Regeling financiering actieplannen Jeugd en Veiligheid 1997-1999 G6

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 23-11-1997 t/m 31-01-2005

Regeling financiering actieplannen Jeugd en Veiligheid 1997-1999 G6

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 In de periode van 1 oktober 1997 tot en met 31 december 1999 kunnen de gemeenten Dordrecht, Haarlem, Heerlen, Leiden, Schiedam en Venlo, op basis van het convenant dat het kabinet en de besturen van deze gemeenten met elkaar hebben afgesloten in het kader van het grote stedenbeleid, ten behoeve van de financiering van hun actieplannen ’Jeugd en Veiligheid’ een bijdrage ontvangen.

 • 2 Het bedrag dat de in het eerste lid genoemde gemeenten per jaar ten hoogste kunnen ontvangen, staat vermeld in de bijlage bij deze regeling.

 • 3 Het gemeentebestuur van de genoemde gemeenten besteedt de aan hem uitgekeerde bijdrage als aanvullende financiering van zijn jaarlijkse actieplan ’Jeugd en Veiligheid’. Deze actieplannen vormen een operationalisatie van de output-afspraken die in het convenant terzake Jeugd en Veiligheid zijn gemaakt. Over de actieplannen is in ieder geval overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming.

 • 4 Het gemeentebestuur biedt jaarlijks voor 15 oktober een uitgewerkt, samenhangend actieplan voor het komende jaar aan aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 • 5 Het gemeentebestuur zal met ingang van 1998 jaarlijks voor 15 oktober aan de minister van Binnenlandse Zaken rapporteren over de stand van zaken betreffende de uitvoering van zijn actieplan in relatie tot het realiseren van de output-afspraken.

  Op het moment dat de audit en visitatie, zoals overeengekomen in het convenant bedoeld in het eerste lid, toe-gepast wordt, gelden de uitkomsten hiervan als de hiervoor bedoelde rapportage.

 • 6 Naar aanleiding van de rapportage bedoeld in het vijfde lid kan de minister van Binnenlandse Zaken besluiten tot het maken van nadere afspraken met de gemeentebesturen omtrent de invulling van de actieplannen van de daaropvolgende jaren.

 • 7 De bijdrage wordt in de vorm van een voorschot jaarlijks in de maand januari aan de gemeenten ter beschikking gesteld; in 1997 wordt de bijdrage voor 1 december ter beschikking gesteld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Het gemeentebestuur verschaft binnen negen maanden na afloop van het jaar waarvoor de bijdrage is toegekend, de minister van Binnenlandse Zaken schriftelijk de informatie als bedoeld in artikel 182, achtste lid, van de Gemeentewet over de besteding daarvan.

 • 2 Binnen drie maanden na ontvangst van de informatie, bedoeld in het eerste lid, stelt de minister van Binnen-landse Zaken de bijdrage definitief vast.

 • 3 De minister van Binnenlandse Zaken kan een verleend voorschot geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien uit de rekening, bedoeld in artikel 197 van de Gemeentewet dan wel uit een afzonderlijke verantwoording, voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, blijkt dat het bedrag niet in overeenstemming met deze regeling is besteed.

 • 4 Indien in enig jaar geld onbesteed blijft, kan dit voor hetzelfde doel gereserveerd blijven. De gemeente dient hiertoe een bestedingsvoorstel in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als onderdeel van de verantwoording.

 • 5 De minister van Binnenlandse Zaken kan nadere regels stellen over de reikwijdte van de accountantscontrole en de inhoud van de accountantsverklaring als bedoeld in het derde lid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling financiering actieplannen Jeugd en Veiligheid 1997-1999 G6.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 oktober 1997

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Bijlage I

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 

Jongeren

1997

1998

1999

totaal

Schiedam

13.664

f 642.866

f 860.981

f 1.090.576

f 2.594.423

Heerlen

18.882

f 888.363

f 1.189.772

f 1.507.045

f 3.585.180

Dordrecht

24.723

f 1.163.171

f 1.557.819

f 1.973.237

f 4.694.227

Venlo

13.763

f 647.524

f 867.219

f 1.098.478

f 2.613.221

Haarlem

26.934

f 1.267.195

f 1.697.136

f 2.149.706

f 5.114.036

Leiden

21.061

f 990.881

f 1.327.073

f 1.680.959

f 3.998.913

Totaal

119.027

f 5.600.000

f 7.500.000

f 9.500.000

f 22.600.000

Naar boven