Landbouwkwaliteitsregeling etikettering rundvlees

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 02-11-1997 t/m 27-09-2007

Landbouwkwaliteitsregeling etiketteringsregels rundvlees

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op verordening (EG) nr. 1141/97 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 juni 1997 houdende nadere bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad wat de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten betreft (PbEG L 165) en de artikelen 3 en 4 van het Landbouwkwaliteits-besluit etikettering rundvlees;

Besluit:

1.

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees;

b. verordening 1141/97:

verordening (EG) nr. 1141/97 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 juni 1997 houdende nadere bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad wat de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten betreft (PbEG L 165).

2.

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Het Produktschap wordt aangewezen als de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 20 van verordening 820/97.

3.

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

4.

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 De erkenning van een controledienst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, wordt verleend indien:

  de controledienst beschikt over een voor de controle, bedoeld in artikel 14 van verordening 820/97, relevante erkenning overeenkomstig de Europese norm EN/45011, of

  de controledienst naar het oordeel van het Produktschap voldoet aan de in de bij deze regeling behorende bijlage genoemde eisen inzake organisatie, personeel, werkwijze en verantwoording van de controlewerkzaamheden.

 • 2 De erkenning vervalt op 1 januari 2000 indien de controledienst op deze datum niet beschikt over een relevante erkenning overeenkomstig de Europese norm EN/45011.

 • 3 Indien de controledienst niet meer aan de in het eerste lid genoemde voorwaarden voldoet, trekt het Produktschap de erkenning in.

 • 4 De erkenning vervalt op het moment dat de controledienst in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend.

5.

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Het Produktschap houdt een register bij waarin de in artikel 5 van verordening 1141/97 genoemde gegevens worden opgenomen.

 • 2 Een ieder heeft inzage in het in het eerste lid genoemde register.

6.

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Het Produktschap verstrekt de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, al dan niet op verzoek, alle mededelingen of inlichtingen, afschriften van uitgestuurde stukken daaronder begrepen, dan wel verleent medewerking aan al hetgeen van belang is of zou kunnen zijn voor de uitoefening van het toezicht op de tenuitvoerlegging van het besluit.

7.

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees in werking treedt.

8.

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Landbouwkwaliteitsregeling etikettering rundvlees.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 september 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Paragraaf 1. Organisatie

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Het beleid en de procedures van de controledienst zijn niet discriminerend. De omvang, het lidmaatschap van een bepaalde organisatie of het aantal reeds afgegeven controle-rapprtages zijn voor de controledienst geen redenen om verzoeken om controle af te wijzen.

 • 2 De controledienst beschikt over rechtspersoonlijkheid en de in het kader van de onderhavige regeling te verrichten controle-activiteiten passen binnen de statutaire doelstelling.

 • 3 De controledienst heeft adequate voorzieningen om de onafhankelijkheid ten opzichte van de bedrijven die worden gecontroleerd te garanderen en verleent deze bedrijven tijdens het controlebezoek geen met de controle-activiteit conflicterende diensten.

 • 4 De controledienst heeft adequate voorzieningen ter dekking van geldelijke verplichtingen, is financieel gezond en vrij van financiële druk die de controle-werkzaamheden kunnen beïnvloeden.

 • 5 Het personeel van de controledienst, noch de personen die bij de controlewerkzaamheden worden ingeschakeld, zijn betrokken bij de productie van of de handel in producten die worden gecontroleerd.

 • 6 De controledienst beschikt over een klachtenprocedure.

Paragraaf 2. Personeel

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Het personeel dat belast is met de controles is competent voor de opgedragen taken, waarbij het niveau van de theoretische en praktische kennis wordt gewaarborgd door een, afhankelijk van de aard van de controle-werkzaamheden, relevante opleiding. De minimum relevante eisen waaraan het personeel moet voldoen zijn door de controledienst vastgelegd, mede in verband met de effectiviteit en uniformiteit van de beoordelingen en controles.

 • 2 De controledienst verstrekt het controlepersoneel heldere en actuele instructies met betrekking tot hun verplichtingen en verantwoordelijkheden.

 • 3 Het controlepersoneel is contractueel gehouden aan de vertrouwelijkheid van de opgedragen taak.

Paragraaf 3. Werkwijze en verantwoording

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 De controledienst beperkt zijn voorwaarden, beoordelingen en beslissingen tot de zaken die binnen het kader van de betreffende controle-activiteit vallen.

 • 2 De controledienst houdt een overzicht bij van de productspecificaties die worden gecontroleerd, de daarin vermelde informatie en de naam van de betreffende handelaar of vereniging.

 • 3 De controle wordt uitgevoerd overeenkomstig de eisen die daaraan door verordening 830/97 en 1141/97 worden gesteld.

 • 4 De controledienst documenteert de controleregels zodanig dat inzicht wordt verschaft omtrent de aard en de kwaliteit van de controles. De controlecriteria zijn openbaar. In deze documentatie worden, indien van toepassing, tenminste de volgende gegevens opgenomen:

  • a. procedures voor de beoordeling van de juistheid van de informatie op het etiket, waaronder de bij de controle te hanteren checklist;

  • b. administratieve procedures en documentcontrole;

  • c. de operationele en functionele verplichtingen en verantwoordelijkheden van betrokkenen;

  • d. een overzicht van de controles in de onderscheidenlijke schakels en de daarbij gevolgde procedures.

 • 5 De onder punt 4.a. genoemde checklist bevat tenminste de eisen van de productspecificatie (ofwel de claim). Deze checklist wordt op het bedrijf dat wordt gecontroleerd ingevuld en voor gezien geparafeerd door een daartoe geautoriseerde werknemer van het bedrijf, alsmede voorzien van de naam en de handtekening van de controleur. Op deze checklist worden de volgende gegevens vermeld:

  • a. onvolkomenheden en tekortkomingen;

  • b. de actie die door het bedrijf ondernomen wordt;

  • c. het tijdstip waarop de actie uitgevoerd is, alsmede

  • d. het moment waarop gecontroleerd is of de actie daadwerkelijk uitgevoerd is.

 • 6 De controledienst die een gedeelte van de controlewerkzaamheden aan andere controlediensten uitbesteedt, toont aan dat deze diensten bekwaam zijn om deze diensten te verrichten, houdt een overzicht bij een van de werkzaamheden die zijn uitbesteed en bevestigt dat zij verantwoordelijk bliijft voor deze uitbestede werkzaamheden.

 • 7 De controledienst voert interne audits en periodieke beoordelingen uit om de overeenstemming met de criteria van deze blijage te verifiëren. Deze beoordelingen worden op verzoek aan het PVV beschikbaar worden gesteld

Naar boven