Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1997

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 14-12-1997 t/m 27-08-2004

Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1997

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Gelet op de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1997 van 6 november 1996, nr. 962057;

Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad van 24 april 1997 (ZFR 1997, nummer 744b);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1997 zijn voor de beheerskosten Ziekenfondswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Ziektekosten tezamen ten laste van de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziekte-kosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van f 11.000.000,-

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven