Tijdelijke stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 1997

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 12-12-1997 t/m 03-03-2004

Tijdelijke stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 1997

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

ArtikelAlgemene bepalingen 1

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de Minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. gecombineerd goederenvervoer:

vervoer van goederen in dezelfde laadeenheid, met uitzondering van eenheden die onder de ISO serie I freight containers vallen, door middel van een combinatie van tenminste twee vervoersmodaliteiten die behoren tot de categorieën wegvervoer, binnenvaart, spoorvervoer of kustvaart, zonder dat daarbij de goederen zelf worden behandeld;

c. transportonderneming:
 • 1. de in Nederland gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zelfstandig activiteiten uitoefent die geheel of gedeeltelijk bestaan uit het beroepsmatig exploiteren van vervoermaterieel ten behoeve van het gecombineerd goederenvervoer, of

 • 2. twee of meer in Nederland gevestigde rechtspersonen of natuurlijke personen die te samen in de vorm van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap activiteiten uitoefenen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit het beroepsmatig exploiteren van vervoermaterieel ten behoeve van het gecombineerd goederenvervoer;

d. groep:

een economische eenheid, waarin organisatorisch zijn verbonden:

 • 1. een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of indirect:

  • -

   meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan,

  • -

   volledig aansprakelijk vennoot is van, of

  • -

   overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen, en

 • 2. laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen;

e. leasen:
 • 1. het aangaan van een lease-overeenkomst met een looptijd van minimaal 24 maanden waarin aan de lessee het recht is toegekend het geleaste object aan het einde van de lease-periode te kopen voor een bedrag van maximaal 5% van de oorspronkelijke kostprijs;

 • 2. het aangaan van een overeenkomst tot huurkoop als bedoeld in artikel 7a: 1576h BW.

f. Senter:

agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

ArtikelSubsidie 2

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

 • 1 De Minister kan, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, ter bevordering van het gebruik van het gecombineerd goederenvervoer subsidie verlenen voor de aanschaf van specifiek op het gecombineerd goederenvervoer afgestemd nieuw vervoermaterieel indien het betreft:

  • a. wissellaadbakken met speciale voorzieningen;

  • b. containers, tenminste twee Euro-pallets breed;

  • c. draaisystemen voor wissellaadbakken als bedoeld onder a;

  • d. specifiek voor (continentaal) vervoer aangepaste opleggers met luchtvering;

  • e. wissellaadketels en tankcontainers;

  • f. druk- en bulk-containers en laadbakken van minimaal 30 feet;

  • g. opleggers (voorzien van twistlocks) ten behoeve van voor- en natransport van gecombineerd-vervoertrajecten, geschikt voor het transporteren van twee eenheden materieel groter dan 20 feet, als bedoeld onder a, b en e;

  • h. ECO-carriers.

 • 2 Subsidie wordt slechts verleend voor materieel dat in periode van 1 januari 1997 tot de dag van indiening van de aanvraag is gekocht en betaald, of voor materieel ter zake waarvan in genoemde periode een lease-overeenkomst is gesloten.

 • 3 De subsidie bedraagt voor materieel genoemd in het eerste lid onder:

  • -

   a: f 1.750,- per eenheid;

  • -

   b: f 1.750,- per eenheid;

  • -

   c: f 7.500,- per eenheid;

  • -

   d: f 5.000,- per eenheid;

  • -

   e: f 15.000,- per eenheid;

  • -

   f: f 10.000,- per eenheid;

  • -

   g: f 15.000,- per eenheid;

  • -

   h: f 10.000,- per eenheid.

 • 4 Per aanvraag wordt voor maximaal 40 eenheden materieel subsidie toegekend.

ArtikelHet subsidieplafond 3

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Het subsidieplafond bedraagt f 5 miljoen.

ArtikelDe aanvraag 4

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

 • 1 Transportondernemingen kunnen ter verkrijging van subsidie een aanvraag indienen. De aanvraag dient in de periode van 3 november 1997 tot en met 21 november 1997 te zijn ingediend bij:

  Senter, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle.

 • 2 Aanvragen worden niet per fax ingediend.

 • 3 Voor het indienen van de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het bij Senter verkrijgbare aanvraagformulier waaraan wordt toegevoegd een recent uittreksel uit het handelsregister met betrekking tot de inschrijving van de onderneming van de aanvrager, de lease-overeenkomst of, indien het materieel is gekocht, een per eenheid materieel gespecificeerde opdrachtbevestiging, een door de leverancier per eenheid gespecificeerde factuur en een betalingsbewijs, onder aanduiding per eenheid van het geãnvesteerde bedrag, exclusief BTW, en onder aanduiding van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde categorie en het registratienummer van elke eenheid.

 • 4 Per transportonderneming wordt slechts één aanvraag in behandeling genomen.

 • 5 In afwijking van het vorige lid kunnen transportondernemingen die deel uitmaken van dezelfde groep slechts één gezamenlijke aanvraag indienen, waarbij één van die ondernemingen de aanvraag indient namens de overige ondernemingen. Indien op de aanvraag positief wordt beschikt, wordt de subsidie toegekend aan de onderneming die als indiener van de aanvrager is opgetreden.

ArtikelBeslissing op de aanvraag 5

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

 • 1 Het in artikel 3 genoemde subsidieplafond wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Indien meer aanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen die betrekking hebben op een totaalbedrag dat aan subsidie toegekend zou kunnen worden dat hoger is dan het resterende gedeelte van het plafond, wordt dit naar evenredigheid over deze aanvragen verdeeld.

 • 2 De Minister neemt uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst een beslissing op de aanvraag.

 • 3 De Minister kan de aanvraag in ieder geval afwijzen indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager niet zal voldoen aan de verplichtingen, verbonden aan de subsidievaststelling.

 • 4 De Minister kan de aanvraag voorts in ieder geval afwijzen indien de aanvrager:

  • a. in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;

  • b. failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 • 5 De aanvraag wordt in ieder geval afgewezen:

  • a. indien hij niet binnen de in artikel 4, eerste lid, genoemde periode bij Senter is ingediend;

  • b. voorzover de aanvraag geen betrekking heeft op de aanschaf van materieel als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  • c. voor het gedeelte waarmee het subsidieplafond door verstrekking van de subsidie zou worden overschreden of indien het plafond is uitgeput;

  • d. voor het gedeelte waarmee het in artikel 2, vierde lid, genoemde maximum wordt overschreden;

  • e. voorzover de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met ingevolge het EU-Verdrag voor de staat geldende verplichtingen.

ArtikelBeschikking tot subsidievaststelling 6

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

 • 1 De beschikking tot subsidievaststelling bevat:

  • a. een aanduiding van het soort en het aantal eenheden materieel waarvoor subsidie wordt verstrekt onder vermelding van de registratienummers;

  • b. het bedrag van de subsidie, per eenheid gespecificeerd;

  • c. het tijdstip en de wijze van uitbetaling;

  • d. de eventuele op grond van artikel 7, vierde lid, opgelegde verplichtingen.

ArtikelVerplichtingen van de subsidie-ontvanger 7

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

 • 1 De subsidie-ontvanger is verplicht het materieel waarvoor subsidie is verstrekt in te zetten voor het gecombineerd goederenvervoer en dit tot 31 december 1999 als eigenaar of als lessee bedrijfsmatig in gebruik te houden. Vóór 1 april 2000 verklaart de subsidie-ontvanger door indiening van een per eenheid materieel gespecificeerde verklaring, welke is mede-ondertekend door een registeraccountant of accountant/administratief consulent, aan deze verplichting te hebben voldaan.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid stelt de subsidie-ontvanger Senter onverwijld in kennis indien hij met betrekking tot een of meer eenheden niet langer voldoet aan de in het eerste lid bedoelde verplichting of indien de lease-overeenkomst met betrekking tot het gesubsidieerde materieel wordt gewijzigd.

 • 3 De subsidie-ontvanger is voorts verplicht de Minister dan wel een of meer door hem aangewezen personen:

  • 1. toegang te verlenen tot de door hem bedrijfsmatig gebruikte plaatsen;

  • 2. inzage te verlenen in alle boeken en bescheiden die van belang zijn in verband met het doel en de aard van de subsidieverstrekking en de gelegenheid te bieden daarvan afschriften te maken.

 • 4 Aan de subsidievaststelling kunnen nadere verplichtingen worden verbonden die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

ArtikelWijziging en intrekking van de subsidievaststelling 8

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

 • 1 De subsidievaststelling kan worden ingetrokken of ten nadele van de subsidie-ontvanger worden gewijzigd:

  • a. op grond van feiten of omstandigheden waarvan de Minister bij de subsidievaststelling redelijkerwijze niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de subsidievaststelling zou zijn vastgesteld;

  • b. indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidie- ontvanger dit wist of behoorde te weten, of

  • c. indien de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidievaststelling zijn verbonden; d. voor zover de subsidieverstrekking in strijd is met ingevolge het EU-Verdrag voor de staat geldende verplichtingen.

 • 2 De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

 • 3 Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen worden teruggevorderd en zijn terstond opeisbaar.

ArtikelInwerkingtreding 9

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 oktober 1997

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
De

Directeur-Generaal Goederenvervoer

,

B. Westerduin

Naar boven