Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel

Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Besluit van 22 september 1997, houdende aanwijzing risicolanden defensiepersoneel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 15 september 1997, nr. P/97005659;

Gelet op artikel 12e, onder a, van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en artikel 91a van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Voor de militaire ambtenaar in werkelijke dienst die behoort tot de Militaire Inlichtingendienst, tot het verbindingsinlichtingenpersoneel of tot de categorie crypto-behandelaars die toegang heeft tot zeer geheime of geheime gegevens, dan wel ten aanzien van wie, in het belang van de veiligheid van de Staat of zijn bondgenoten, andere veiligheidsgronden daartoe noodzaken, worden in afwijking van artikel 1 de landen aangewezen die zijn aangewezen op grond van artikel 14, eerste lid, onder b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 september 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Uitgegeven de veertiende oktober 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven