Vaststellingsbesluit van plan tot aanleg van een overstroombare waterkering tussen [...] van Rozenburg en de Stormvloedkering in het Hartelkanaal

[Regeling vervallen per 28-09-2005.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 27-09-2005

Besluit van 6 oktober 1997, houdende vaststelling van het plan tot aanleg van een overstroombare waterkering tussen de hoogwaterkering van Rozenburg en de Stormvloedkering in het Hartelkanaal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 september 1997, nr. HKW/RI 97/10168, Hoofdkantoor van de Waterstaat, Stafafdeling Bestuurlijk-Juridische Zaken;

Gelet op artikel 1, sub I en artikel 2, derde lid van de Deltawet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

In het Botlekgebied is tussen de hoogwaterkering van Rozenburg en de Stormvloedkering in het Hartelkanaal een overstroombare waterkering gerealiseerd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

  • 1 De kering volgt vanaf de hoogwaterkering van Rozenburg de Tienmorgenseweg en sluit aan op de reeds in het terrein aanwezige Botlekweg. De waterkering kruist de spoorweg ter plaatse van de Welplaatweg en sluit hier aan op de A-15. De waterkering volgt hier de A-15 tot aan de Hartelkering, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

  • 2 De hoogwaterkering bestaat uit een overstroombare kering die gebruik maakt van de in het terrein bestaande wegen, die op voldoende hoogte liggen (+ N.A.P 4.50 m) en voldoende breedte hebben (5.0 m). Vanaf de hoogwaterkering van Rozenburg zijn dit de Verlengde Tienmorgenseweg, de Botlekweg, de Welplaatweg, de A-15, noordelijke rijbaan en zuidelijke rijbaan en de route gevaarlijke stoffen. De verbinding tussen de noordelijke en de zuidelijke rijbaan van de A-15 heeft een breedte van 10.00 meter. De verbinding tussen de zuidelijke rijbaan van de A-15 en de Hartelkering heeft tevens een breedte van 10.00 meter. Daar waar de verharding van de weg op onvoldoende hoogte ligt wordt de hoogte van de berm gebruikt als waterkering en wordt deze met een erosiebestendige bekleding vastgelegd (coupure Welplaatweg). Daar waar geen verharding aanwezig is wordt de ondergrond met erosiebestendig materiaal vastgelegd (middenberm A-15 en de aansluiting van de A-15 op de Hartelkering).

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 oktober 1997

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven zesde november 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven