Warenwetbesluit Pentachloorfenol

[Regeling vervallen per 19-02-2016.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 22-10-1997 t/m 18-02-2016

Besluit van 23 september 1997, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit Pentachloorfenol

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 21 december 1995, DGVgz/VVP/C 952845, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, onderdeel a, 9, onderdeel a, en 13 van de Warenwet;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 29 augustus 1995, nummer 14923)/(41) 5;

De Raad van State gehoord (advies van 22 april 1996, No. W13.95.0713);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 september 1997, GZB/C&O/975046, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 19-02-2016]

In dit besluit worden mede verstaan onder pentachloorfenol de zouten en esters daarvan.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 19-02-2016]

Het is verboden waren, niet zijnde eet- en drinkwaren, die meer dan 5 mg/kg pentachloorfenol bevatten, te verhandelen of binnen Nederlands grondgebied te brengen. Bij waren die uit twee of meer elementen bestaan, wordt het gehalte pentachloorfenol bedoeld in de vorige volzin, berekend voor elk element afzonderlijk.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 19-02-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 19-02-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Pentachloorfenol.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 september 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven