Besluit gegevensverstrekking Mededingingswet

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 07-12-2012 t/m 31-07-2014

Besluit van 17 oktober 1997, houdende uitvoering van de artikelen 18, eerste lid, 35, eerste lid, en 42, tweede lid, van de Mededingingswet (Besluit gegevensverstrekking Mededingingswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 18 juli 1997, nr. 95044394 WJA/W;

Gelet op de artikelen 18, eerste lid, 35, eerste lid, en 42, tweede lid, van de Mededingingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 6 oktober 1997, nr. W10.97.0485);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 14 oktober 1997, nr. 97063396 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Mededingingswet;

 • b. mededingingsafspraak: een overeenkomst, besluit of onderling afgestemde feitelijke gedraging als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet;

 • c. melding: een melding van een concentratie als bedoeld in artikel 34 van de wet;

 • d. aanvraag om vergunning: een aanvraag om een vergunning voor een concentratie als bedoeld in artikel 41 van de wet;

 • e. groep: een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • f. concentratie: een concentratie in de zin van artikel 27 van de wet;

 • g. door de concentratie te beïnvloeden markten:

  • 1°. de markten waarop twee of meer bij de concentratie betrokken ondernemingen werkzaam zijn of

  • 2°. de markt waarop één of meer van de bij de concentratie betrokken ondernemingen werkzaam is en de markt waarop een andere bij de concentratie betrokken onderneming alsmede leveranciers of afnemers van de eerstbedoelde onderneming of ondernemingen werkzaam zijn;

 • h. te onderzoeken markt: een door de concentratie te beïnvloeden markt als bedoeld in onderdeel g, onder 1°, waarop de desbetreffende ondernemingen te samen een marktaandeel hebben van ten minste 15%, of een door de concentratie te beïnvloeden markt als bedoeld in onderdeel g, onder 2°, waarop één of meer van de desbetreffende bij de concentratie betrokken ondernemingen een marktaandeel heeft van ten minste 20%.

Paragraaf 3. Gegevens bij een melding

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Bij een melding worden met betrekking tot elke bij de concentratie betrokken onderneming de volgende gegevens verstrekt:

  • a. de naam of handelsnaam;

  • b. het adres;

  • c. de rechtsvorm;

  • d. het telefoonnummer;

  • e. in voorkomend geval, het handelsregisternummer en het buitenlandse register waarin en het nummer waaronder zij is ingeschreven;

  • f. in voorkomend geval, het telefaxnummer en het elektronisch postadres;

  • g. de sector of sectoren waarin zij werkzaam is;

  • h. de aard van de werkzaamheden die zij verricht;

  • i. de naam, het adres, het telefoonnummer en de functie van de contactpersoon die haar vertegenwoordigt;

  • j. de volgens artikel 30 van de wet te bepalen totale omzet over het voorafgaande kalenderjaar, alsmede de omzet in Nederland in dat jaar, uitgedrukt in euro’s, in voorkomend geval omgerekend vanuit een andere geldeenheid naar de gemiddelde koers in dat jaar van die andere geldeenheid, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank N.V. in de Officiële prijscourant Amsterdam Exchanges;

 • 3 Indien een bij een concentratie betrokken onderneming een verzekeraar is in de zin van de Wet op het financieel toezicht worden in plaats van de in het eerste lid, onderdeel j, bedoelde omzetten, de waarden aangegeven van de bruto geboekte premies in het voorafgaande boekjaar.

 • 4 Ten aanzien van elke bij de concentratie betrokken onderneming die deel uit maakt van een groep, worden voorts de volgende gegevens verstrekt:

  • a. een aanduiding van de groep;

  • b. de naam en het adres van de andere ondernemingen die deel uit maken van de groep;

  • c. de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep;

  • d. een omschrijving van de sectoren waarin de ondernemingen die deel uit maken van de groep, werkzaam zijn;

  • e. de naam en het adres van elke onderneming die deel uit maakt van de groep en die werkzaam is op de markt waarop de bij de concentratie betrokken onderneming werkzaam is;

  • f. de omzet van de groep in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Bij een melding wordt met betrekking tot de concentratie aangegeven welke van de in artikel 27, onderdelen a tot en met c, van de wet bedoelde typen van toepassing is.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Bij een melding wordt een beschrijving gegeven van elke door de concentratie te beïnvloeden markt, onder vermelding van de overwegingen die ten grondslag liggen aan de afbakening van die markten.

 • 2 Bij een melding wordt voorts aangegeven welke de te onderzoeken markten zijn, de omvang van elk van die markten in volume en in waarde en het aandeel op die markten, in volume en in waarde, van elke bij de concentratie betrokken onderneming.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Bij een melding worden ten aanzien van elke door de concentratie te beïnvloeden markt en, in voorkomend geval, ten aanzien van elke te onderzoeken markt, met betrekking tot elke bij de concentratie betrokken onderneming de volgende gegevens verstrekt:

  • a. de namen, adressen, telefoonnummers, contactpersonen en, in voorkomend geval, telefaxnummers van de vijf belangrijkste ondernemingen die in concurrentie met die onderneming staan;

  • b. de namen, adressen, telefoonnummers, contactpersonen en, in voorkomend geval, telefaxnummers van de vijf belangrijkste afnemers van die onderneming.

 • 2 Ten aanzien van elke door de concentratie te beïnvloeden markt wordt voorts aangegeven of op die markt een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen werkzaam zijn die volgens hun statuten tot doel hebben de belangen te behartigen van ondernemers die behoren tot eenzelfde bedrijfstak, in voorkomend geval onder vermelding van de naam, het adres, het telefoonnummer en de contactpersoon van elke organisatie.

Artikel 11a

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Bij een melding wordt aangegeven welke overeenkomsten, besluiten en gedragingen als bedoeld in artikel 6 van de wet naar het oordeel van de bij de concentratie betrokken ondernemingen rechtstreeks verbonden zijn aan de concentratie en noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de concentratie.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Bij een melding worden de volgende documenten overgelegd:

 • a. de jaarrekening van elke bij de concentratie betrokken onderneming over het laatst afgesloten boekjaar;

 • b. het jaarverslag van elke bij de concentratie betrokken onderneming over het laatst afgesloten boekjaar;

 • c. een bewijsstuk waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt van elk van de in artikel 8, eerste lid, onderdeel i, bedoelde contactpersonen;

 • d. de meest recente stukken waaruit het voornemen tot het tot stand komen van de concentratie blijkt, dan wel waaruit de binding blijkt die ten grondslag ligt aan de concentratie;

 • e. in voorkomend geval, marktonderzoeken waarop de in artikel 10, eerste lid, bedoelde afbakening of de in artikel 10, tweede lid, bedoelde omvang van de markt en van de daarbedoelde marktaandelen, is gegrond;

 • f. andere rapporten, voor zover daarnaar wordt verwezen.

Paragraaf 4. Gegevens bij een aanvraag om vergunning

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Ten aanzien van een aanvraag om vergunning zijn de artikelen 8 tot en met 12 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Bij een aanvraag om vergunning worden ten aanzien van elke bij de concentratie betrokken onderneming voorts de volgende gegevens verstrekt:

 • a. de namen van de ondernemingen die op de te onderzoeken markt werkzaam zijn en waarin zij, al dan niet tezamen met een of meer andere bij de concentratie betrokken ondernemingen, 10% of meer van de stemrechten of van het uitgegeven aandelenkapitaal bezit, alsmede de hoogte van het desbetreffende percentage;

 • b. de namen van de ondernemingen waarin zij de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag een overwegende zeggenschap heeft verkregen en die op de te onderzoeken markt werkzaam zijn of waren;

 • c. in voorkomend geval, een opgave van de samenwerkingsovereenkomsten met ondernemingen met wie zij in concurrentie staat;

 • d. de mate waarin zij werkzaam is in opeenvolgende stadia van de productie of de distributie;

 • e. de omvang van de activiteiten in landen buiten Nederland alsmede het marktaandeel dat deze activiteiten in die landen vertegenwoordigen.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Bij een aanvraag om vergunning worden ten aanzien van elke te onderzoeken markt voorts de volgende gegevens verstrekt:

 • a. een raming van de totale verkoopwaarde en verkoopomvang;

 • b. het aandeel dat elke bij de concentratie betrokken onderneming in die markt heeft;

 • c. de naam en het adres van elke andere onderneming die vermoedelijk een aandeel in die markt heeft van meer dan 10%, alsmede een schatting van dat aandeel;

 • d. de grondslag en de bronnen van de in onderdeel a en onderdeel b bedoelde gegevens, alsmede van de schatting van het in onderdeel c bedoelde aandeel;

 • e. ten aanzien van elke bij de concentratie betrokken onderneming, een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de mate waarin ondernemingen die met haar in concurrentie staan, werkzaam zijn in opeenvolgende stadia van de productie of de distributie;

 • f. een raming van de totale waarde van de invoer;

 • g. het deel van de in onderdeel f bedoelde invoer dat afkomstig is van elke bij de concentratie betrokken onderneming;

 • h. in voorkomend geval, de handelsbelemmerende overheidsmaatregelen ten aanzien van de invoer;

 • i. de mate waarin de kosten van vervoer van invloed zijn op de invoer;

 • j. het prijsniveau in Nederland en dat in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië;

 • k. de namen en adressen van de vijf belangrijkste leveranciers van elke bij de concentratie betrokken onderneming;

 • l. het aandeel van de aankopen bij de in onderdeel k bedoelde leveranciers in de totale aankopen van elke bij de concentratie betrokken onderneming;

 • m. de wijze waarop de productie en de afzet van elke bij de concentratie betrokken onderneming geschieden;

 • n. de organisatie van de distributie van het betrokken product of de betrokken dienst en de organisatie van de dienstverlening die met die distributie verbonden is;

 • o. het aandeel dat de afname van de in artikel 11, onderdeel b, bedoelde afnemers heeft in de totale afname van elke bij de concentratie betrokken onderneming;

 • p. de structuur van de vraag;

 • q. de factoren die een rol spelen bij de vraag van de afnemers;

 • r. de categorieën van afnemers;

 • s. in voorkomend geval, het effect van alleenverkoopovereenkomsten en andere langlopende overeenkomsten;

 • t. een raming van de totale capaciteit gedurende de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag;

 • u. het aandeel van elke bij de concentratie betrokken onderneming in de in onderdeel t bedoelde capaciteit en de mate waarin die capaciteit wordt benut;

 • v. een raming van de groei in de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag;

 • w. de namen en de adressen van de ondernemingen die de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag op de markt zijn toegetreden;

 • x. een raming van de kosten om tot de markt toe te treden;

 • y. in voorkomend geval, de uit intellectuele en industriële eigendomsrechten en overheidsmaatregelen voortvloeiende belemmeringen voor toetreding tot de markt;

 • z. een opsomming van de rechten op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom die elke bij de concentratie betrokken onderneming bezit of exploiteert;

 • aa. de mate waarin schaalvoordelen een rol spelen bij de productie of de distributie en bij de toetreding op de markt;

 • bb. de mate waarin speur- en ontwikkelingswerk een rol speelt bij toetreding tot de markt en het behouden van een concurrentiepositie op die markt.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverstrekking Mededingingswet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 oktober 1997

Beatrix

De Minister van Economische Zaken a.i.,

G. Zalm

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven