Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, enz. (wijziging aanspraak op thuiszorg)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2005

Besluit van 7 november 1997 tot wijziging van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, het Bijdragebesluit zorg, het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden en enige andere besluiten in verband met wijziging van de aanspraak op thuiszorg en enige andere wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 30 september 1997, VPZ/VU-973567, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 6, eerste en derde lid, 8, tweede lid, en 45, vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de artikelen 8, tweede lid, 8a, tweede lid, en 47, tweede lid, van de Ziekenfondswet en artikel 2, tweede lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen;

De Raad van State gehoord (advies van 22 oktober 1997, no. W13.97.0630);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 november 1997, VPZ/VU-973948, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit erkenning categorieën van instellingen Ziekenfondswet (toepassing artikel 8a van de ziekenfondswet).]

ARTIKEL V

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden. ]

ARTIKEL VI

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Indien een verzekerde op 31 december 1997 op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering verpleging of verzorging gedurende meer dan 3 uren per dag ontvangt, behoudt hij tot uiterlijk 1 juli 1998 aanspraak op die zorg overeenkomstig de op 31 december 1997 geldende wettelijke voorschriften.

ARTIKEL VII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

ARTIKEL VIII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Indien een verzekerde op 31 december 1997 op grond van artikel 9 van het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden een vergoeding van de kosten van verpleging of verzorging ten huize van de verzekerde ontvangt, behoudt hij tot uiterlijk 1 april 1998 aanspraak op die vergoeding overeenkomstig de op 31 december 1997 geldende wettelijke voorschriften.

ARTIKEL IX

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Artikel I treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 november 1997

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven vijfentwintigste november 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven