Regeling vaststelling model verklaring terbeschikkingstelling

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 05-10-2023.
Geldend van 17-10-1997 t/m 30-04-2009

Vaststelling model verklaring terbeschikkingstelling

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26, onderdeel b, van het Besluit goederenvervoer over de weg;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Het model voor een verklaring, af te geven door een instelling als bedoeld in artikel 26, onderdeel b, van het Besluit goederenvervoer over de weg, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 april 1992, nr. WJZ/V 222 247, (Stcrt. 85), ter uitvoering van artikel 26, onderdeel b, van het Besluit goederenvervoer over de weg, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model verklaring terbeschikkingstelling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1997.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Willem Witsenplein 6 te ’s-Gravenhage.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven