Besluit vaste beloning Adviescommissie OCenW bezwaarschriften Awb

[Regeling vervallen per 01-07-2003.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-06-2003

Besluit van 15 september 1997, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de (plaatsvervangend) voorzitter en de niet-ambtelijke leden van de commissie, bedoeld in artikel 2 van de Regeling adviescommissie OCenW bezwaarschriften Awb

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 10 september 1997, nr. 1997/20387 (8060), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2003]

Aan de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling adviescommissie OCenW bezwaarschriften Awb, wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 658 per zitting toegekend.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2003]

Aan de leden van de commissie voor de bezwaarschriften, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling adviescommissie OCenW bezwaarschriften Awb, wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning van € 545 per zitting toegekend.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1996.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2003]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning Adviescommissie OCenW bezwaarschriften Awb.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 september 1997

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven dertigste september 1997

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Naar boven