Regeling routeringssysteem Noord Hinder - Duitse Bocht

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 17-05-2008 t/m 31-07-2013

Regeling houdende vaststelling van een verplicht routeringssysteem voor tankers van Noord Hinder naar de Duitse Bocht en vice versa

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. MARPOL-verdrag: het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, met protocollen en bijlagen met aanhangsels (Trb. 1975, 147), en met het op 17 februari 1978 te Londen tot stand gekomen protocol bij dat verdrag met bijlage en aanhangsels (Trb. 1978, 188);

 • b. SOLAS-verdrag: het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen;

 • c. olietankschip: een tankschip als bedoeld in voorschrift 1.5 van bijlage I, behorend bij het MARPOL-verdrag;

 • d. chemicaliëntankschip: een tankschip als bedoeld in voorschrift 1.16.1 van bijlage II, behorend bij het MARPOL-verdrag;

 • e. NLS-tankschip: een tankschip als bedoeld in voorschrift 1.16.2 van bijlage II, behorend bij het MARPOL-verdrag;

 • f. gastankschip: een tankschip als bedoeld in voorschrift 3.20 van hoofdstuk II-1 van het SOLAS-verdrag;

 • g. GT: de maateenheid bruto-tonnage waarin de totale inhoud van een schip wordt uitgedrukt, vastgesteld overeenkomstig het op 23 juni 1969 te Londen tot stand gekomen Verdrag betreffende de meting van schepen (Trb. 1970, 122).

Artikel 2. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling is van toepassing op kapiteins van de volgende schepen:

 • a. olietankschepen van 10.000 GT of meer die olie vervoeren als bedoeld in voorschrift 1 van bijlage I, behorend bij het MARPOL-verdrag;

 • b. chemicaliëntankschepen van 5.000 GT of meer die schadelijke vloeistoffen in bulkladingen vervoeren, vallend of voorlopig vallend onder de categorieën X of Y, bedoeld in bijlage II, behorend bij het MARPOL-verdrag;

 • c. chemicaliëntankschepen en NLS-tankschepen van 10.000 GT of meer die schadelijke vloeistoffen in bulkladingen vervoeren vallend of voorlopig vallend onder de categorie Z, bedoeld in bijlage II, behorend bij het MARPOL-verdrag;

 • d. gastankschepen van 10.000 GT of groter die vloeibare gassen in bulk vervoeren.

Artikel 3. Routeringssysteem Noord Hinder - Duitse Bocht

[Regeling vervallen per 01-08-2013]

Het gebruik van het volgende routeringssysteem is verplicht:

Beschrijving van het routeringssysteem.

 • A. Diepwaterroute van Noord Hinder naar verkeersscheidingsstelsel ’Nabij de Bruine Bank’.

  De diepwaterroute, begrensd door een lijn die de volgende geografische posities verbindt:

  (1)

  52°55’.75 NB,

  3°14’.25 OL

  (2)

  52°09’.92 NB,

  2°35’.00 OL

  (3)

  51°54’.88 NB,

  2°33’.60 OL

  (4)

  52°01’.23 NB,

  2°42’.47 OL

  (5)

  52°09’.58 NB,

  2°43’.33 OL

  (6)

  52°54’.17 NB,

  3°22’.00 OL

 • B. Verkeersscheidingsstelsel ’Nabij de Bruine Bank’.

  • a. De scheidingszone, begrensd door een lijn die de volgende geografische posities verbindt:

   (7)

   53°03’.14 NB,

   3°21’.85 OL

   (8)

   52°55’.11 NB,

   3°17’.38 OL

   (9)

   52°54’.81 NB,

   3°18’.87 OL

   (10)

   53°02’.84 NB,

   3°23’.34 OL

  • b. De verkeersbaan voor noordgaand verkeer, ingesteld tussen de scheidingszone, bedoeld onder a, en de lijn die de volgende geografische posities verbindt:

   (6)

   52°54’.17 NB,

   3°22’.00 OL

   (11)

   53°02’.20 NB,

   3°26’.48 OL

  • c. De verkeersbaan voor zuidgaand verkeer, ingesteld tussen de scheidingszone, bedoeld onder a, en de lijn die de volgende geografische posities verbindt:

   (12)

   53°03’.78 NB,

   3°18’.71 OL

   (1)

   52°55’.75 NB,

   3°14’.25 OL

 • C. Diepwaterroute van verkeersscheidingsstelsel ’Nabij de Bruine Bank’

  naar verkeersscheidingsstelsel ’West Friesland’.

  De diepwaterroute, begrensd door een lijn die de volgende geografische posities verbindt:

  (11)

  53°02’.20 NB,

  3°26’.48 OL

  (12)

  53°03’.78 NB,

  3°18’.71 OL

  (13)

  53°22’.94 NB,

  3°28’.40 OL

  (14)

  53°19’.89 NB,

  3°39’.74 OL

 • D. Verkeersscheidingsstelsel ’West Friesland’.

  • a. De scheidingszone, begrensd door een lijn die de volgende geografische posities verbindt:

   (15)

   53°42’.99 NB,

   3°42’.12 OL

   (16)

   53°22’.12 NB,

   3°31’.47 OL

   (17)

   53°20’.67 NB,

   3°36’.85 OL

   (18)

   53°31’.12 NB,

   3°44’.72 OL

   (19)

   53°46’.73 NB,

   4°20’.00 OL

   (20)

   53°56’.69 NB,

   4°36’.00 OL

   (21)

   53°59’.22 NB,

   4°36’.00 OL

   (22)

   53°57’.60 NB,

   4°15’.17 OL

  • b. De verkeersbaan voor noordoostgaand verkeer, ingesteld tussen de scheidingszone, bedoeld onder a, en de lijn die de volgende geografische posities verbindt:

   (14)

   53°19’.89 NB,

   3°39’.74 OL

   (23)

   53°30’.00 NB,

   3°47’.37 OL

   (24)

   53°45’.90 NB,

   4°23’.32 OL

   (25)

   54°00’.00 NB,

   4°46’.00 OL

  • c. De verkeersbaan voor zuidwestgaand verkeer, ingesteld tussen de scheidingszone, bedoeld onder a, en de lijn die de volgende geografische posities verbindt:

   (26)

   53°57’.20 NB,

   4°10’.02 OL

   (27)

   53°43’.39 NB,

   3°38’.81 OL

   (13)

   53°22’.94 NB,

   3°28’.40 OL

 • E. Voorzorgsgebied ’Friesland’.

  Het voorzorgsgebied, ingesteld direct ten noorden van het verkeersscheidingsstelsel ’West-Friesland’ en begrensd door een lijn die de volgende geografische posities verbindt:

  (26)

  53°57’.20 NB,

  4°10’.02 OL

  (25)

  54°00’.00 NB,

  4°46’.00 OL

  (28)

  54°00’.14 NB,

  5°00’.34 OL

  (29)

  54°05’.59 NB,

  4°59’.32 OL

  (30)

  54°02’.57 NB,

  4°20’.92 OL

  (31)

  54°01’.91 NB,

  4°08’.96 OL

 • F. Verkeersscheidingsstelsel ’Oost Friesland’.

  • a. De scheidingszone, begrensd door een lijn die de volgende geografische posities verbindt:

   (32)

   54°02’.62 NB,

   5°00’.00 OL

   (33)

   54°04’.21 NB,

   5°20’.00 OL

   (34)

   54°08’.00 NB,

   6°01’.90 OL

   (35)

   54°08’.97 NB,

   6∞01’.33 OL

   (36)

   54°05’.69 NB,

   5∞19’.66 OL

   (37)

   54°04’.11 NB,

   4∞59’.66 OL

  • b. De verkeersbaan voor noordoostgaand verkeer, ingesteld tussen de scheidingszone, bedoeld onder a, en

   de lijn die de volgende geografische posities verbindt:

   (28)

   54°01’.14 NB,

   5°00’.34 OL

   (38)

   54°06’.10 NB,

   6°03’.00 OL

  • c. De verkeersbaan voor zuidwestgaand verkeer, ingesteld tussen de scheidingszone, bedoeld onder a, en de lijn die de volgende geografische posities verbindt:

   (39)

   54°10’.90 NB,

   6°00’.20 OL

   (40)

   54°07’.17 NB,

   5°19’.32 OL

   (29)

   54°05’.59 NB,

   4°59’.32 OL

Artikel 4. Gebruik van het routeringssyteem

[Regeling vervallen per 01-08-2013]

 • 1 Het routeringssysteem of een deel daarvan wordt gebruikt indien wordt gevaren:

  • a. van Noord Hinder naar de Baltische of Noordzeehavens van Noorwegen, Zweden, Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland of Nederland ten noorden van de drieënvijftigste Noorderbreedtegraad en omgekeerd;

  • b. tussen Noordzeehavens van Nederland of de Bondsrepubliek Duitsland, tenzij het aangrenzende havengebieden betreft;

  • c. tussen het Verenigd Koninkrijk of continentale Noordzeehavens ten zuiden van de drieënvijftigste Noorderbreedtegraad en de Scandinavische of Baltische havens; en

  • d. tussen Noord Hinder, het Verenigd Koninkrijk of continentale Noordzeehavens ten zuiden van de drieënvijftigste Noorderbreedtegraad en laad- en losinstallaties voor olie op zee en aan de wal in het Noordzeegebied.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing indien wordt gevaren tussen havens aan de oostelijke kust van het Verenigd Koninkrijk, inclusief de Orkney en Shetland eilanden.

Artikel 5. Gedragsregels bij het gebruik van het routeringssysteem

[Regeling vervallen per 01-08-2013]

Bij gebruikmaking van het routeringssysteem:

 • a. worden de juiste verkeersbanen van de verkeersscheidingsstelsels die onderdeel zijn van het routeringssysteem gebruikt;

 • b. wordt de in de zeekaarten met opengewerkte streeppijlen aangegeven aanbevolen richting van de verkeersstroom in het voorzorgsgebied gevolgd; en

 • c. wordt de stuurboordzijde van de diepwaterroutes die onderdeel zijn van het routeringssysteem, voor zover dit naar het oordeel van de kapitein uitvoerbaar is, gevolgd.

Artikel 6. Binnenvaren of verlaten van het routeringssysteem

[Regeling vervallen per 01-08-2013]

Het binnenvaren of verlaten van het routeringssysteem geschiedt op het punt dat het dichtst bij de vertrek- of bestemmingshaven ligt en dat tevens zodanig is gelegen dat een veilige vaart van of naar die haven mogelijk is.

Artikel 7. Niet te bevaren zeegebied

[Regeling vervallen per 01-08-2013]

Het zeegebied tussen het routerings-systeem en de aangrenzende kust van de Waddeneilanden wordt niet bevaren, tenzij het routeringssysteem wordt binnengevaren of verlaten.

Artikel 8. Vrijstelling

[Regeling vervallen per 01-08-2013]

 • 1 De schepen, bedoeld in artikel 2, die vanwege hun diepgang het zuidelijk deel van het routeringssysteem, omschreven in artikel 3, onderdeel A en B, onder a en b, niet op veilige wijze kunnen bevaren, zijn vrijgesteld van het verplichting om dit deel van het routeringssysteem te gebruiken.

 • 2 De schepen, bedoeld in het eerste lid, kunnen gebruik maken van de westelijke route van het in de Bekendmaking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 november 1990, nr. S/J 32.053/90 (Stcrt. 1990, 233) omschreven ’routeringssysteem ter hoogte van Friesland’.

 • 3 Indien gebruik wordt gemaakt van de route, bedoeld in het tweede lid, maakt de kapitein hiervan een aan-tekening in het scheepsjournaal.

Artikel 9. Slotbepaling

[Regeling vervallen per 01-08-2013]

Bekendmaking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 november 1990, nr. S/J 32.053/90 (Stcrt. 1990, 233) wordt ingetrokken voor zover deze betrekking heeft op de daarin omschreven aanbevolen route voor tankers van Noord Hinder naar de Duitse Bocht en vice versa.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 1997.

Artikel 11. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling routeringssysteem Noord Hinder - Duitse Bocht.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven