Wijzigingsbesluit Inkomstenbesluit militairen en Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 22-10-1997 t/m heden

Besluit van 22 september 1997, houdende wijziging van het Inkomstenbesluit militairen en het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 14 juli 1997, nr. P/97004402;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 27 augustus 1997, nr. W07.97.0441);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 15 september 1997, nr. P/97005853;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL III

  • 1 De functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep IV, niveaugroep IVa, schaal 6, respectievelijk niveaugroep IVb, schaal 7, van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit, worden ingedeeld in Hoofdgroep III, niveaugroep IIIb, schaal 6, respectievelijk niveaugroep IIIc, schaal 7, van de ingevolge artikel II, onder A, derde lid, bij dit besluit behorende bijlage B.

  • 2 De functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep IV, niveaugroep IVc, schaal 8 tot en met niveaugroep IVg, schaal 12, van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit, worden ingedeeld in onderscheidenlijk Hoofdgroep IV, niveaugroep IVa, schaal 8 tot en met niveaugroep IVe, schaal 12, van de ingevolge artikel II, onder A, derde lid, bij dit besluit behorende bijlage B.

  • 4 De nadere indeling van de functies die zijn ingedeeld in hoofdgroep V, niveaugroep Vd, schaal 13, niveaugroep Ve, schaal 14, en in hoofdgroep VI, niveaugroep VIa, schaal 15 van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit, vindt zo spoedig mogelijk plaats doch uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

ARTIKEL IV

  • 1 Dit besluit verplicht er niet toe voor de ambtenaar voor wie reeds een salarisschaal is vastgesteld, opnieuw een salarisschaal vast te stellen. Een voor de inwerkingtreding van dit besluit aangevangen procedure om te komen tot de vaststelling van de salarisschaal kan met inachtneming van de op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit geldende tekst van artikel 5 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie worden voltooid.

ARTIKEL V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug voor wat betreft:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 september 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Uitgegeven eenentwintigste oktober 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven