Vaststellingsbesluit bedrag tegemoetkoming aan voorzitter e.a. van raad van toezicht openbare universiteiten en Open Universiteit

[Regeling vervallen per 18-02-2009.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 17-02-2009

Besluit van 15 september 1997, houdende vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming aan de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht van de openbare universiteiten en van de Open Universiteit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 15 juli 1997, nr. 1997/8731 (4741), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 9.7, achtste lid, en 11.5, achtste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

De Raad van State gehoord (advies van 12 augustus 1997, nr. W05.97.0473);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 september 1997, nr. 1997/18863 (4741), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 18-02-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder «raad van toezicht»:

Artikel 2

[Vervallen per 18-02-2009]

  • 1 De voorzitter en de andere leden van een raad van toezicht hebben per kalenderjaar aanspraak op een tegemoetkoming.

  • 2 De tegemoetkomingen aan de voorzitter en aan de andere leden van een raad van toezicht bedragen per kalenderjaar onderscheidenlijk € 11 345 en € 9 076.

  • 3 De tegemoetkoming wordt naar evenredigheid verminderd, indien het voorzitterschap of het lidmaatschap van de raad van toezicht in de loop van een kalenderjaar is aangevangen of beëindigd.

  • 4 De bedragen, bedoeld in het tweede lid, kunnen bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

Artikel 3

[Vervallen per 18-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt wat betreft de openbare universiteiten terug tot en met 19 maart 1997 en wat betreft de Open Universiteit tot en met 11 juli 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 september 1997

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de dertigste september 1997

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina