Besluit informatievoorziening WVO

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 15-03-2019 t/m 31-07-2022

Besluit van 3 oktober 1997, houdende bepalingen inzake de wijze van ordening en beschikbaarstelling van gegevens in het voortgezet onderwijs (Besluit informatievoorziening WVO)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 1 juli 1997, nr. 97010805/3709, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 103 en 103a van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 17 september 1997, nr. WO5.97.0394);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 2 oktober 1997 nr. 1997/23520 (3709), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Dit besluit verstaat onder:

 • a. de wet: de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • b. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • c. school: een school voor voortgezet onderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;

 • d. bevoegd gezag: voor wat betreft

  • 1. een openbare school in stand gehouden door een gemeente: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen,

  • 2. een openbare school in stand gehouden door een openbaar lichaam: het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan, en

  • 3. een bijzondere school: het schoolbestuur;

 • e. samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • f. lerarenregister: lerarenregister als bedoeld in artikel 41a van de wet;

 • g. registervoorportaal: registervoorportaal als bedoeld in artikel 41o van de wet.

Hoofdstuk II. De gegevensverzameling

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Artikel 1a. Gebruik burgerservicenummer personeel door bevoegd gezag

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Bij de gegevensverstrekking op grond van artikel 103a1 van de wet maakt het bevoegd gezag gebruik van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, van een lid van het personeel of gewezen personeel van de school.

Artikel 2. Beschrijving van de gegevens

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

De gegevens, bedoeld in de artikelen 103a en 103a1 van de wet, waarover een bevoegd gezag of een samenwerkingsverband beschikt, worden gedefinieerd en geordend volgens de voorschriften vermeld in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 3. Nadere invulling

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

 • 1 Bij ministeriële regeling wordt een nadere invulling gegeven van de gegevens, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit, en van de wijze waarop de gegevens beschikbaar worden gesteld. Tevens kan een nadere invulling worden gegeven van de gegevens die betrekking hebben op verstrekte aanvullende bekostiging en de wijze waarop deze gegevens worden gedefinieerd, geordend en beschikbaar gesteld.

 • 2 Daarbij wordt aangegeven welke gevraagde gegevens van belang zijn voor de berekening van de hoogte van de bekostiging als bedoeld in artikel 103a van de wet.

 • 3 In voorkomende gevallen kan Onze Minister bij het verzoek om beschikbaarstelling reeds bij hem bekende gegevens opnemen.

Artikel 4. Aanpassing van de gegevensvraag over bekostiging

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Bij ministeriële regeling kan in spoedeisende gevallen een aanvullende vragenlijst ten aanzien van bekostiging worden vastgesteld ter beantwoording door het bevoegd gezag.

Hoofdstuk III. Lerarenregister en registervoorportaal

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Artikel 4a. Nadere specificatie gegevens lerarenregister en registervoorportaal

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

 • 1 De gegevens in het lerarenregister of het registervoorportaal betreffende de benoeming of tewerkstelling zonder benoeming als bedoeld in artikel 41f, eerste lid, onder c, of artikel 41p, eerste lid, van de wet bestaan naast de ingangsdatum, van de benoeming of tewerkstelling zonder benoeming uit:

  • a. indien van toepassing: de einddatum van de benoeming of tewerkstelling zonder benoeming;

  • b. de begindatum, en indien van toepassing: en einddatum van de arbeidsovereenkomst;

  • c. de betreffende benoemingsgrondslag in de wet; en

  • d. voor het registervoorportaal, wat betreft het gegeven betreffende het onderwijs: de aanduiding leraar voortgezet onderwijs en de onderdelen of de vakken waarvoor hij in registervoorportaal wordt opgenomen.

 • 2 De gegevens, bedoeld in artikel 41f, eerste lid, onder d, van de wet betreffende de school waaraan een leraar die in het lerarenregister of het registervoorportaal zijn opgenomen, worden onderscheiden in de registratienummers van de school, en indien van toepassing de registratienummers van de vestigingen van de school, en bestaan per registratienummer uit:

  • a. de naam van de school of de vestiging van de school;

  • b. het adres, de postcode en plaats;

  • c. het telefoonnummer en e-mailadres.

 • 3 De gegevens betreffende het onderwijs waarvoor de leraar kan opgaan voor herregistratie als bedoeld in artikel 41f, eerste lid, onder e, van de wet bestaan uit de aanduiding leraar voortgezet onderwijs en de onderdelen of de vakken waarvoor hij opgaat voor herregistratie.

Artikel 4b. Aanvullende gegevensverstrekking lerarenregister en registervoorportaal

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 4c. Nadere specificatie gegevensverstrekking lerarenregister en registervoorportaal

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

 • 1 De gegevens betreffende de benoeming of tewerkstelling zonder benoeming die op grond van artikel 41n, tweede lid, onder b, of artikel 41s, tweede lid, onder b, van de wet worden verstrekt, bestaan naast de ingangsdatum van de benoeming of tewerkstelling zonder benoeming uit:

  • a. indien van toepassing: de einddatum van de benoeming of tewerkstelling zonder benoeming;

  • b. de begindatum en, indien van toepassing: de einddatum van de arbeidsovereenkomst;

  • c. de betreffende benoemingsgrondslag in de wet; en

  • d. voor het registervoorportaal, wat betreft het gegeven betreffende het onderwijs: de aanduiding leraar voortgezet onderwijs en de onderdelen of de vakken waarvoor hij in registervoorportaal wordt opgenomen.

 • 2 De gegevens betreffende de school die op grond van artikel 41n, tweede lid, onder b, of artikel 41s, tweede lid, onder c, worden verstrekt op verzoek van het bevoegd gezag van een school worden onderscheiden in de registratienummers van de betreffende school of de vestigingen van de school, en bestaan per registratienummer uit de naam, het adres, de postcode en plaats, het telefoonnummer en e-mailadres.

Artikel 4d. Beschrijving gegevens lerarenregister en registervoorportaal

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

De gegevens die worden geleverd en verwerkt voor het lerarenregister en het registervoorportaal worden gedefinieerd en geordend volgens de voorschriften vermeld in bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 4e. Nadere invulling

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Bij ministeriële regeling kan een nadere invulling worden gegeven aan de definiëring en ordening, bedoeld in artikel 4d, en aan:

 • a. de wijze waarop de gegevens worden gedefinieerd, geordend, gecorrigeerd en verstrekt,

 • b. de tijdstippen waarop de gegevens worden geleverd, en

 • c. de wijze waarop een leraar die niet is benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming ten behoeve van opname in het lerarenregister kan aantonen aan de bekwaamheidseisen te voldoen.

Hoofdstuk IV. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Artikel 4f. Gewijzigde grondslag

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Dit besluit berust op de artikelen 41g, 41h, 41p, 41q, 103a en 103a1 van de wet.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Dit besluit treedt in werking 12 maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat deze vragenlijsten niet eerder van toepassing zijn dan in het schooljaar 1998–1999.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit informatievoorziening WVO.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 oktober 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de veertiende oktober 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2 van het Besluit informatievoorziening WVO

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Deze bijlage bevat een uitputtend overzicht van de gegevens waarover het bevoegd gezag of het samenwerkingsverband dient te beschikken om te kunnen voldoen aan de structurele gegevensvraag van OCW. Dit laat onverlet dat daarnaast in geval van aanvullende bekostiging de daarvoor benodigde gegevens opgevraagd kunnen worden.

Per rubriek (A1, A2, enz.) is aangegeven op welk niveau de gevraagde informatie geleverd wordt.

A. Instellingsgegevens

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

A1. Bevoegd gezag

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Voor de bekostiging:

Datum oprichting en opheffing

Een administratienummer

Naam en adresgegevens

Communicatiegegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres

Gegevens ten behoeve van betalingen, zoals bankgegevens

A2. School, instelling, vestiging

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Voor de bekostiging:

Gegevens over de datum oprichting en opheffing

Datum ingang en einde bekostiging

Schoolsoort en code gedoceerd onderwijs

Een administratienummer

Naam en adresgegevens

Communicatiegegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres

Voor beleid:

Richting school/instelling

A3. Samenwerkingsverbanden

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Voor de bekostiging:

Administratienummer

Datum begin en einde

Naam

Administratienummers scholen in samenwerkingsverband, inclusief de vestigingsnummers/administratienummers van de vestigingen

B. Personeelsgegevens

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Voor beleid:

Persoonsgegevens

Geboortedatum

Geslachtsaanduiding

Burgerservicenummer

Arbeidsrelatiegegevens

Administratienummer werkgever

Datum begin en einde arbeidsverhouding

Soort arbeidsverhouding (waaronder vast of tijdelijk)

Zij-instroom

Functie, betrekking en salarisgegevens

Administratienummer instelling/school (waar te werk gesteld)

Betrekkinggegevens, waaronder betrekkingsomvang en de

Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (bapo) in fulltime equivalenten (fte)

Functie (code en omschrijving)

Functiecategorie

Salarisschaal

Salarisnummer

Bruto salaris

Toelagen

Ziekte en verlofgegevens

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 4d van het Besluit informatievoorziening WVO

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Deze bijlage bevat een uitputtend overzicht van de gegevens waarover het bevoegd gezag dient te beschikken voor het lerarenregister en het registervoorportaal.

Per rubriek is aangegeven op welk niveau de gevraagde informatie geleverd wordt.

A. Instellingsgegevens

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

(lerarenregister en registervoorportaal)

A1. Bevoegd gezag

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Registratienummer

Naam en adresgegevens

Telefoonnummer en e-mailadres

A2. School, instelling, vestiging

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Registratienummer

Naam en adresgegevens

Telefoonnummer en e-mailadres

B. Personeelsgegevens

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

(lerarenregister en registervoorportaal)

B1. Persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Burgerservicenummer

Geslachtsnaam

Voornamen

Adresgegevens

Postcode

Geboortedatum

Geslachtsaanduiding

B2. Arbeidsrelatiegegevens

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Datum begin en einde arbeidsovereenkomst

Datum begin en einde van de benoeming of tewerkstelling zonder benoeming

Benoemingsgrondslag

Onderwijs van benoeming of tewerkstelling zonder benoeming (alleen registervoorportaal)

Naar boven