Paspoortclausules/geregistreerd partnerschap

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Paspoortclausules/geregistreerd partnerschap

Circulaire aan de burgemeesters

Met ingang van 1 januari 1998 treedt de nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot het geregistreerd partnerschap in werking. Deze regeling maakt het mogelijk dat Nederlanders, alsmede over een geldige verblijfstitel beschikkende onderdanen van een andere lidstaat van de Europese Unie of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hun partnerschap laten registreren. Zowel personen van verschillend als van gelijk geslacht kunnen een geregistreerd partnerschap aangaan.

De invoering van het geregistreerd partnerschap als burgerlijke staat naast het huwelijk heeft geleid tot aanpassing van een aantal wetten, zoals Boek I van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. De wijziging heeft ook gevolgen voor de vermelding van de burgerlijke staat in Nederlandse reisdocumenten. De noodzakelijke aanpassing van artikel 3, eerste lid, van de Paspoortwet zal evenwel per 1 januari 1998 nog niet zijn gerealiseerd. De Paspoortwet, die geldt voor Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba, wordt in de loop van 1998 gewijzigd door middel van een aparte rijkswet.

Het is echter wenselijk dat de invoering van het geregistreerd partnerschap vanaf 1 januari a.s. ook gevolgen heeft voor de vermelding van de burgerlijke staat in Nederlandse reisdocumenten. Ik verzoek u derhalve om – vooruitlopend op de voorgenomen wijziging van de Paspoortwet – desgevraagd over te gaan tot het vermelden van het geregistreerd partnerschap in het reisdocument van de houder.

Deze vermelding dient plaats te vinden met inachtneming van de bepalingen die gelden voor gehuwde of gehuwd geweest zijnde personen. Dit betekent dat op verzoek van de houder in diens reisdocument tevens de geslachtsnaam van zijn of haar (voormalige) geregistreerde partner kan worden vermeld, voor zover het model van het reisdocument daartoe voldoende ruimte bevat. Op de behandeling van de aanvraag en de opneming van de gegevens in het reisdocument zijn de artikelen 9, vijfde lid en 43 PUN, alsmede de invulinstructies van overeenkomstige toepassing.

Het openen van de mogelijkheid om naast het huwelijk ook het geregistreerd partnerschap als burgerlijke staat in het reisdocument te laten vermelden, heeft geleid tot aanpassing van de daarop betrekking hebbende standaardclausules. De nieuwe clausules vindt u in de bijlage bij dit schrijven. Ze zijn opgesteld in overleg met de VNG en sluiten aan bij de lijst van uitdrukkingen in verband met geregistreerd partnerschap, zoals deze door de NVVB in overleg met het ministerie van Justitie en de VNG is ontwikkeld.

In de paspoortclausules zijn de navolgende wijzigingen aangebracht.

  • 1. De – op de houderpagina te printen – aanduidingen van de burgerlijke staat zijn uitgebreid met: ’p/v’ (geregistreerde partner van), ’b/v’ (gescheiden geregistreerde partner van) en ’a/v’ (achtergebleven geregistreerde partner van).

  • 2. De drietalige clausules – voor vermelding van de burgerlijke staat op een andere bladzijde dan de houderpagina – zijn uitgebreid met: ’geregistreerde partner van’ en ’geregistreerde partner geweest van’.

  • 3. De drietalige clausules ’weduwe van’, ’weduwnaar van’ en ’gescheiden van’ zijn vervangen door de neutralere aanduiding ’gehuwd geweest met’.

Inmiddels zijn ook de (GBA-) software-leveranciers op de hoogte gebracht van de nieuwe clausules.

Ik ga er van uit dat u met ingang van 1 januari 1998 de bijgaande lijst met paspoortclausules bij de verstrekking van reisdocumenten zult hanteren.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
De

directeur-generaal Openbaar Bestuur

,

J.W. Holtslag

Clausules in de paspoorten i.v.m. huwelijk en geregistreerd partnerschap

Ia echtgenote van/

wife of/

épouse de

Ib echtgenoot van/

husband of/

époux de

Ic gehuwd geweest met/

formerly married to/

anciennement marié(e) à

Id geregistreerde partner van/

registered partner of/

partenaire enregistré(e) de

Ie geregistreerde partner geweest van/

former registered partner of/

ancien partenaire enregistré(e) de

If e/v (e/v = echtgenoot/echtgenote van)

Ig w/v (w/v = weduwe/weduwnaar van)

Ih g/v (g/v = gescheiden van)

Ii p/v (p/v = geregistreerde partner van)

Ij b/v (b/v = gescheiden geregistreerde partner van)

Ik a/v (a/v = achtergebleven geregistreerde partner van)

Naar boven