Aanpassingswet Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet ivm invoering Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 14-11-2007.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 13-11-2007

Wet van 6 november 1997 tot aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en aanpassing aan het geïntegreerd vreemdelingenbeleid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Kieswet, de Gemeentewet en de Provinciewet in overeenstemming te brengen met de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, alsmede met het geïntegreerd vreemdelingenbeleid;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Het vereiste van een verblijfsrecht, bedoeld in artikel B 3, tweede lid, onderdeel b, van de Kieswet geldt niet voor het gedeelte van het in dat onderdeel bedoelde tijdvak dat is gelegen voor de inwerkingtreding van artikel 58, eerste lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

ARTIKEL V

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Het vereiste van een verblijfsrecht, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet geldt niet voor het gedeelte van het in dat onderdeel bedoelde tijdvak dat is gelegen voor de inwerkingtreding van artikel 58, eerste lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

ARTIKEL VI

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Ten aanzien van hen die op de dag waarop deze wet in werking treedt, reeds zijn toegelaten als lid van de gemeenteraad dan wel op de geldige kandidatenlijsten voor de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen voorkwamen, geldt artikel 10, tweede lid, van de Gemeentewet zoals het luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, tot de dag waarop de zittingsduur van de gemeenteraad die bij eerderbedoelde gemeenteraadsverkiezingen is gekozen, eindigt.

ARTIKEL VII

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe (Stb. 283).]

ARTIKEL VIII

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 6 november 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Uitgegeven twintigste november 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven