Besluit provinciale normen Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2003

Besluit van 7 november 1997, houdende regels voor het toepassen van verliesnormen, aanvoernormen en veebezettingsnormen opgenomen in provinciale milieuverordeningen (Besluit provinciale normen Meststoffenwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 juli 1997, nr. J. 977377 Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 13ai van de Meststoffenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 29 augustus 1997, no. W.11.97.0510);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 oktober 1997, nr. J. 979728, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor landbouwgrond gelegen binnen een gebied waarvoor een provinciale milieuverordening voorziet in kleinere hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof dan de in de artikelen 13e, eerste, tweede en derde lid, 13l, eerste, tweede en derde lid, en 13x, eerste lid, onderdeel b, van de wet genoemde hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof, gelden in plaats van deze in de wet genoemde hoeveelheden de bij de verordening voorziene kleinere hoeveelheden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Ten aanzien van bedrijven die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen binnen een gebied waarvoor een provinciale milieuverordening voorziet in een lagere gemiddelde veebezetting dan de in artikel 13x, eerste lid, onderdeel a, van de wet genoemde gemiddelde veebezetting, geldt in de plaats van de in de wet genoemde veebezetting de bij de verordening voorziene lagere veebezetting.

  • 2 Indien een bedrijf is gelegen in verschillende gebieden waarvoor de lagere gemiddelde veebezetting, bedoeld in het eerste lid, verschillend is vastgesteld, geldt ten aanzien van dat bedrijf de laagste veebezetting.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

De kleinere hoeveelheden, bedoeld in artikel 2, en de lagere veebezetting, bedoeld in artikel 3, eerste lid, gelden uitsluitend indien zij bij de provinciale milieuverordening zijn vastgesteld voor aanvang van het betreffende kalenderjaar en gedurende dat kalenderjaar ongewijzigd blijven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien voor de in de artikelen 2 en 3, eerste lid, bedoelde gebieden bij provinciale milieuverordening met betrekking tot de hoeveelheid te gebruiken meststoffen tevens regels zijn gesteld waarvan de overtreding wordt aangemerkt als strafbaar feit, zijn de artikelen 2 en 3, eerste lid, niet van toepassing.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 13ai van de Meststoffenwet in werking treedt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit provinciale normen Meststoffenwet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 november 1997

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Uitgegeven dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina