Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o, enz. (ivm invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 26-11-1997 t/m 30-11-2005

Besluit van 31 oktober 1997, houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o, het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978, het Inrichtingsbesluit v.a.v.o. en een aantal andere besluiten, in verband met invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (wijziging inrichtings- en examenvoorschriften v.a.v.o. alsmede wijziging van enkele andere besluiten, in verband met de Wet educatie en beroepsonderwijs)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 14 juli 1997, 1997/13855 (3710), directie Wetgeving en Juridische Zaken, in overeenstemming met Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris van Defensie, de Staatssecretaris van Financiën, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 7.3.4, tweede lid, 7.4.11, derde lid, 8.1.1, zevende lid, 8.1.3, vijfde lid, en 12.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 60 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 17 van de Wet persoonsregistraties, artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 12 van de Registratiewet 1970, artikel 11, eerste lid, van de Tabakswet, en artikel 13 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

De Raad van State gehoord (advies van 27 augustus 1997, nr. W05.97.0471);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 28 oktober 1997, nr. 1997/22162 (3710), directie Wetgeving en Juridische Zaken, in overeenstemming met Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris van Defensie, de Staatssecretaris van Financiën, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III. Wijziging Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978

[Vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978.]

Artikel IV. Afwijkingen WVO krachtens artikel 12.1.2, tweede lid, WEB

[Vervallen per 01-12-2005]

Artikel 92, derde lid, en artikel 95e, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend op 31 december 1995, vinden geen toepassing.

Artikel V. Wijziging Besluit houdende uitvoering van artikel 17, onder b en c, van de Wet persoonsregistraties

[Vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit van 19 december 1989, houdende uitvoering van artikel 17, onder b en c, van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1989, 569).]

Artikel X. Afwijking Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. i.v.m. bekostiging landelijke organen

[Vervallen per 01-12-2005]

In afwijking van Bijlage 2 als bedoeld in artikel H.3, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. zoals luidend op 31 december 1995 geldt voor het landelijk orgaan GOC/Grafici een aantal van 12 opleidingen b.b.o.

Artikel XII. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1997, met uitzondering van artikel X, dat terugwerkt tot en met 1 januari 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 oktober 1997

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven vijfentwintigste november 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina