Uitvoeringsregeling ex artikel 92 van de WBO houdende vaststelling programma's van eisen 1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-1998 t/m 30-12-2004

Uitvoeringsregeling ex artikel 92 van de WBO houdende vaststelling programma's van eisen 1998

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 92, van de Wet op het basisonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling bedragen

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen in de programma's van eisen voor het basisonderwijs worden voor het jaar 1998 overeenkomstig het bepaalde in artikel 92, vierde lid, van de Wet op het basisonderwijs vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Wijziging van programma's van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

In de in het eerste artikel genoemde programma's van eisen worden met toepassing van artikel 92, vijfde lid, van de Wet op het basisonderwijs inhoudelijk gewijzigd conform de bijlage bij deze regeling en de daarin opgenomen toelichting.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing, alsmede van deze terinzagelegging, zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Met inachtneming van artikel 92, zevende lid, van de Wet op het basisonderwijs, treedt deze regeling in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina