Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement (rechtspositionele aspecten ambtenaren in algemene dienst van het Rijk)

Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Besluit van 17 oktober 1997, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement in verband met het regelen van een aantal rechtspositionele aspecten t.a.v. een groep van ambtenaren aangesteld in algemene dienst van het Rijk

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 8 september 1997, nr. AD97/U611, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 29 september 1997, nr. W04.97.0593);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 8 oktober 1997, nr. AD97/U926, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

Op ambtenaren die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit in vaste of tijdelijke dienst zijn aangesteld in een functie waarvoor salarisschaal 17 of hoger van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 geldt dan wel in een ambt vermeld in bijlage A van genoemd besluit, is artikel I, onderdelen B, C, D en E met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 oktober 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de zesde november 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina