Besluit geheimhouding aanbestedingen justitiële inrichtingen

[Regeling vervallen per 01-04-2011.]
Geldend van 01-12-1997 t/m 31-03-2011

Besluit geheimhouding aanbestedingen justitiële inrichtingen

De Minister van Justitie,

Overwegende,

dat bij alle Inrichtingen en Diensten ressorterend onder de Dienst Justitiële Inrichtingen de komende jaren electro-technische systemen zullen worden geïnstalleerd ter beveiliging van gebouwen en de daarin verblijvende personen;

dat de bijzondere beveiligingsaspecten van deze systemen het noodzakelijk maken geheimhouding te betrachten met betrekking tot de technische specificaties en installatie, teneinde het risico van inbreuk door derden op de systemen de minimaliseren;

dat het derhalve uitgesloten is in deze de openbare aanbestedingsprocedure te volgen;

Gelet op artikel 4 lid 1 onder b van de Richtlijn betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (nr. 93/37/EEG), artikel 2, eerste lid, onder b. van de Richtlijn betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor Leveringen (nr. 93/36/EEG), artikel 4, eerste lid, onder b. van de Richtlijn betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (nr. 92/50/EEG) en de artikelen 4, 9 en 13 van het Besluit Overheidsaanbestedingen;

Besluit:

[Vervallen per 01-04-2011]

  • 1 tot geheimhouding van de aanbesteding ten behoeve van de Inrichtingen en Diensten ressorterend onder de Dienst Justitiële Inrichtingen van installaties betreffende gebouwenbeveiliging, persoonsbeveiliging van personeelsleden en andere technische infrastructuur waaraan cruciale veiligheidsrisico’s zijn verbonden;

  • 2 dat dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 30 september 1997

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
het

hoofd

van de Dienst Justitiële Inrichtingen,

I.F.H.C.C. van den Enden

Terug naar begin van de pagina