Besluit stikstofcorrectie Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 08-12-2000 t/m 31-12-2005

Besluit van 28 oktober 1997, houdende regels voor aanvulling van de grondslag van de regulerende mineralenheffingen met een correctie voor stikstofvervluchtiging (Besluit stikstofcorrectie Meststoffenwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 mei 1997, nr. J. 975068, handelende in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 13af van de Meststoffenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 17 juli 1997, no. W11.97.0322);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 oktober 1997, nr. J. 979697, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. wet: Meststoffenwet;

  • b. keuringscertificaat: keuringscertificaat als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Landbouwkwaliteitsregeling scharreleierenkeuring en -merken;

  • c. strooisel: houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal met een losse structuur waarin dieren aan hun ethologische behoeften kunnen voldoen;

  • d. stal met huisvesting op strooisel: huisvestingssysteem waar varkens voornamelijk op een laag van ten minste vijf centimeter dik strooisel worden gehouden;

  • e. bodemsysteem met strooisel: huisvestingssysteem waar kippen zich vrijelijk voornamelijk over de geheel of gedeeltelijk met strooisel bedekte bodem kunnen bewegen;

  • f. milieuvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De belastbare hoeveelheid meststoffen, bedoeld in artikel 16 van de wet, onderscheidenlijk de belastbare hoeveelheid mineralen, bedoeld in artikel 24 van de wet, wordt verminderd met de hoeveelheid stikstof per dier per jaar die voor de desbetreffende diercategorie, in voorkomend geval onderscheiden naar het huisvestingssysteem van de stal waarin de dieren worden gehouden, is vastgesteld in de bijlage bij dit besluit, vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal in het desbetreffende kalenderjaar gehouden dieren van de onderscheiden diercategorieën.

 • 2 De hoeveelheid stikstof die ingevolge het eerste lid in mindering wordt gebracht, wordt verminderd met 60 kilogram stikstof per hectare grasland van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond tot een hoeveelheid stikstof van tenminste nihil.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de toepassing van artikel 2 wordt voor de bepaling van het gemiddelde aantal in het desbetreffende jaar op strooisel gehuisveste varkens, van de onderscheiden diercategorieën, ten hoogste het aantal in aanmerking genomen:

  • dat, indien het bedrijf als scharrelvarkenshouderij is geregistreerd bij het Productschap voor Vee en Vlees, wordt gehouden overeenkomstig de in de Regeling scharrelvarkens van het Productschap voor Vee en Vlees neergelegde en ook overigens in dit verband door dat productschap gestelde voorwaarden,

  • dat, indien het bedrijf als biologische varkenshouderij is geregistreerd bij de Stichting Skal te Zwolle, of een naar het oordeel van Onze Minister met die stichting vergelijkbare organisatie die zich het toezicht op, en de keuring, controle, beoordeling en certificering van biologische productiemethoden ten doel stelt, wordt gehouden overeenkomstig de door die stichting of de daarmee vergelijkbare organisatie gestelde voorwaarden,

  • dat als zodanig is vermeld op de milieuvergunning die van kracht is voor de desbetreffende stal, of

  • waarvan de heffingplichtige de huisvesting op strooisel naar het oordeel van Onze Minister genoegzaam anderszins kan aantonen.

 • 2 Voor de toepassing van artikel 2 wordt voor de bepaling van het gemiddelde aantal in het desbetreffende jaar in een stal met een bodemsysteem met strooisel dan wel een deeppitstal gehouden kippen, van de onderscheiden diercategorieën, ten hoogste het aantal in aanmerking genomen:

  • dat als zodanig is vermeld op de milieuvergunning die van kracht is voor de desbetreffende stal, of

  • waarvan de heffingplichtige de huisvesting in de desbetreffende stal naar het oordeel van Onze Minister genoegzaam anderszins kan aantonen.

 • 3 Voor de toepassing van artikel 2 wordt voor de bepaling van het gemiddelde aantal in het desbetreffende jaar in een stal met een huisvestingssysteem waarvoor een keuringscertificaat van kracht is gehouden kippen van de diercategorie die in de bijlage bij dit besluit wordt aangeduid met nummer 301, ten hoogste het aantal in aanmerking genomen dat in het keuringscertificaat is genoemd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de toepassing van artikel 2 wordt het gemiddelde aantal dieren en het aantal hectaren grasland van de gemiddeld tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond vastgesteld overeenkomstig de regels gesteld krachtens artikel 52, onderdeel d, van de wet en aannemelijk gemaakt met behulp van de daarvoor voorgeschreven gegevens, bescheiden en bewijsstukken genoemd in de krachtens artikel 53, onderdeel g, van de wet gestelde regels.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 13af van de Meststoffenwet in werking treedt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit stikstofcorrectie Meststoffenwet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 oktober 1997

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven achttiende december 1997

De Minister van Justitie

W. Sorgdrager

Bijlage behorende bij artikel 2 van het Besluit stikstofcorrectie Meststoffenwet

[Vervallen per 01-01-2006]

De in deze bijlage opgenomen nummers van de onderscheiden diercategorieën zijn de nummers die zijn opgenomen in bijlage A bij de wet. De in bijlage A bij de wet opgenomen omschrijving van de onderscheiden categorieën dieren geldt ook voor de hieronder met nummer aangeduide diercategorieën.

Nummer diercategorie

Huisvestingssysteem

Hoeveelheid stikstof per dier van de onderscheiden diercategorieën per jaar, uitgedrukt in kilogrammen stikstof

I RUNDVEE

   

100

 

30,0

101

 

9,7

102

 

20,5

103

 

9,7

104

 

22,4

110

 

1,1

111

 

2,33

112

 

3,43

120

 

24,2

121

 

1,78

122

 

9,2

123

 

7,82

124

 

9,7

125

 

20,5

     

II VARKENS

   

400

 

7,97

400

huisvesting op strooisel

12,0

401

 

9,56

401

huisvesting op strooisel

16,8

402

 

3,43

402

huisvesting op strooisel

7,2

403

 

4,53

403

huisvesting op strooisel

9,6

404

 

3,43

404

huisvesting op strooisel

7,68

405

 

3,43

405

huisvesting op strooisel

5,76

406

 

7,55

406

huisvesting op strooisel

12,96

407

 

0,82

407

huisvesting op strooisel

2,64

410

 

5,46

410

huisvesting op strooisel

9,6

411

 

4,12

411

huisvesting op strooisel

8,64

     

III KIPPEN

   

300

 

0,17

300

bodemsysteem met strooisel

0,29

301

 

0,12

301

bodemsysteem met strooisel, deeppitstal en huisvestingssysteem met keuringscertificaat

0,55

310

 

0,24

311

 

0,8

312

 

0,15

     

IV KALKOENEN

   

200

 

0,29

201

 

0,91

202

 

1,14

210

 

1,18

V SCHAPEN

   

550

 

4,7

551

 

3,2

     

VI VOSSEN

   

700

 

2,91∗

     

VII NERTSEN

   

750

 

0,54∗∗

     

VIII GEITEN

   

600

 

9,43

601

 

6,95

     

IX EENDEN

   

800

 

1,0

801

 

0,6

     

X KONIJNEN

   

900

 

1,55

901

 

1,0

902

 

0,5

903

 

0,43

     

XI PARELHOENDERS

   

951

 

0,2

∗ Deze hoeveelheid is inclusief de stikstofcorrectie ter zake van de diercategorieën nrs. 701 en 702 (fokrekels en pups).

∗∗ Deze hoeveelheid is inclusief de stikstofcorrectie ter zake van de diercategorieën nrs. 751 en 752 (fokreuen en pups).

Terug naar begin van de pagina