Verbod burgerluchtvaart in bepaalde gebieden in verband met militaire oefeningen

[Regeling vervallen per 06-02-2004.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 30-10-1997 t/m 05-02-2004

Verbod burgerluchtvaart in bepaalde gebieden in verband met militaire oefeningen

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 1 van de regeling van de Minister van Defensie van 19 september 1997, no.: CWW85/013 97001918;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 06-02-2004]

Behalve voor vluchten waarvoor schriftelijk dan wel mondeling toestemming is gegeven door de autoriteit die in het betrokken gebied is belast met de coördinatie van militaire oefeningen, is de uitoefening van de burgerluchtvaart verboden in de hieronder aangeduide gebieden gedurende de daarbij vermelde tijden:

  • a. EHR 2, gedurende de tijden welke telkenmale per NOTAM worden bekendgemaakt;

  • b. EHR 3, dagelijks van 00.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd, behalve op zaterdagen en zondagen;

  • c. EHR 4A, EHR 4B, EHR 4C en EHR 4D, dagelijks van zonsopgang tot 24.00 uur lokale tijd, behalve op zaterdagen en zondagen;

  • d. EHR 8, maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur lokale tijd en vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd; zonodig ook gedurende de tijden welke telkenmale per NOTAM worden bekendgemaakt;

  • e. EHR 9, dagelijks van 00.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd, behalve op zaterdagen en zondagen; op zaterdagen en zondagen gedurende de tijden welke telkenmale per NOTAM worden bekendgemaakt;

  • f. EHR 11, gedurende de tijden welke telkenmale per NOTAM worden bekendgemaakt;

  • g. EHR 12, gedurende de tijden welke telkenmale per NOTAM worden bekendgemaakt;

  • h. EHR 15, gedurende de tijden welke telkenmale per NOTAM worden bekendgemaakt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 06-02-2004]

De regeling van de Minister van Defensie van 9 augustus 1994 /nr.: B 94056156/351/Stc. 1994, 154 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 06-02-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 06-02-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ’Verbod burgerluchtvaart in bepaalde gebieden in verband met militaire oefeningen’.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 oktober 1997

De

Minister

van Defensie,
namens deze
de

Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten

,
mede namens
de

Commandant der Zeemacht in Nederland

en de

Bevelhebber der Landstrijdkrachten

,

B.A.C. Droste

Naar boven