Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (bepalingen mbt verstrekken subsidies)

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 30-06-2008

Besluit van 17 oktober 1997 tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (bepalingen met betrekking tot het verstrekken van subsidies)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 mei 1995, nr. MJZ 30595011, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 50a en 50c van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

De Raad van State gehoord (advies van 1 december 1995, nr. WO8.950281);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 oktober 1997, nr. MJZ97560657, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

  • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, doch niet eerder dan twee maanden na de dagtekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

  • 2 Het subsidieplafond wordt voor de eerste keer bekendgemaakt binnen vier weken na de inwerkingtreding van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 oktober 1997

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Uitgegeven de dertigste oktober 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven