Invoering aangepaste reisdocumenten

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 29-09-1997 t/m heden

Invoering aangepaste reisdocumenten

Circulaire aan de burgemeesters

In de circulaire van 27 augustus 1997 (RDB97/U691-RD) heb ik u geïnformeerd over de laatste details van de 1 oktober-operatie.

Naar aanleiding van vragen van een aantal gemeenten wil ik u in deze circulaire nogmaals op een aantal zaken wijzen.

Fototang

De aangepaste reisdocumenten zijn tezamen met de fototang(en) inmiddels aan u geleverd. Indien u tussen 11 april en 1 oktober 1997 een nieuwe printerconfiguratie (bestaande uit een printer, een kwaliteitslezer èn een laminator) heeft aangeschaft, ontvangt u na 1 oktober kosteloos een extra fototang. Voor nabestellingen in verband met uitbreiding van het aantal in gebruik zijnde fototangen geldt eveneens dat de levering van deze extra fototangen na 1 oktober zal plaatsvinden.

De procedure voor verhuizing/herindeling van een gemeente is als volgt:

  • Indien u binnen uw gemeente naar een ander adres verhuist, dient u de fototang(en) mee te nemen naar het nieuwe adres. De code van de tang blijft ongewijzigd.

  • Indien na een herindeling uw gemeente wordt opgeheven en het afgiftepunt blijft níet bestaan, dient u de fototang per aangetekende post op te sturen naar Enschedé/Sdu.

  • Wordt na een herindeling uw gemeente opgeheven en het afgiftepunt blijft wél bestaan, dan kunt u de fototang blijven gebruiken. De code van de tang blijft ongewijzigd.

Inmiddels heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten dat de fototang per 1 oktober ook gebruikt mag worden voor de rijbewijzen.

U wordt door dit ministerie hierover in een circulaire geïnformeerd. Voor het bestellen van fototangen verwijs ik u naar onze circulaire van 27 augustus j.l. (RDB97/U691-RD).

Kenmerkenfolder

In de Nieuwsbrief Reisdocumenten nummer 17 en nummer 18 wordt melding gemaakt van een nieuw beveiligingskenmerk: de getwijnde garendraad. Deze bestaat uit een bordeauxrode, een okergele en een witte draad. Onder een uv-lamp zou de witte draad rood moeten oplichten.

Recentelijk is gebleken dat dit in sommige gevallen niet het geval is. Dit staat beschreven in de kenmerkenfolder van het Nationaal Paspoort.

Inname en vernietiging oude blanco reisdocumenten

Voor de volledige procedure ter inname en vernietiging van de oude reisdocumenten verwijs ik u naar voornoemde circulaire van 27 augustus j.l. Voor de goede orde breng ik nogmaals een aantal zaken onder uw aandacht.

Aan het eind van de laatste werkdag van september dient inventarisatie van de voorraad ’oude’ reisdocumenten plaats te vinden. Hiervan wordt proces-verbaal op briefpapier van de gemeente opgemaakt en ondertekend door twee functionarissen. Het proces-verbaal wordt in tweevoud tezamen met de onbruikbaar gemaakte ’oude’ reisdocumenten opgehaald door de waardetransporteur. Het is gewenst een exemplaar van het proces-verbaal voor uw interne controle aan te houden.

Naast het proces-verbaal dient ook de maandverantwoording over september te worden opgemaakt. Deze maandverantwoording is tevens de eindverantwoording van de reisdocumenten van het model 1995. Het is in uw belang dat u de eindverantwoording (over september 1997) separaat in de eerste week van oktober ’per aangetekende post’ aan Enschedé/Sdu zendt, zodat de financiële en de administratieve afhandeling geen vertraging zullen ondervinden.

Het proces-verbaal en de eindverantwoording dienen voorwerp te zijn van een accountantsverklaring, waarin de accountant de getrouwheid en rechtmatigheid van zowel het proces-verbaal als de eindverantwoording bevestigt. De in het proces-verbaal vermelde aantallen (per soort) reisdocumenten behoren overeen te komen met de aantallen in de kolom ’eindvoorraad’ van uw eindverantwoording september 1997. Eventuele verschillen tussen proces-verbaal en eindverantwoording dienen adequaat te zijn geanalyseerd, toegelicht en opgelost. De accountantsverklaring dient u vóór 31 oktober a.s. te verzenden naar Enschedé/Sdu.

Teneinde het risico van misbruik te voorkomen, wordt de voorraad reisdocumenten van het huidige model direct na de telling deugdelijk onbruikbaar gemaakt, bij voorkeur conform artikel 69 lid 4 van de PUN. Dit artikel luidt als volgt:

’Het onbruikbaar maken geschiedt door het aanbrengen van drie ponsgaten (elk van tenminste 12 mm middellijn) door het gehele reisdocument, of het knippen van een driehoek (met zijden van tenminste 40 mm) uit de rechterzijde van het gehele reisdocument. Daarbij dient het in het reisdocument aangebrachte kinegram gedeeltelijk onbruikbaar te worden gemaakt.’

De nummering dient echter intact te blijven.

Vervolgens wordt de voorraad deugdelijk verpakt, verzegeld en veilig gesteld.

In de week van 13 tot en met 17 oktober 1997 haalt de waarde-transporteur de zending onbruikbaar gemaakte oude reisdocumenten inclusief het procesverbaal, dat in tweevoud is opgesteld, bij uw gemeente af aan het adres dat door u als afleveradres van de nieuwe reisdocumenten is opgegeven. Ik verzoek u tevens met nadruk de bijbehorende ’pouches’ van de Europese identiteitskaarten mee te geven aan de waardetransporteur.

Lamineren: voorzichtig met de diffuus printing

U heeft inmiddels een nieuwe werkinstructie inzake het lamineren van de aangepaste reisdocumenten ontvangen. De wijzigingen in de instructie hebben betrekking op de diffuus printing op het laminaat van deze reisdocumenten. U wordt erop gewezen bij de verwerking van de reisdocumenten voorzichtig om te gaan met de diffuus printing.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
De

directeur-generaal Openbaar Bestuur

,

J.W. Holtslag

Naar boven