Aanpassingsbesluit van minimumcontributie voor omroepverenigingen

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 27 oktober 1997, houdende aanpassing van de minimumcontributie voor omroepverenigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 3 oktober 1997, nr. MLB/JZ/1997/24 842;

Gelet op artikel 64, tweede lid, van de Mediawet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 1997, no. W05.97.0633);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis van 21 oktober 1997, nr. MLB/JZ/1997/28.196;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat dertig dagen zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is voorgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in dit besluit geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 oktober 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. Nuis

Uitgegeven de zesde november 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven