Handelsregisterbesluit 1996

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 01-01-2007 t/m 30-06-2008

Besluit van 18 september 1997, houdende vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit (Handelsregisterbesluit 1996)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 21 mei 1997, nr. 97026855 WJA/W;

Gelet op de artikelen 8, eerste lid, 10, tweede lid, 12, 14, 15, eerste en tweede lid, 16, 17, eerste en vierde lid, 18, vierde lid, onderdeel c, 19, tweede en vierde lid, 20, eerste lid, en 27 van de Handelsregisterwet 1996;

De Raad van State gehoord (advies van 4 september 1997, nr. W10970297);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 15 september 1997, nr. 97056277 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Handelsregisterwet 1996;

 • b. richtlijn 68/151/EEG: eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 maart 1968, strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PbEG L 065);

 • c. persoonlijke gegevens: de naam en voornamen, de geslachtsaanduiding, het woonadres met vermelding – zo mogelijk – van de postcode, de datum, de plaats en – indien deze plaats is gelegen buiten Nederland – het land van geboorte, alsmede de handtekening en – voor zover in gebruik – de elektronische handtekening van een natuurlijk persoon.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Voor de toepassing van de wet wordt onder onderneming niet verstaan een bedrijf waarmee niet wordt beoogd het maken van winst en dat behoort aan een kredietgever die deelneemt aan krediettransacties als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, van de Wet op het consumentenkrediet en die zich uitsluitend ten doel stelt kredieten te verlenen ten behoeve van de leden van een vereniging of kerkgenootschap, dan wel ten bate van hen die in dienst van een werkgever werkzaam zijn of zijn geweest, of van hun betrekkingen.

Hoofdstuk 2. De opgave ter inschrijving en neerlegging van bescheiden

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Voor het doen van de voorgeschreven opgaven ter inschrijving in het handelsregister wordt gebruik gemaakt van door de Kamer vastgestelde formulieren die kosteloos verkrijgbaar zijn.

 • 2 De Kamer kan ermee instemmen dat een opgave op andere wijze geschiedt dan in het eerste lid bepaald.

 • 3 Aan de in het eerste lid bedoelde opgave ter inschrijving en aan het vereiste van neerlegging van bescheiden op grond van enig wettelijk voorschrift wordt mede voldaan indien dit elektronisch geschiedt.

 • 4 Het derde lid geldt niet voor gegevens en bescheiden ten aanzien waarvan geen plicht tot opgave dan wel neerlegging geldt op grond van een bindend besluit van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 • 5 De Kamer kan nadere regels stellen over de wijze waarop de opgaven worden gedaan.

 • 6 De Kamer verstrekt de belanghebbende op verzoek kosteloos een bevestiging van de opgave, met vermelding van de dag waarop deze is gedaan.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Indien de Kamer er niet van overtuigd is dat de opgave afkomstig is van iemand die tot het doen van de opgave verplicht of bevoegd is, kan zij weigeren de opgave in behandeling te nemen.

 • 2 Indien niet is voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de opgave of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de opgave, kan de Kamer weigeren de opgave in behandeling te nemen, mits de belanghebbende de gelegenheid heeft gehad deze binnen een door de Kamer gestelde termijn aan te vullen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Nadat de opgave in behandeling is genomen, onderzoekt de Kamer summierlijk of deze juist is. De Kamer kan daarbij om nadere bewijsstukken van de vermelde gegevens vragen.

 • 2 Indien de Kamer van oordeel is dat de opgave niet juist is, geeft zij de belanghebbende in overweging de opgave te wijzigen of in te trekken. Daartoe stelt zij de opgave onverwijld weer ter beschikking van de belanghebbende en geeft zij de aanwijzingen die zij in het belang van het handelsregister dienstig oordeelt.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Indien de Kamer van oordeel is dat de opgave juist is, gaat zij over tot inschrijving.

 • 2 De Kamer gaat eveneens over tot inschrijving, indien naar het oordeel van de Kamer, nadat toepassing is gegeven aan artikel 5, tweede lid, uit de nieuwe opgave blijkt dat de belanghebbende niet aan de gegeven aanwijzingen heeft voldaan. In dat geval geeft de Kamer toepassing aan artikel 23 van de wet.

 • 3 De Kamer verstrekt de belanghebbende op verzoek kosteloos een bevestiging van de inschrijving, met vermelding van de dag waarop deze is geschied.

 • 4 Indien dit verzoek in elektronische vorm is gedaan, wordt de bevestiging in elektronische vorm verstrekt.

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Alle met ingang van 1 januari 1997 gedane opgaven ter inschrijving en neergelegde bescheiden worden in elektronische vorm opgenomen in het register.

 • 2 Opgaven ter inschrijving en neergelegde bescheiden die voor 1 januari 1997 niet in elektronische vorm zijn gedaan, worden in elektronische vorm omgezet wanneer wordt verzocht om afschrift of uittreksel in elektronische vorm.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Een wijziging van hetgeen in het handelsregister is ingeschreven, wordt opgegeven met vermelding van de dag waarop de wijziging is ingegaan.

 • 2 Een wijziging in de persoonlijke gegevens, voor zover betrekking hebbend op de wijziging van het woonadres binnen Nederland, behoeft niet te worden opgegeven.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Indien de Kamer zich op grond van artikel 23 van de wet tot de rechter heeft gewend met het verzoek de doorhaling, aanvulling of wijziging van het ingeschrevene of de inschrijving van de onderneming of de rechtspersoon te gelasten, doet de Kamer, zolang niet een rechterlijke beschikking is ten uitvoer gelegd of een afwijzende beschikking onherroepelijk is geworden, aan degenen die inzage van het aangaande de onderneming of rechtspersoon ingeschrevene, dan wel een afschrift of een uittreksel daarvan verlangen, mededeling van het door de Kamer gedane verzoek.

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Bij de opgave ter inschrijving van een Europese naamloze vennootschap en een Europese coöperatieve vennootschap worden tevens gegevens en bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt dat voldaan is aan voorwaarden voor inschrijving ingevolge verordening 2157/2001 en verordening 1435/2003. Op deze gegevens en bewijsstukken zijn de bepalingen van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Tot het doen van een opgave ter eerste inschrijving van een Europese naamloze vennootschap en een Europese coöperatieve vennootschap is bevoegd ieder van de in te schrijven bestuurders.

Hoofdstuk 3. De in het handelsregister in te schrijven gegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Paragraaf 3.1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Van iedere onderneming, hoofdvestiging en in Nederland gelegen nevenvestiging worden ingeschreven:

  • a. de handelsnaam of -namen;

  • b. het adres en – voor zover van toepassing – het correspondentie-adres met vermelding – zo mogelijk – van de postcode alsmede dat van de gevolmachtigde handelsagenten die de onderneming in Nederland vertegenwoordigen;

  • c. het telefoonnummer alsmede – voor zover van toepassing – het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres;

  • d. een korte omschrijving van het uitgeoefende bedrijf of de uitgeoefende bedrijven;

  • e. het tijdstip van aanvang van de bedrijfsuitoefening;

  • f. het aantal werkzame personen.

 • 2 Indien de hoofdvestiging buiten Nederland is gelegen, wordt tevens ingeschreven welke nevenvestiging wordt aangemerkt als de hoofdnederzetting. Indien de onderneming in Nederland alleen door een of meer gevolmachtigde handelsagenten wordt vertegenwoordigd, wordt het adres van de daartoe aangewezen handelsagent aangemerkt als het adres van de hoofdnederzetting.

 • 3 Voor de toepassing van het eerste lid, onder f, worden onder werkzame personen verstaan de al dan niet in dienst van de betrokken onderneming werkzame werknemers, de meewerkende eigenaren en de meewerkende gezinsleden van een eigenaar, steeds voor zover zij doorgaans ten minste 15 uur per week werkzaam zijn. Wijzigingen in het aantal werkzame personen worden tenminste eenmaal per jaar opgegeven.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Van een rechtspersoon waaraan geen onderneming toebehoort, worden ingeschreven:

 • a. het adres dan wel correspondentie-adres met vermelding – zo mogelijk – van de postcode;

 • b. het telefoonnummer alsmede – voor zover van toepassing – het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres.

Paragraaf 3.2. Gegevens afhankelijk van de rechtsvorm

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Indien een onderneming toebehoort aan een natuurlijke persoon, worden diens persoonlijke gegevens ingeschreven.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Van een vennootschap onder firma worden ingeschreven:

 • a. de naam van de vennootschap;

 • b. het tijdstip van aanvang van de vennootschap en de duur waarvoor zij is aangegaan;

 • c. de persoonlijke gegevens van de vennoten en ten aanzien van een na de aanvang van de vennootschap toegetreden vennoot tevens de dag van zijn toetreding;

 • d. al hetgeen de overeenkomst bevat ter bepaling van de rechten van derden.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Van een commanditaire vennootschap worden ingeschreven:

 • a. de naam van de vennootschap;

 • b. het tijdstip van aanvang van de vennootschap en de duur waarvoor zij is aangegaan;

 • c. de persoonlijke gegevens van de vennoot of vennoten onder firma en ten aanzien van een na de aanvang van de vennootschap toegetreden vennoot onder firma tevens de dag van zijn toetreding;

 • d. voor zover het om twee of meer vennoten onder firma gaat, al hetgeen de overeenkomst bevat ter bepaling van de rechten van derden;

 • e. het aantal van de commanditaire vennoten;

 • f. het bedrag van de gelden en de waarde van de goederen die zij gezamenlijk hebben ingebracht.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Van een naamloze vennootschap, een Europese naamloze vennootschap, een Europese coöperatieve vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden ingeschreven:

 • a. de naam van de vennootschap en haar zetel volgens de statuten;

 • b. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris, dan wel van ieder lid van het bestuursorgaan, dan wel van ieder lid van het leidinggevende orgaan of van het toezichthoudende orgaan, en de dag waarop hij bij de vennootschap als zodanig in functie is getreden, alsmede of hij bevoegd is de vennootschap alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

 • c. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, alsmede de inhoud van de bevoegdheid;

 • d. het maatschappelijke kapitaal alsmede tenminste eenmaal per jaar het bedrag van het geplaatste kapitaal en van het gestorte deel daarvan, onderverdeeld naar soort indien er verschillende soorten aandelen zijn;

 • e. indien niet-volgestorte aandelen zijn uitgegeven: de persoonlijke gegevens van de houders van zulke aandelen, met vermelding tevens van het aandelenbezit van iedere houder en van het daarop gestorte bedrag; wijzigingen in deze gegevens worden tenminste eenmaal per jaar opgegeven;

 • f. indien het een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal als bedoeld in artikel 76a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek betreft, worden wijzigingen van het ingeschreven kapitaal tenminste eenmaal per jaar opgegeven;

 • g. de persoonlijke gegevens van de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap dan wel gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, de aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld;

 • h. indien zulks het geval is, dat de statuten van de vennootschap beantwoorden aan de artikelen 158 tot en met 161 en 164 of de artikelen 268 tot en met 271 en 274 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij worden ingeschreven:

  • a. de naam van de vereniging en haar zetel volgens de statuten;

  • b. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris en de dag waarop hij bij de vereniging als zodanig in functie is getreden, alsmede of hij bevoegd is de vereniging alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

  • c. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, alsmede de inhoud van de bevoegdheid;

  • d. indien zulks bij een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij het geval is, dat de statuten van de vereniging beantwoorden aan de artikelen 63f tot en met 63j van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2 Van een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid kunnen worden ingeschreven de in het eerste lid, onder a tot en met c, bedoelde gegevens.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Van een stichting worden ingeschreven:

 • a. de naam van de stichting en haar zetel volgens de statuten;

 • b. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris en de dag waarop hij bij de stichting als zodanig in functie is getreden, alsmede of hij bevoegd is de stichting alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

 • c. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, alsmede de inhoud van de bevoegdheid.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Van een Europees economisch samenwerkingsverband worden ingeschreven:

  • a. de naam van het samenwerkingsverband;

  • b. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris en de dag waarop hij bij het samenwerkingsverband als zodanig in functie is getreden, alsmede of hij bevoegd is het samenwerkingsverband alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

  • c. indien een beding is gemaakt als bedoeld in artikel 26, tweede lid, tweede alinea, van verordening 2137/85: de inhoud van dat beding;

  • d. indien een bestuurder niet een natuurlijke persoon maar een rechtspersoon is: de persoonlijke gegevens van een ieder die als vertegenwoordiger in de zin van artikel 19, tweede lid, van verordening 2137/85 is aangewezen, en de dag waarop hij als vertegenwoordiger is aangewezen.

 • 2 Bij het handelsregister wordt gedeponeerd een authentiek afschrift of een door een opgaveplichtige gewaarmerkt afschrift van de oprichtingsovereenkomst. Dit afschrift is in het Nederlands, Duits, Engels of Frans gesteld.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Indien een in Nederland gevestigde onderneming of een in Nederland gelegen nevenvestiging van een buiten Nederland gevestigde onderneming toebehoort aan een vennootschap als bedoeld in richtlijn 68/151/EEG, opgericht naar het recht van een andere staat dan Nederland die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zijn de artikelen 12 tot en met 17 niet van toepassing.

 • 2 Van de in het eerste lid bedoelde onderneming of nevenvestiging worden ingeschreven:

  • a. de naam en de rechtsvorm van de vennootschap waaraan de onderneming of de hoofdnederzetting toebehoort, het register waarin en het nummer waaronder die vennootschap is ingeschreven;

  • b. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris van de vennootschap en de dag waarop hij bij de vennootschap als zodanig in functie is getreden, alsmede of hij bevoegd is de vennootschap alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

  • c. de persoonlijke gegevens van de bij de onderneming of de hoofdnederzetting werkzame beheerder of een andere dergelijke gevolmachtigde, zijn functie en de dag waarop hij bij de onderneming of de hoofdnederzetting als zodanig in functie is getreden, alsmede de inhoud van zijn volmacht.

 • 3 Bij het handelsregister wordt gedeponeerd een authentiek afschrift of een door een opgaveplichtige gewaarmerkt afschrift van de oprichtingsakte van de vennootschap en van de statuten, indien deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen. Dit afschrift is in het Nederlands, Duits, Engels of Frans gesteld.

 • 4 Bij het handelsregister wordt telkens het meest recente exemplaar van de boekhoudbescheiden van de vennootschap gedeponeerd, voor zover en in de vorm waarin de vennootschap deze in het land van haar statutaire zetel openbaar moet maken. De boekhoudbescheiden zijn in het Nederlands, Duits, Engels of Frans gesteld.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Indien een in Nederland gevestigde onderneming of een in Nederland gelegen nevenvestiging van een buiten Nederland gevestigde onderneming toebehoort aan een vennootschap opgericht naar het recht van een staat die geen partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, met een rechtsvorm die vergelijkbaar is met een vennootschap als bedoeld in richtlijn 68/151/EEG, zijn de artikelen 12 tot en met 17 niet van toepassing.

 • 2 Van de in het eerste lid bedoelde onderneming of nevenvestiging worden ingeschreven:

  • a. de naam en de rechtsvorm van de vennootschap waaraan de onderneming of de hoofdnederzetting toebehoort, het register waarin en het nummer waaronder die vennootschap is ingeschreven;

  • b. indien de hoofdvestiging van de onderneming buiten Nederland is gelegen, het adres van de hoofdvestiging van de onderneming;

  • c. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris van de vennootschap en de dag waarop hij bij de vennootschap als zodanig in functie is getreden, alsmede of hij bevoegd is de vennootschap alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

  • d. de omvang van de bevoegdheid van iedere bestuurder en commissaris van de vennootschap;

  • e. de persoonlijke gegevens van de bij de onderneming of de hoofdnederzetting werkzame beheerder of een andere dergelijke gevolmachtigde, zijn functie en de dag waarop hij bij de onderneming of de hoofdnederzetting als zodanig in functie is getreden, alsmede de inhoud van zijn volmacht;

  • f. het recht van het land waaronder de vennootschap valt;

  • g. tenminste eenmaal per jaar het bedrag van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Indien een in Nederland gevestigde onderneming of een in Nederland gelegen nevenvestiging van een buiten Nederland gevestigde onderneming toebehoort aan een vennootschap of rechtspersoon opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland, niet zijnde een vennootschap als bedoeld in de artikelen 18 en 19, zijn de artikelen 12 tot en met 17 niet van toepassing.

 • 2 Van de in het eerste lid bedoelde onderneming of nevenvestiging worden ingeschreven:

  • a. de naam en de rechtsvorm van de vennootschap of rechtspersoon waaraan de onderneming of hoofdnederzetting toebehoort, het register waarin en het nummer waaronder die vennootschap of rechtspersoon is ingeschreven;

  • b. indien de hoofdvestiging van de onderneming buiten Nederland is gelegen, het adres van de hoofdvestiging van de onderneming en hetgeen ingevolge de wetgeving van het desbetreffende land omtrent de onderneming in het register, bedoeld onder a, wordt ingeschreven of op andere wijze wordt openbaar gemaakt;

  • c. de persoonlijke gegevens van iedere vennoot of bestuurder en commissaris van de vennootschap of rechtspersoon, de dag waarop hij bij de vennootschap of rechtspersoon als zodanig in functie is getreden, alsmede of hij bevoegd is de vennootschap of rechtspersoon alleen of gezamenlijk met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

  • d. de omvang van de bevoegdheid van iedere vennoot of bestuurder en commissaris van de vennootschap of rechtspersoon;

  • e. de persoonlijke gegevens van de bij de onderneming of de hoofdnederzetting werkzame beheerder of een andere dergelijke gevolmachtigde, zijn functie en de dag waarop hij bij de onderneming of de hoofdnederzetting als zodanig in functie is getreden, alsmede de inhoud van zijn volmacht;

  • f. het recht van het land waaronder de vennootschap of rechtspersoon valt.

 • 3 Artikel 18, derde, voor zover het een rechtspersoon betreft, en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 3.3. Bijzondere gegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Heeft een onderneming gevolmachtigde handelsagenten die in Nederland werkzaam zijn, dan worden ingeschreven hun persoonlijke gegevens en de inhoud van hun volmacht.

 • 2 Heeft een onderneming of rechtspersoon een of meer andere gevolmachtigden, dan kunnen ook deze ter inschrijving worden opgeven. Van deze gevolmachtigden worden ingeschreven hun persoonlijke gegevens en de inhoud van hun volmacht.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Indien een in te schrijven persoon een vennootschap of rechtspersoon is, worden ingeschreven:

 • a. de naam en het adres van de vennootschap of rechtspersoon;

 • b. het register waarin en het nummer waaronder de vennootschap of rechtspersoon is ingeschreven.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Indien een minderjarige, aan wie een onderneming toebehoort of die vennoot onder firma is, handlichting heeft verkregen, worden het tijdstip waarop de handlichting is verleend en de bevoegdheden die de minderjarige daarbij zijn toegekend, ingeschreven. Bij de opgave ter inschrijving wordt de Staatscourant overgelegd waarin de rechterlijke beschikking inzake de handlichting is openbaar gemaakt, of een authentiek afschrift van de beschikking met vermelding van de dagtekening van die Staatscourant.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 In geval van wijziging van de oprichtingsovereenkomst van een Europees economisch samenwerkingsverband en van de statuten van een rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20 wordt bij het handelsregister gedeponeerd:

  • a. een authentiek afschrift van de notariële akte die van de wijziging is opgemaakt of, indien van de wijziging geen notariële akte is opgemaakt, een door een opgaveplichtige gewaarmerkt afschrift van de wijziging;

  • b. een doorlopende tekst van de oprichtingsovereenkomst en van de statuten zoals die tengevolge van de aangebrachte wijziging luiden.

 • 2 Deze bescheiden zijn in het Nederlands, Duits, Engels of Frans gesteld.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

In geval van bewind van een onderneming of een aandeel in een vennootschap onder firma als bedoeld in titel 19 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden in het handelsregister ingeschreven:

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

In geval van curatele van degene die als eigenaar van een onderneming of als vennoot onder firma in het handelsregister is ingeschreven, worden alle aankondigingen die krachtens artikel 390 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in de Staatscourant worden opgenomen, door hem die met die bekendmaking belast is, mede in het handelsregister ter inschrijving opgegeven.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 In het handelsregister wordt ingeschreven:

  • a. de rechterlijke uitspraak houdende faillietverklaring, verlening van surséance van betaling of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen betreffende degene die als eigenaar van een onderneming of als vennoot onder firma in het handelsregister is ingeschreven of van een ingeschreven rechtspersoon;

  • b. de vernietiging van een zodanige uitspraak;

  • c. het einde van het faillissement, de surséance van betaling of de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

  • d. in geval van faillietverklaring, verlening van surséance van betaling of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen: de naam en het adres van de rechter-commissaris, zo die is benoemd, en van de curator onderscheidenlijk de bewindvoerder.

 • 2 De opgave ter inschrijving wordt gedaan door de griffier van het betrokken rechtscollege.

 • 3 Indien het een uitspraak van een buitenlandse rechter betreft inzake een vennootschap of rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20, wordt de opgave, in afwijking van het tweede lid, gedaan door degene die op grond van artikel 5 van de wet verplicht is opgave te doen.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 De ontbinding van een vennootschap of rechtspersoon wordt ingeschreven, onder vermelding van het tijdstip van de ontbinding, de persoonlijke gegevens en de bevoegdheid van ieder der vereffenaars alsmede het tijdstip waarop hij vereffenaar is geworden.

 • 2 Indien de ontbinding een vennootschap betreft als bedoeld in artikel 18, worden mede ingeschreven de bevoegdheden van de vereffenaars, indien die in het land waar de vennootschap is gevestigd openbaar gemaakt moeten worden. Indien de ontbinding een vennootschap of rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 19 en 20 betreft, worden mede ingeschreven de bevoegdheden van de vereffenaars.

 • 3 De afsluiting van de vereffening van een Europees economisch samenwerkingsverband dan wel van een vennootschap of rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20, wordt ingeschreven.

 • 4 Tot het doen van de opgave van de ontbinding van een vennootschap of rechtspersoon en van de afsluiting van de vereffening van een Europees economisch samenwerkingsverband of van een vennootschap of rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20, is mede de vereffenaar verplicht.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Alle aankondigingen afkomstig van De Nederlandsche Bank N.V. die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in de Staatscourant worden opgenomen, worden tevens ingeschreven in het handelsregister.

 • 2 De opgave ter inschrijving in het handelsregister geschiedt door degene die met de bekendmaking in de Staatscourant belast is.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Een Kamer is ambtshalve bevoegd tot het inschrijven van een wijziging van de volgende gegevens betreffende een onderneming, hoofdvestiging, in Nederland gelegen nevenvestiging of rechtspersoon:

 • a. het adres;

 • b. de persoonlijke gegevens van een ingeschreven natuurlijk persoon;

 • c. de omschrijving van het uitgeoefende bedrijf of de uitgeoefende bedrijven;

 • d. het aantal werkzame personen;

 • e. de opheffing.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Bij de kennisgeving, bedoeld in artikel 12 van de wet, vermeldt de Kamer waarbij de inschrijving is gedaan aan de Kamer in welker gebied de nevenvestiging is gelegen, het nummer waaronder de onderneming in het handelsregister is ingeschreven.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Op verzoek van een bestuurder van een rechtspersoon of op gemeenschappelijk verzoek van een commissaris en een opgaveplichtige van een rechtspersoon, is het woonadres van de bestuurder of commissaris, behalve voor advocaten en deurwaarders en de in artikel 15, tweede lid, van de wet genoemden, niet voor derden kenbaar voor zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. dit gegeven in het handelsregister niet voor derden kenbaar is met betrekking tot een andere onderneming of rechtspersoon;

 • b. door het college van burgemeester en wethouders gevolg is gegeven aan het verzoek van betrokkene dit gegeven uit de gemeentelijke basisadministratie niet aan derden te verstrekken;

 • c. betrokkene niet over een openbaar telefoonnummer en – voor zover van toepassing – niet over een openbaar faxnummer beschikt.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 17, eerste lid, van de wet is van toepassing op een vennootschap als bedoeld in de artikelen 18 en 19.

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 17, eerste en tweede lid, van de wet geldt niet voor gegevens en bescheiden ten aanzien waarvan geen publicatieplicht geldt op grond van een bindend besluit van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 18 van de wet is niet van toepassing ten aanzien van de in artikel 30, onder a, c en d, bedoelde gegevens, alsmede ten aanzien van het adres van een ingeschreven natuurlijk persoon.

Hoofdstuk 4. Retributies

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 36

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Voor het inzien van het handelsregister en de bescheiden die daarbij krachtens wettelijk voorschrift zijn gedeponeerd, worden de navolgende tarieven berekend:

 • a. voor het ten kantore van een Kamer inzien van papieren dossiers: € 4,70 per dossier;

 • b. voor het ten kantore van een Kamer inzien van het elektronische bestand: € 2,80 per dossier vermeerderd met € 0,28 per tijdseenheid van 1 minuut of gedeelte daarvan;

 • c. voor het door middel van een on line-verbinding inzien van het elektronische bestand: € 45 per kalenderjaar voor abonnementskosten, vermeerderd met € 2,05 per dossier en € 0,27 per tijdseenheid van 1 minuut of gedeelte daarvan dan wel de kosten voor computerverwerking per CPU-seconde;

 • d. voor het telefonisch vragen van inlichtingen over hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd: € 0,70 per tijdseenheid van 1 minuut of gedeelte daarvan;

 • e. voor het door middel van internet raadplegen van uittreksels en concernrelaties uit het elektronisch bestand: € 2,50 per uittreksel en € 2,50 per geraadpleegd concern;

 • f. voor het door middel van een on line-verbinding inzien van jaarrekeningen uit het elektronisch bestand: naast de onder c genoemde abonnementskosten, per boekjaar € 2,45 per jaarrekening, vermeerderd met € 0,27 per tijdseenheid van 1 minuut of gedeelte daarvan dan wel de kosten voor computerverwerking per CPU-seconde;

 • g. voor het door middel van internet raadplegen van jaarrekeningen uit het elektronisch bestand: per boekjaar € 2,90 per jaarrekening.

Artikel 37

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Voor het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd, worden de volgende tarieven berekend:

 • a. voor fotokopieën: € 11 per gekopieerd dossier of gedeelte daarvan, ongeacht het aantal bladzijden;

 • b. voor fotokopieën welke worden verstrekt tijdens of direct na het ten kantore van een Kamer inzien van papieren dossiers: € 0,23 per bladzijde;

 • c. voor uittreksels: € 11 per uittreksel;

 • d. voor afdrukken welke worden verstrekt tijdens het ten kantore van een Kamer inzien van het elektronisch bestand : € 0,23 per bladzijde;

 • e. voor een schriftelijke mededeling met betrekking tot hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of daarbij is gedeponeerd: € 4,70 per dossier;

 • f. voor het door middel van internet ontvangen van een elektronisch gewaarmerkt uittreksel: € 7,50 per uittreksel.

Artikel 38

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Voor het verstrekken van een overzicht van categorieën van in het handelsregister ingeschreven ondernemingen, nevenvestigingen van ondernemingen of rechtspersonen, welke per onderneming, nevenvestiging of rechtspersoon één of meer van de in het handelsregister met betrekking daartoe ingeschreven gegevens bevatten, wordt een tarief berekend van f 0,23 per onderneming, nevenvestiging of rechtspersoon, indien dit overzicht gegevens bevat omtrent de naam en het adres van de onderneming, nevenvestiging of rechtspersoon.

 • 2 Bevat het overzicht, bedoeld in het eerste lid, andere gegevens of mede andere gegevens dan de aldaar genoemde, dan wordt het in het eerste lid bedoelde bedrag verhoogd met f 0,08 per extra gegeven. Bevat het overzicht mede de namen van degene aan wie een onderneming toebehoort, of, indien het betreft een rechtspersoon of een aan een rechtspersoon toebehorende onderneming, de namen van de bestuurders van de rechtspersoon, dan is in plaats van f 0,08, voor die gegevens f 0,11 per extra gegeven verschuldigd.

 • 3 Voor het verstrekken van een overzicht is ten minste f 210,– verschuldigd. Heeft het overzicht betrekking op in het gebied van één Kamer ingeschreven ondernemingen, nevenvestigingen van ondernemingen of rechtspersonen, dan is ten minste f 80,– verschuldigd.

Hoofdstuk 5. Heffingsbepalingen

[Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk 6. Wijzigingen in andere regelingen

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 52

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

[Red: Wijzigt het Algemeen uitvoeringsbesluit Vestigingswet Bedrijven 1954.]

Artikel 53

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit afgifte oorsprongsverklaringen 1976.]

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 54

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Handelsregisterwet 1996 in werking treedt.

Artikel 55

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Handelsregisterbesluit 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 september 1997

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de dertigste september 1997

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Naar boven