Regeling ondersteuning producenteninkomen rundvleessector in verband met de BSE-situatie 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 18-09-1997 t/m 23-01-2004

Regeling ondersteuning producenteninkomen rundvleessector in verband met de BSE-situatie 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2443/96 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1996 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor rechtstreekse ondersteuning van het producenteninkomen of van de rundvleessector;

Gelet op artikel 15 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

landbouwbedrijf:

geheel van productie-eenheden in Nederland, bestaande uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan en daarbij behorende cultuurgrond, uitsluitend of ondermeer dienende tot uitoefening van de landbouw;

rechtspersoon:

rechtspersoon, anders dan een publiekrechtelijke rechtspersoon;

landbouwtelling:

landbouwtelling als bedoeld in artikel 24 van de Land-bouwwet;

beschrijvingsbiljet:

beschrijvingsbiljet als bedoeld in artikel 25 van de Landbouwwet, zoals dit door de minister ten behoeve van de in 1997 gehouden landbouwtelling is vastgesteld.

I & R-gegevens:

gegevens tot identificatie en registratie van de op een landbouwbedrijf aanwezige runderen die ingevolge de Verordening identificatie en registratie runderen 1991 van het Landbouwschap op het landbouwbedrijf moeten worden bijgehouden en bij de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren te Den Haag berusten.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister kent met inachtneming van de volgende bepalingen een tegemoetkoming toe aan landbouwbedrijven ter ondersteuning van het inkomen van rundvleesproducenten die te kampen hebben met de als gevolg van de situatie met betrekking tot boviene spongiforme encefalopathie (BSE) in 1997 aanhoudende verstoring van de rundvleesmarkt.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen of rechtspersonen die blijkens hun statuten ten doel hebben een landbouwbedrijf te exploiteren,

  • -

   die blijkens de gegevens van de landbouwtelling op 1 april 1997 voor eigen rekening en risico een landbouwbedrijf exploiteerden,

  • -

   voor welk bedrijf opgave is gedaan in het kader van de in 1997 gehouden landbouwtelling,

   en

  • -

   waarop blijkens de gegevens van deze landbouwtelling dieren werden gehouden behorend tot één of meer van de in de bijlage bij deze regeling opgenomen rubrieken van het beschrijvingsbiljet.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, derde gedachtenstreepje, kan de tegemoetkoming worden verstrekt aan producenten van vleeskalveren op wier bedrijf blijkens de gegevens van landbouwtelling 1997 geen vleeskalveren als bedoeld in de rubrieken 214 en 216 van het beschrijvingsbiljet werden gehouden, indien zij ten genoegen van de minister aan de hand van I & R- gegevens aantonen dat zij in week 9 van 1997 vleeskalveren als bedoeld in voornoemde rubrieken op hun bedrijf hebben gehouden.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend door voor elke in de bijlage opgenomen rubriek van het beschrijvingsbiljet het aantal gehouden dieren, zoals dit voor het betrokken landbouwbedrijf blijkt uit de gegevens van de landbouwtelling 1997 of, in het geval als bedoeld in artikel 3, tweede lid, uit de I & R-gegevens, te vermenigvuldigen met het in de bijlage genoemde compensatiebedrag per dier.

 • 2 De tegemoetkoming wordt uiterlijk op 15 oktober 1997 uitbetaald.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ondersteuning producenteninkomen rundvleessector in verband met de BSE-situatie 1997.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 september 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage

[Vervallen per 24-01-2004]

 

rubriek Landbouwtelling 1997

compensatie per dier in guldens

I. RUNDVEE

   

geen vlees- of weidevee:

   

melk- en kalfkoeien

211

25,60

     

II. VROUWELIJK VLEESVEE

   

vlees- en weidevee:

   

jongvee vr < 1 jr

217

27,50

jongvee vr 1-2 jr

221

27,50

jongvee vr < 2 jr

225

27,50

zoogkoeien

228

21,10

vlees- en weidekoeien < 2 jr

229

25,60

     

III. MANNELIJK VLEESVEE

   

vlees- en weidevee

   

jongvee mnl < 1 jr

219

28

jongvee mnl 1-2 jr

223

28

jongvee mnl < 2 jr

227

28

     

IV. VLEESKALVEREN

   

vleeskalveren wit

214

16

vleeskalveren rosé

216

16

Terug naar begin van de pagina