Aanpassing quota zeevisserij

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 09-11-1997 t/m 23-01-2004

Aanpassing quota zeevisserij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling contingentering zeevis toegekend contingent schol, betrekking hebbend op de sectoren II en IV tezamen, zoals verhoogd op grond van artikel 1, aanhef en onderdeel a, van de regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 maart 1997, nr. J. 972541 (Stcrt. 60) wordt verhoogd met 17%.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 oktober 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

plv. secretaris-generaal

,

J.F. de Leeuw

Naar boven