Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1996 en voor 1997

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 19-11-1998 t/m 27-08-2004

Vaststelling van het mede te financieren bedrag MOOZ voor 1996 en voor 1997

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden en artikel 3, eerste en tweede lid, van het Besluit medefinancieringsregeling;

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 24 april 1997, SEA/16945/97 en de daarbij behorende brieven met nadere informatie van 26 juni, SEA/27139/97 en van 25 september 1997, SEA/97039923;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 2 Voor de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de wet wordt het bedrag, bedoeld in die bepaling, per

    1 januari 1996 vastgesteld op f 3792,11 (drieduizend zevenhonderdtweeënnegentig gulden en elf cent).

  • 3 Voor de toepassing van artikel 4, derde lid, van de wet wordt het bedrag, bedoeld in die bepaling, voor het jaar 1996 per 1 januari 1996 vastgesteld op f 558.300.979 (vijfhonderdachtenvijftig miljoen driehonderd duizend negenhonderdnegenenzeventig gulden).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1996.]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1996 en voor 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven