

23

188.260,52

101.418,96

748

Bergen op Zoom

91

744.856,84

401.266,32

749

Bergeyk

15

122.778,60

66.142,80

207

Bergh

15

122.778,60

66.142,80

492

Bergschenhoek

8

65.481,92

35.276,16

493

Berkel en

13

106.408,12

57.323,76

Rodenrijs

1721

Bernheze

17

139.149,08

74.961,84

568

Bernisse

8

65.481,92

35.276,16

753

Best

26

212.816,24

114.647,52

209

Beuningen

21

171.890,04

92.599,92

375

Beverwijk

61

499.299,64

268.980,72

585

Binnenmaas

12

98.222,88

52.914,24

1728

Bladel

13

106.408,12

57.323,76

376

Blaricum

9

73.667,16

39.685,68

495

Bleiswijk

11

90.037,64

48.504,72

377

Bloemendaal

16

130.963,84

70.552,32

55

Boarnsterhim

15

122.778,60

66.142,80

497

Bodegraven

14

114.593,36

61.733,28

755

Boekel

5

40.926,20

22.047,60

64

Bolsward

8

65.481,92

35.276,16

211

Borculo

6

49.111,44

26.457,12

108

Borger

8

65.481,92

35.276,16

897

Born

14

114.593,36

61.733,28

147

Borne

17

139.149,08

74.961,84

654

Borsele

14

114.593,36

61.733,28

499

Boskoop

18

147.334,32

79.371,36

756

Boxmeer

20

163.704,80

88.190,40

757

Boxtel

37

302.853,88

163.152,24

212

Brakel

5

40.926,20

22.047,60

758

Breda

254

2.079.050,96

1.120.018,08

194

Brederwiede

7

57.296,68

30.866,64

311

Breukelen

13

106.408,12

57.323,76

501

Brielle

14

114.593,36

61.733,28

898

Broekhuizen

5

40.926,20

22.047,60

213

Brummen

22

180.075,28

97.009,44

899

Brunssum

33

270.112,92

145.514,16

759

Budel

16

130.963,84

70.552,32

312

Bunnik

15

122.778,60

66.142,80

313

Bunschoten

18

147.334,32

79.371,36

214

Buren

7

57.296,68

30.866,64

381

Bussum

35

286.483,40

154.333,20

502

Capelle aan den

89

728.486,36

392.447,28

IJssel

383

Castricum

19

155.519,56

83.780,88

109

Coevorden

13

106.408,12

57.323,76

611

Cromstrijen

8

65.481,92

35.276,16

1684

Cuijk

32

261.927,68

141.104,64

216

Culemborg

26

212.816,24

114.647,52

110

Dalen

5

40.926,20

22.047,60

148

Dalfsen

11

90.037,64

48.504,72

65

Dantumadeel

13

106.408,12

57.323,76

310

De Bilt

36

294.668,64

158.742,72

503

Delft

144

1.178.674,56

634.970,88

10

Delfzijl

56

458.373,44

246.933,12

552

De Lier

9

73.667,16

39.685,68

1663

De Marne

7

57.296,68

30.866,64

149

Denekamp

8

65.481,92

35.276,16

159

Den Ham

8

65.481,92

35.276,16

400

Den Helder

92

753.042,08

405.675,84

736

De Ronde Venen

31

253.742,44

136.695,12

762

Deurne

25

204.631,00

110.238,00

150

Deventer

100

818.524,00

440.952,00

135

de Wijk

5

40.926,20

22.047,60

218

Didam

10

81.852,40

44.095,20

384

Diemen

43

351.965,32

189.609,36

151

Diepenheim

5

40.926,20

22.047,60

152

Diepenveen

8

65.481,92

35.276,16

111

Diever

5

40.926,20

22.047,60

219

Dinxperlo

6

49.111,44

26.457,12

504

Dirksland

5

40.926,20

22.047,60

220

Dodewaard

5

40.926,20

22.047,60

221

Doesburg

13

106.408,12

57.323,76

222

Doetinchem

43

351.965,32

189.609,36

766

Dongen

22

180.075,28

97.009,44

58

Dongeradeel

25

204.631,00

110.238,00

315

Doorn

17

139.149,08

74.961,84

505

Dordrecht

241

1.972.642,84

1.062.694,32

498

Drechterland

6

49.111,44

26.457,12

316

Driebergen-

23

188.260,52

101.418,96

Rijsenburg

303

Dronten

36

294.668,64

158.742,72

225

Druten

52

425.632,48

229.295,04

226

Duiven

14

114.593,36

61.733,28

112

Dwingeloo

5

40.926,20

22.047,60

902

Echt

25

204.631,00

110.238,00

227

Echteld

6

49.111,44

26.457,12

385

Edam-Volendam

20

163.704,80

88.190,40

228

Ede

108

884.005,92

476.228,16

113

Eelde

6

49.111,44

26.457,12

317

Eemnes

8

65.481,92

35.276,16

1651

Eemsmond

13

106.408,12

57.323,76

770

Eersel

13

106.408,12

57.323,76

357

Egmond

11

90.037,64

48.504,72

229

Eibergen

11

90.037,64

48.504,72

905

Eijsden

8

65.481,92

35.276,16

772

Eindhoven

408

3.339.577,92

1.799.084,16

230

Elburg

16

130.963,84

70.552,32

231

Elst

16

130.963,84

70.552,32

114

Emmen

87

712.115,88

383.628,24

388

Enkhuizen

14

114.593,36

61.733,28

153

Enschede

237

1.939.901,88

1.045.056,24

232

Epe

27

221.001,48

119.057,04

233

Ermelo

25

204.631,00

110.238,00

777

Etten-Leur

37

302.853,88

163.152,24

68

Ferwerderadeel

6

49.111,44

26.457,12

70

Franekeradeel

16

130.963,84

70.552,32

653

Gaasterlân-Sleat

7

57.296,68

30.866,64

115

Gasselte

5

40.926,20

22.047,60

779

Geertruidenberg

16

130.963,84

70.552,32

236

Geldermalsen

17

139.149,08

74.961,84

781

Geldrop

25

204.631,00

110.238,00

906

Geleen

67

548.411,08

295.437,84

1652

Gemert-Bakel

18

147.334,32

79.371,36

237

Gendringen

15

122.778,60

66.142,80

238

Gendt

6

49.111,44

26.457,12

154

Genemuiden

7

57.296,68

30.866,64

907

Gennep

19

155.519,56

83.780,88

689

Giessenlanden

8

65.481,92

35.276,16

116

Gieten

5

40.926,20

22.047,60

784

Gilze en Rijen

23

188.260,52

101.418,96

511

Goedereede

6

49.111,44

26.457,12

664

Goes

39

319.224,36

171.971,28

785

Goirle

15

122.778,60

66.142,80

156

Goor

10

81.852,40

44.095,20

512

Gorinchem

46

376.521,04

202.837,92

239

Gorssel

11

90.037,64

48.504,72

513

Gouda

102

834.894,48

449.771,04

693

Graafstroom

6

49.111,44

26.457,12

365

Graft-De Rijp

5

40.926,20

22.047,60

157

Gramsbergen

5

40.926,20

22.047,60

786

Grave

8

65.481,92

35.276,16

240

Groenlo

8

65.481,92

35.276,16

241

Groesbeek

25

204.631,00

110.238,00

14

Groningen

268

2.193.644,32

1.181.751,36

15

Grootegast

6

49.111,44

26.457,12

912

Grubbenvorst

6

49.111,44

26.457,12

913

Gulpen

15

122.778,60

66.142,80

158

Haaksbergen

17

139.149,08

74.961,84

788

Haaren

10

81.852,40

44.095,20

392

Haarlem

223

1.825.308,52

983.322,96

393

Haarlemmerliede

5

40.926,20

22.047,60

c.a.

394

Haarlemmermeer

132

1.080.451,68

582.056,64

914

Haelen

9

73.667,16

39.685,68

1655

Halderberge

25

204.631,00

110.238,00

160

Hardenberg

29

237.371,96

127.876,08

243

Harderwijk

56

458.373,44

246.933,12

523

Hardinxveld-

12

98.222,88

52.914,24

Giessendam

17

Haren

13

106.408,12

57.323,76

395

Harenkarspel

12

98.222,88

52.914,24

72

Harlingen

22

180.075,28

97.009,44

318

Harmelen

5

40.926,20

22.047,60

161

Hasselt

5

40.926,20

22.047,60

244

Hattem

10

81.852,40

44.095,20

117

Havelte

5

40.926,20

22.047,60

245

Hedel

5

40.926,20

22.047,60

1937

Heel

6

49.111,44

26.457,12

396

Heemskerk

39

319.224,36

171.971,28

397

Heemstede

25

204.631,00

110.238,00

246

Heerde

15

122.778,60

66.142,80

74

Heerenveen

43

351.965,32

189.609,36

247

Heerewaarden

5

40.926,20

22.047,60

398

Heerhugowaard

46

376.521,04

202.837,92

526

Heerjansdam

5

40.926,20

22.047,60

917

Heerlen

115

941.302,60

507.094,80

1658

Heeze-Leende

13

106.408,12

57.323,76

399

Heiloo

15

122.778,60

66.142,80

162

Heino

5

40.926,20

22.047,60

918

Helden

20

163.704,80

88.190,40

163

Hellendoorn

24

196.445,76

105.828,48

530

Hellevoetsluis

55

450.188,20

242.523,60

794

Helmond

118

965.858,32

520.323,36

531

Hendrik-Ido-

19

155.519,56

83.780,88

Ambacht

248

Hengelo

8

65.481,92

35.276,16

164

Hengelo

83

679.374,92

365.990,16

63

het Bildt

6

49.111,44

26.457,12

251

Heteren

6

49.111,44

26.457,12

252

Heumen

11

90.037,64

48.504,72

797

Heusden

35

286.483,40

154.333,20

920

Heythuysen

9

73.667,16

39.685,68

534

Hillegom

21

171.890,04

92.599,92

798

Hilvarenbeek

10

81.852,40

44.095,20

402

Hilversum

117

957.673,08

515.913,84

253

Hoevelaken

5

40.926,20

22.047,60

165

Holten

8

65.481,92

35.276,16

675

Hontenisse

6

49.111,44

26.457,12

118

Hoogeveen

39

319.224,36

171.971,28

18

Hoogezand-

57

466.558,68

251.342,64

Sappemeer

405

Hoorn

82

671.189,68

361.580,64

923

Horst

14

114.593,36

61.733,28

321

Houten

30

245.557,20

132.285,60

255

Huissen

10

81.852,40

44.095,20

406

Huizen

44

360.150,56

194.018,88

677

Hulst

15

122.778,60

66.142,80

256

Hummelo en Keppel

5

40.926,20

22.047,60

925

Hunsel

5

40.926,20

22.047,60

195

IJsselham

5

40.926,20

22.047,60

191

IJsselmuiden

17

139.149,08

74.961,84

353

IJsselstein

26

212.816,24

114.647,52

645

Jacobswoude

8

65.481,92

35.276,16

166

Kampen

33

270.112,92

145.514,16

678

Kapelle

6

49.111,44

26.457,12

537

Katwijk

36

294.668,64

158.742,72

928

Kerkrade

49

401.076,76

216.066,48

257

Kerkwijk

7

57.296,68

30.866,64

929

Kessel

5

40.926,20

22.047,60

258

Kesteren

8

65.481,92

35.276,16

79

Kollumerland c.a.

18

147.334,32

79.371,36

588

Korendijk

8

65.481,92

35.276,16

542

Krimpen aan den

30

245.557,20

132.285,60

IJssel

1659

Laarbeek

17

139.149,08

74.961,84

1685

Landerd

12

98.222,88

52.914,24

882

Landgraaf

34

278.298,16

149.923,68

415

Landsmeer

8

65.481,92

35.276,16

416

Langedijk

15

122.778,60

66.142,80

417

Laren

37

302.853,88

163.152,24

22

Leek

12

98.222,88

52.914,24

545

Leerdam

35

286.483,40

154.333,20

326

Leersum

24

196.445,76

105.828,48

80

Leeuwarden

123

1.006.784,52

542.370,96

81

Leeuwarderadeel

6

49.111,44

26.457,12

546

Leiden

258

2.111.791,92

1.137.656,16

547

Leiderdorp

35

286.483,40

154.333,20

548

Leidschendam

42

343.780,08

185.199,84

995

Lelystad

110

900.376,40

485.047,20

82

Lemsterland

11

90.037,64

48.504,72

327

Leusden

31

253.742,44

136.695,12

260

Lichtenvoorde

18

147.334,32

79.371,36

1673

Liemeer

5

40.926,20

22.047,60

261

Lienden

5

40.926,20

22.047,60

694

Liesveld

5

40.926,20

22.047,60

418

Limmen

5

40.926,20

22.047,60

733

Lingewaal

11

90.037,64

48.504,72

553

Lisse

18

147.334,32

79.371,36

808

Lith

5

40.926,20

22.047,60

140

Littenseradiel

6

49.111,44

26.457,12

262

Lochem

15

122.778,60

66.142,80

329

Loenen

9

73.667,16

39.685,68

809

Loon op Zand

18

147.334,32

79.371,36

330

Loosdrecht

8

65.481,92

35.276,16

331

Lopik

8

65.481,92

35.276,16

24

Loppersum

6

49.111,44

26.457,12

168

Losser

17

139.149,08

74.961,84

332

Maarn

5

40.926,20

22.047,60

333

Maarssen

38

311.039,12

167.561,76

334

Maartensdijk

6

49.111,44

26.457,12

933

Maasbracht

9

73.667,16

39.685,68

934

Maasbree

8

65.481,92

35.276,16

1671

Maasdonk

8

65.481,92

35.276,16

263

Maasdriel

8

65.481,92

35.276,16

555

Maasland

5

40.926,20

22.047,60

556

Maassluis

46

376.521,04

202.837,92

935

Maastricht

177

1.448.787,48

780.485,04

1665

Made

16

130.963,84

70.552,32

936

Margraten

10

81.852,40

44.095,20

169

Markelo

8

65.481,92

35.276,16

25

Marum

6

49.111,44

26.457,12

264

Maurik

7

57.296,68

30.866,64

420

Medemblik

14

114.593,36

61.733,28

993

Meerlo-Wanssum

5

40.926,20

22.047,60

938

Meerssen

19

155.519,56

83.780,88

941

Meijel

5

40.926,20

22.047,60

83

Menaldumadeel

7

57.296,68

30.866,64

1987

Menterwolde

14

114.593,36

61.733,28

119

Meppel

25

204.631,00

110.238,00

687

Middelburg

58

474.743,92

255.752,16

559

Middelharnis

13

106.408,12

57.323,76

814

Mierlo

8

65.481,92

35.276,16

815

Mill en Sint

6

49.111,44

26.457,12

Hubert

265

Millingen aan de

5

40.926,20

22.047,60

Rijn

562

Monster

15

122.778,60

66.142,80

335

Montfoort

11

90.037,64

48.504,72

944

Mook en Middelaar

5

40.926,20

22.047,60

563

Moordrecht

9

73.667,16

39.685,68

424

Muiden

8

65.481,92

35.276,16

565

Naaldwijk

21

171.890,04

92.599,92

425

Naarden

15

122.778,60

66.142,80

426

Nederhorst den

5

40.926,20

22.047,60

Berg

643

Nederlek

11

90.037,64

48.504,72

946

Nederweert

12

98.222,88

52.914,24

266

Neede

10

81.852,40

44.095,20

304

Neerijnen

6

49.111,44

26.457,12

412

Niedorp

6

49.111,44

26.457,12

356

Nieuwegein

76

622.078,24

335.123,52

567

Nieuwerkerk aan

13

106.408,12

57.323,76

den IJssel

569

Nieuwkoop

7

57.296,68

30.866,64

571

Nieuw-Lekkerland

6

49.111,44

26.457,12

170

Nieuwleusen

5

40.926,20

22.047,60

104

Nijefurd

8

65.481,92

35.276,16

121

Nijeveen

5

40.926,20

22.047,60

267

Nijkerk

24

196.445,76

105.828,48

268

Nijmegen

225

1.841.679,00

992.142,00

1695

Noord-Beveland

5

40.926,20

22.047,60

529

Noorder-

10

81.852,40

44.095,20

Koggenland

171

Noordoostpolder

39

319.224,36

171.971,28

575

Noordwijk

29

237.371,96

127.876,08

576

Noordwijkerhout

11

90.037,64

48.504,72

577

Nootdorp

6

49.111,44

26.457,12

120

Norg

15

122.778,60

66.142,80

820

Nuenen c.a.

20

163.704,80

88.190,40

302

Nunspeet

20

163.704,80

88.190,40

951

Nuth

24

196.445,76

105.828,48

429

Obdam

6

49.111,44

26.457,12

122

Odoorn

8

65.481,92

35.276,16

579

Oegstgeest

23

188.260,52

101.418,96

823

Oirschot

11

90.037,64

48.504,72

824

Oisterwijk

18

147.334,32

79.371,36

269

Oldebroek

17

139.149,08

74.961,84

173

Oldenzaal

28

229.186,72

123.466,56

174

Olst

8

65.481,92

35.276,16

175

Ommen

15

122.778,60

66.142,80

881

Onderbanken

8

65.481,92

35.276,16

692

Oostburg

22

180.075,28

97.009,44

123

Oosterhesselen

5

40.926,20

22.047,60

826

Oosterhout

67

548.411,08

295.437,84

580

Oostflakkee

8

65.481,92

35.276,16

85

Ooststellingwerf

17

139.149,08

74.961,84

431

Oostzaan

6

49.111,44

26.457,12

176

Ootmarsum

5

40.926,20

22.047,60

432

Opmeer

7

57.296,68

30.866,64

86

Opsterland

19

155.519,56

83.780,88

828

Oss

75

613.893,00

330.714,00

584

Oud-Beijerland

18

147.334,32

79.371,36

437

Ouder-Amstel

13

106.408,12

57.323,76

644

Ouderkerk

7

57.296,68

30.866,64

589

Oudewater

6

49.111,44

26.457,12

590

Papendrecht

27

221.001,48

119.057,04

124

Peize

5

40.926,20

22.047,60

765

Pekela

11

90.037,64

48.504,72

594

Pijnacker

15

122.778,60

66.142,80

439

Purmerend

80

654.819,20

352.761,60

273

Putten

15

122.778,60

66.142,80

177

Raalte

20

163.704,80

88.190,40

835

Ravenstein

5

40.926,20

22.047,60

595

Reeuwijk

13

106.408,12

57.323,76

1661

Reiderland

6

49.111,44

26.457,12

703

Reimerswaal

18

147.334,32

79.371,36

274

Renkum

30

245.557,20

132.285,60

339

Renswoude

5

40.926,20

22.047,60

1667

Reusel en Mierden

8

65.481,92

35.276,16

275

Rheden

57

466.558,68

251.342,64

340

Rhenen

17

139.149,08

74.961,84

597

Ridderkerk

35

286.483,40

154.333,20

602

Rijnsburg

10

81.852,40

44.095,20

196

Rijnwaarden

6

49.111,44

26.457,12

1672

Rijnwoude

14

114.593,36

61.733,28

178

Rijssen

20

163.704,80

88.190,40

603

Rijswijk

50

409.262,00

220.476,00

125

Roden

13

106.408,12

57.323,76

1669

Roerdalen

10

81.852,40

44.095,20

957

Roermond

81

663.004,44

357.171,12

1670

Roggel en Neer

8

65.481,92

35.276,16

126

Rolde

5

40.926,20

22.047,60

838

Roosendaal en

99

810.338,76

436.542,48

Nispen

276

Rossum

5

40.926,20

22.047,60

599

Rotterdam

1963

16.067.626,12

8.655.887,76

600

Rozenburg

14

114.593,36

61.733,28

277

Rozendaal

8

65.481,92

35.276,16

840

Rucphen

15

122.778,60

66.142,80

127

Ruinen

6

49.111,44

26.457,12

128

Ruinerwold

5

40.926,20

22.047,60

278

Ruurlo

6

49.111,44

26.457,12

604

Sassenheim

9

73.667,16

39.685,68

704

Sas van Gent

7

57.296,68

30.866,64

441

Schagen

21

171.890,04

92.599,92

39

Scheemda

13

106.408,12

57.323,76

458

Schermer

5

40.926,20

22.047,60

279

Scherpenzeel

6

49.111,44

26.457,12

606

Schiedam

162

1.326.008,88

714.342,24

88

Schiermonnikoog

5

40.926,20

22.047,60

844

Schijndel

19

155.519,56

83.780,88

962

Schinnen

11

90.037,64

48.504,72

607

Schipluiden

7

57.296,68

30.866,64

129

Schoonebeek

5

40.926,20

22.047,60

608

Schoonhoven

11

90.037,64

48.504,72

444

Schoorl

6

49.111,44

26.457,12

1676

Schouwen-

30

245.557,20

132.285,60

Duivenland

964

Sevenum

8

65.481,92

35.276,16

390

's-Graveland

7

57.296,68

30.866,64

517

's-Gravendeel

9

73.667,16

39.685,68

518

's-Gravenhage

1975

16.165.849,00

8.708.802,00

519

's-Gravenzande

18

147.334,32

79.371,36

796

's-Hertogenbosch

206

1.686.159,44

908.361,12

965

Simpelveld

8

65.481,92

35.276,16

1691

Sint Anthonis

11

90.037,64

48.504,72

845

Sint-

21

171.890,04

92.599,92

Michielsgestel

846

Sint-Oedenrode

13

106.408,12

57.323,76

968

Sittard

46

376.521,04

202.837,92

51

Skarsterlân

20

163.704,80

88.190,40

130

Sleen

6

49.111,44

26.457,12

610

Sliedrecht

23

188.260,52

101.418,96

40

Slochteren

11

90.037,64

48.504,72

1698

Sluis-Aardenburg

7

57.296,68

30.866,64

90

Smallingerland

51

417.447,24

224.885,52

131

Smilde

6

49.111,44

26.457,12

91

Sneek

25

204.631,00

110.238,00

342

Soest

59

482.929,16

260.161,68

847

Someren

12

98.222,88

52.914,24

848

Son en Breugel

14

114.593,36

61.733,28

612

Spijkenisse

85

695.745,40

374.809,20

179

Stad Delden

5

40.926,20

22.047,60

37

Stadskanaal

32

261.927,68

141.104,64

180

Staphorst

7

57.296,68

30.866,64

532

Stede Broec

16

130.963,84

70.552,32

851

Steenbergen

15

122.778,60

66.142,80

280

Steenderen

5

40.926,20

22.047,60

181

Steenwijk

23

188.260,52

101.418,96

971

Stein

20

163.704,80

88.190,40

973

Stramproy

5

40.926,20

22.047,60

617

Strijen

11

90.037,64

48.504,72

974

Susteren

8

65.481,92

35.276,16

975

Swalmen

6

49.111,44

26.457,12

976

Tegelen

25

204.631,00

110.238,00

9

Ten Boer

5

40.926,20

22.047,60

480

Ter Aar

7

57.296,68

30.866,64

715

Terneuzen

39

319.224,36

171.971,28

93

Terschelling

17

139.149,08

74.961,84

448

Texel

62

507.484,88

273.390,24

716

Tholen

19

155.519,56

83.780,88

977

Thorn

5

40.926,20

22.047,60

281

Tiel

73

597.522,52

321.894,96

855

Tilburg

366

2.995.797,84

1.613.884,32

183

Tubbergen

11

90.037,64

48.504,72

737

Tytsjerksteradiel

27

221.001,48

119.057,04

282

Ubbergen

6

49.111,44

26.457,12

856

Uden

48

392.891,52

211.656,96

450

Uitgeest

9

73.667,16

39.685,68

451

Uithoorn

36

294.668,64

158.742,72

184

Urk

8

65.481,92

35.276,16

344

Utrecht

627

5.132.145,48

2.764.769,04

981

Vaals

10

81.852,40

44.095,20

283

Valburg

8

65.481,92

35.276,16

619

Valkenburg

5

40.926,20

22.047,60

994

Valkenburg aan de

17

139.149,08

74.961,84

Geul

858

Valkenswaard

25

204.631,00

110.238,00

47

Veendam

43

351.965,32

189.609,36

345

Veenendaal

70

572.966,80

308.666,40

717

Veere

14

114.593,36

61.733,28

860

Veghel

41

335.594,84

180.790,32

861

Veldhoven

31

253.742,44

136.695,12

453

Velsen

64

523.855,36

282.209,28

454

Venhuizen

10

81.852,40

44.095,20

983

Venlo

82

671.189,68

361.580,64

984

Venray

56

458.373,44

246.933,12

620

Vianen

21

171.890,04

92.599,92

863

Vierlingsbeek

9

73.667,16

39.685,68

622

Vlaardingen

106

867.635,44

467.409,12

48

Vlagtwedde

16

130.963,84

70.552,32

132

Vledder

5

40.926,20

22.047,60

347

Vleuten-De Meern

16

130.963,84

70.552,32

96

Vlieland

5

40.926,20

22.047,60

718

Vlissingen

65

532.040,60

286.618,80

623

Vlist

6

49.111,44

26.457,12

986

Voerendaal

8

65.481,92

35.276,16

624

Voorburg

63

515.670,12

277.799,76

625

Voorhout

6

49.111,44

26.457,12

626

Voorschoten

27

221.001,48

119.057,04

285

Voorst

18

147.334,32

79.371,36

286

Vorden

7

57.296,68

30.866,64

133

Vries

6

49.111,44

26.457,12

186

Vriezenveen

13

106.408,12

57.323,76

865

Vught

41

335.594,84

180.790,32

866

Waalre

13

106.408,12

57.323,76

867

Waalwijk

42

343.780,08

185.199,84

627

Waddinxveen

42

343.780,08

185.199,84

289

Wageningen

70

572.966,80

308.666,40

628

Warmond

5

40.926,20

22.047,60

291

Warnsveld

6

49.111,44

26.457,12

629

Wassenaar

37

302.853,88

163.152,24

630

Wateringen

13

106.408,12

57.323,76

852

Waterland

12

98.222,88

52.914,24

188

Weerselo

6

49.111,44

26.457,12

988

Weert

58

474.743,92

255.752,16

457

Weesp

25

204.631,00

110.238,00

292

Wehl

5

40.926,20

22.047,60

870

Werkendam

15

122.778,60

66.142,80

459

Wervershoof

6

49.111,44

26.457,12

134

Westerbork

5

40.926,20

22.047,60

558

Wester-Koggenland

8

65.481,92

35.276,16

293

Westervoort

15

122.778,60

66.142,80

668

West Maas en Waal

14

114.593,36

61.733,28

98

Weststellingwerf

23

188.260,52

101.418,96

614

Westvoorne

8

65.481,92

35.276,16

189

Wierden

15

122.778,60

66.142,80

462

Wieringen

6

49.111,44

26.457,12

463

Wieringermeer

10

81.852,40

44.095,20

296

Wijchen

35

286.483,40

154.333,20

190

Wijhe

6

49.111,44

26.457,12

352

Wijk bij

20

163.704,80

88.190,40

Duurstede

52

Winschoten

23

188.260,52

101.418,96

53

Winsum

8

65.481,92

35.276,16

294

Winterswijk

25

204.631,00

110.238,00

295

Wisch

26

212.816,24

114.647,52

990

Wittem

13

106.408,12

57.323,76

873

Woensdrecht

18

147.334,32

79.371,36

632

Woerden

39

319.224,36

171.971,28

466

Wognum

5

40.926,20

22.047,60

880

Wormerland

11

90.037,64

48.504,72

351

Woudenberg

10

81.852,40

44.095,20

874

Woudrichem

7

57.296,68

30.866,64

710

Wûnseradiel

17

139.149,08

74.961,84

683

Wymbritseradiel

9

73.667,16

39.685,68

479

Zaanstad

223

1.825.308,52

983.322,96

297

Zaltbommel

16

130.963,84

70.552,32

473

Zandvoort

23

188.260,52

101.418,96

707

Zederik

11

90.037,64

48.504,72

478

Zeevang

7

57.296,68

30.866,64

50

Zeewolde

13

106.408,12

57.323,76

355

Zeist

83

679.374,92

365.990,16

298

Zelhem

8

65.481,92

35.276,16

299

Zevenaar

23

188.260,52

101.418,96

878

Zevenbergen

32

261.927,68

141.104,64

1666

Zevenhuizen-

7

57.296,68

30.866,64

Moerkapelle

476

Zijpe

20

163.704,80

88.190,40

637

Zoetermeer

143

1.170.489,32

630.561,36

638

Zoeterwoude

5

40.926,20

22.047,60

56

Zuidhorn

11

90.037,64

48.504,72

136

Zuidlaren

11

90.037,64

48.504,72

137

Zuidwolde

6

49.111,44

26.457,12

879

Zundert

13

106.408,12

57.323,76

301

Zutphen

38

311.039,12

167.561,76

192

Zwartsluis

5

40.926,20

22.047,60

138

Zweeloo

5

40.926,20

22.047,60

642

Zwijndrecht

43

351.965,32

189.609,36

193

Zwolle

127

1.039.525,48

560.009,04

Terug naar begin van de pagina