Wijziging salarissen rijkspersoneel

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 17-11-1997 t/m heden

Wijziging salarissen rijkspersoneel

Circulaire aan de ministers

Inleiding/managementinformatie

Op 12 mei 1997 is met de centrales van overheidspersoneel in het Sectoroverleg Rijkspersoneel een overeenkomst gesloten over de arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de contractperiode 1 april 1997 – 1 juni 1999. Bij deze circulaire informeer ik u over de gedifferentieerde salarisverhoging per 1 januari 1998 – zijnde een compensatie voor de intrekking van het Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel – en de structurele salarisverhoging per 1 juli 1998. De formalisering daarvan is thans ter hand genomen.

Deze salarismaatregelen zijn niet meegenomen in het koninklijk besluit van 18 augustus 1997, houdende de formalisering van enkele maatregelen uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999 (Stb. 374). Reden hiervoor was dat medio 1997 nog niet duidelijk was of de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen (Wet bol) doorgang zou vinden en zo ja, hoe groot de opslag, voortvloeiende uit de afschaffing van de overhevelingstoeslag, op de lonen zou worden. Gelet hierop zijn toen de salarismaatregelen per 1 januari 1998 en 1 juli 1998 in genoemd besluit niet verwerkt. Het kabinet heeft onlangs besloten om de invoering van de Wet bol per 1 januari 1998 voor onbepaalde tijd uit te stellen.

A. Gedifferentieerde wijziging van de salarissen per 1 januari 1998

Met ingang van 1 januari 1998 worden de salarissen van het personeel van de sector Rijk gedifferentieerd aangepast.

a. Salarisbedragen per 1 januari 1998

Door de gedifferentieerde salarisverhoging komen de salarisbedragen voor volwassenen per 1 januari 1998 te luiden zoals aangegeven in de bij deze circulaire als bijlage 1 gevoegde inpassingstabel.

De als bijlage 2 bijgevoegde inpassingstabel vermeldt de zogenaamde ’tussen’-bedragen. Dit zijn in het verleden gegarandeerde salarisbedragen op basis van de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 die niet meer voorkomen in de bijlagen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984), maar die binnen de sector Rijk nog sporadisch worden gehanteerd.

De nieuwe salarisbedragen voor jeugdigen (de zogenaamde ‘J’-bedragen), voorkomende in bijlage B van het BBRA 1984, zijn vermeld in de inpassingstabel die als bijlage 3 bij deze circulaire is gevoegd.

Als bijlage 4 is bijgevoegd een overzicht van de schalen van het BBRA 1984 per 1 januari 1998.

b. Minimumbedrag van de vakantie-uitkering

In verband met de gedifferentieerde salarisverhoging wordt het minimumbedrag van de vakantie-uitkering per 1 januari 1998 verhoogd van f 247,83 tot f 252,83 per maand.

c. Uitbetaling

Ik verzoek u vooruitlopend op de formele wijziging van het BBRA 1984 in verband met genoemde salarismaatregel, met ingang van de salaris-betaling van januari 1998 rekening te houden met het voorgaande.

B. Structurele wijziging van de salarissen per 1 juli 1998

Met ingang van 1 juli 1998 worden de salarissen van het personeel in de sector Rijk structureel met 2,4% verhoogd.

a. Salarisbedragen per 1 juli 1998

In verband met de salarisverhoging van 2,4% komen de salarisbedragen voor volwassenen per 1 juli 1998 te luiden zoals aangegeven in de bij deze circulaire als bijlage 5 gevoegde inpassingstabel.

De als bijlage 6 bijgevoegde inpassingstabel per 1 juli 1998 vermeldt de zogenaamde ’tussen’-bedragen, zoals aangegeven onder punt A.a.

De nieuwe salarisbedragen voor jeugdigen (de zogenaamde ‘J’-bedragen) per 1 juli 1998, voorkomende in bijlage B van het BBRA 1984, zijn vermeld in de inpassingstabel die als bijlage 7 bij deze circulaire is gevoegd.

Als bijlage 8 is bijgevoegd een overzicht van de schalen van het BBRA 1984 per 1 juli 1998.

b. Aanpassing van toelagen, vergoedingen en dergelijke

Toelagen die zijn toegekend met toepassing van het BBRA 1984 en toelagen die krachtens een BBRA-overgangsregeling nog van toepassing zijn, dienen in het algemeen in verband met de algemene salarisverhoging te worden verhoogd met ingang van 1 juli 1998. Veelal vindt dit automatisch plaats, bijvoorbeeld voor toelagen die zijn uitgedrukt in een percentage van het salaris van de ambtenaar of die overeenkomen met één of meer periodieke salarisverhogingen in de salarisreeks. Hiervoor kan onder meer worden gedacht aan de toelage onregelmatige dienst (artikel 17, tweede lid, BBRA 1984).

Indien zo’n automatische aanpassing niet plaatsvindt, dient – behalve in gevallen als hierna bedoeld – met ingang van 1 juli 1998 een verhoging te worden toegepast van 2,4%. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vaste toelage onregelmatige dienst (artikel 17, vierde lid, BBRA 1984).

Ten slotte zijn er toelagen die geen aanpassing behoren te ondergaan, bijvoorbeeld op grond van hun aard of op grond van de desbetreffende toekenningsbeschikking. Deze toelagen blijven dus ongewijzigd.

De herziening van bijzondere regelingen die zijn getroffen met toepassing van artikel 26 BBRA 1984, dient van geval tot geval te worden beoordeeld, zo nodig in overleg met de afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid van mijn ministerie. Indien tot bijstelling wordt overgegaan, dient een afschrift daarvan ter informatie te worden gezonden aan genoemde afdeling.

In verband met de algemene salarisverhoging wordt de ingevolge artikel 13, derde lid, van de Overgangsregeling BBRA 1984 gehandhaafde EHBO-toelage per 1 juli 1998 verhoogd van f 16,58 tot f 16,98 per maand.

c. Minimumbedrag van de vakantie-uitkering

In verband met de algemene salarisverhoging wordt het minimumbedrag van de vakantie-uitkering per 1 juli 1998 verhoogd van f 252,83 tot f 258,90 per maand.

Den Haag, 23 oktober 1997

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

A.H.C. Annink

Bijlage 1. Inpassingstabel per 1 januari 1998 voor de salarisbedragen voor volwassenen

Nr.

1-05-97

1-01-98

1

2271

2325

2

2323

2377

3

2375

2429

4

2432

2486

5

2494

2548

6

2555

2608

7

2616

2669

8

2678

2731

9

2741

2794

10

2804

2857

11

2869

2922

2

2967

3020

13

3064

3117

14

3163

3216

15

3262

3310

16

3362

3410

17

3460

3508

18

3559

3607

19

3658

3706

20

3756

3804

21

3855

3903

22

3955

4003

23

4053

4101

24

4152

4200

25

4289

4337

26

4446

4494

27

4638

4637

28

4834

4869

29

5032

5067

30

5251

5284

31

5471

5504

32

5691

5724

33

5910

5933

34

6130

6153

35

6350

6373

36

6642

6660

37

6954

6972

38

7267

7285

39

7604

7618

40

7942

7956

41

8282

8296

42

8621

8635

43

8960

8974

44

9299

9313

45

9639

9648

46

9978

9987

47

10317

10326

48

10656

10661

49

10997

11002

50

11336

11341

51

11675

11675

52

12014

12014

53

12353

12353

54

12693

12693

55

13032

13032

56

13371

13371

57

13740

13740

58

14110

14110

59

14480

14480

14801

14801

15122

15122

A

15444

15444

B

16471

16471

C

17566

17566

Bijlage 2. Inpassingstabel garantiesalarissen per 1 januari 1998

De hierna vermelde nummers verwijzen naar de nummers zoals die golden voor 1 januari 1997

Nr.

1-05-97

1-01-98

33

5193

5228

35

5381

5414

37

5581

5614

39

5753

5786

41

5924

5947

43

6112

6135

45

6312

6335

47

6509

6532

49

6699

6717

51

6890

6908

53

7073

7091

57

7457

7475

59

7640

7654

61

7831

7845

63

8046

8060

67

8521

8535

69

8760

8774

73

9234

9248

75

9473

9487

77

9747

9756

79

10014

10023

81

10283

10292

83

10575

10584

85

10890

19895

87

11205

11210

89

11523

11528

91

11838

11838

93

12154

12154

95

12474

12474

Bijlage 3. Inpassingstabel betreffende salarisbedragen voor jeugdige ambtenaren

 

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

0

2271

2323

2432

2616

2741

J20

1930

1975

2067

2224

2330

J19

1703

1742

1824

1962

2056

J18

1476

1510

1581

1700

1782

J17

1249

1278

1338

1439

1508

J16

1249

1278

1338

1439

 

J15

1249

1278

     

Maandbedragen per 1 januari 1998

 

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

0

2325

2377

2486

2669

2794

J20

1976

2020

2113

2269

2375

J19

1744

1783

1865

2002

2096

J18

1511

1545

1616

1735

1816

J17

1279

1307

1367

1468

1537

J16

1279

1307

1367

1468

 

J15

1279

1307

     

Bijlage 5. Inpassingstabel per 1 juli 1998 voor de salarisbedragen voor volwassenen

Nr.

1-01-98

1-07-98

1

2325

2381

2

2377

2434

3

2429

2487

4

2486

2546

5

2548

2609

6

2608

2670

7

2669

2733

8

2731

2796

9

2794

2861

10

2857

2926

11

2922

2992

12

3020

3092

13

3117

3192

14

3216

3293

15

3310

3389

16

3410

3491

17

3508

3592

18

3607

3694

19

3706

3795

20

3804

3896

21

3903

3997

22

4003

4099

23

4101

4200

24

4200

4301

25

4337

4441

26

4494

4602

27

4673

4785

28

4869

4986

29

5067

5189

30

5284

5411

31

5504

5636

32

5724

5861

33

5933

6075

34

6153

6301

35

6373

6526

36

6660

6820

37

6972

7140

38

7285

7460

39

7618

7801

40

7956

8147

41

8296

8495

42

8635

8842

43

8974

9189

44

9313

9537

45

9648

9879

46

9987

10226

47

10326

10574

48

10661

10917

49

11002

11266

50

11341

11613

51

11675

11955

52

12014

12303

53

12353

12650

54

12693

12997

55

13032

13345

56

13371

13692

57

13740

14070

58

14110

14449

59

14480

14828

14801

15156

15122

15485

A

15444

15814

B

16471

16866

C

17566

17988

Bijlage 6. Inpassingstabel garantiesalarissen per 1 juli 1998

Nr.

1-01-98

1-07-98

33

5228

5353

35

5414

5544

37

5614

5749

39

5786

5925

41

5947

6090

43

6135

6283

45

6335

6487

47

6532

6689

49

6717

6879

51

6908

7074

53

7091

7261

57

7475

7655

59

7654

7838

61

7845

8033

63

8060

8253

67

8535

8740

69

8774

8985

73

9248

9470

75

9487

9715

77

9756

9990

79

10023

10264

81

10292

10539

83

10584

10838

85

10895

11157

87

11210

11479

89

11528

11804

91

11838

12122

93

12154

12445

95

12474

12773

Bijlage 7. Inpassingstabel betreffende salarisbedragen voor jeugdige ambtenaren

Maandbedragen per 1 januari 1998

 

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

0

2325

2377

2486

2669

2794

J20

1976

2020

2113

2269

2375

J19

1744

1783

1865

2002

2096

J18

1511

1545

1616

1735

1816

J17

1279

1307

1367

1468

1537

J16

1279

1307

1367

1468

 

J15

1279

1307

     

Maandbedragen per 1 juli 1998

 

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

0

2381

2434

2546

2733

2861

J20

2024

2069

2164

2323

2432

J19

1786

1826

1910

2050

2146

J18

1548

1582

1655

1776

1860

J17

1310

1339

1400

1503

1574

J16

1310

1339

1400

1503

 
Naar boven