Regeling aanscherping vervoersverboden in toezichtsgebieden varkenspest 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-08-1998 t/m 23-01-2004

Regeling aanscherping vervoersverboden in toezichtsgebieden varkenspest 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Onverminderd de in de bijlage bij deze regeling genoemde regelingen is het in de gebieden, omschreven in artikel 1 van die regelingen, verboden een vervoermiddel op een bedrijf te brengen waar gewoonlijk varkens worden gehouden, tenzij dit gebeurt door een persoon voor wie het uit hoofde van diens functie in het kader van de dierziektebestrijding noodzakelijk is toegang tot dat bedrijf te hebben.

 • 2 Van het in het eerste lid bedoelde verbod wordt vrijstelling verleend in die gevallen waarin de bedrijfsvoering van bedrijven als bedoeld in het eerste lid, door dat verbod belemmerd wordt in een mate die slechts door middel van onevenredige investeringen of onevenredige inspanningen anderszins zou kunnen worden vermeden, mits het vervoermiddel dat op een zodanig bedrijf wordt gebracht, vergezeld gaat van een daartoe strekkende verklaring van de eigenaar.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde vrijstelling wordt slechts verleend onder de voorwaarden dat:

  • a. het betrokken vervoermiddel bij aankomst op en voor vertrek vanaf het bedrijf wordt gereinigd en ontsmet overeenkomstig bijlage IV bij de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten;

  • b. in het betrokken vervoermiddel een toegankelijk overzicht wordt bijgehouden van de vervoersbewegingen die met dat vervoermiddel zijn verricht gedurende de dag waarop het vervoermiddel op het betrokken bedrijf is geweest;

  • c. op het betrokken bedrijf een toegankelijk overzicht wordt bijgehouden van de vervoermiddelen die op dat bedrijf zijn geweest;

  • d. van de reiniging en ontsmetting, bedoeld in onderdeel a, aantekening wordt gemaakt in de overzichten, bedoeld in de onderdelen b en c, welke aantekeningen worden ondertekend door de eigenaar van het betrokken bedrijf;

  • e. de inzittenden bij het verlaten en het opnieuw betreden van het betrokken vervoermiddel een afdoende reinigings- en ontsmettingsbehandeling ondergaan;

  • f. indien het een vervoermiddel betreft dat kennelijk is bestemd voor het vervoer van vee, mest van vee, melk of veevoeder in het in artikel 1 van de Regeling vervoersverbod vee Venhorst 1997 omschreven gebied, het vervoermiddel:

   • 1º. vergezeld gaat van een overeenkomstig artikel 2, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van de 1°. Regeling compartimentering varkens en vervoermiddelen voor varkens aangevraagde verklaring, waaruit blijkt dat het betrokken voertuig is geregistreerd als voertuig dat is toegestaan om binnen de betreffende gebieden bedrijven te bezoeken waar varkens worden gehouden, en

   • 2º. overeenkomstig aanwijzing van de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees op goed zichtbare plaatsen is voorzien van een door de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees voor het betreffende gebied te bepalen kenmerk.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De directeur van de Veterinaire Dienst of de inspecteurs-districtshoofden van de Veterinaire Dienst kunnen in bijzondere gevallen namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ontheffing verlenen van artikel 1.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Aan artikel 3a van de Regeling vervoersverbod vee Venhorst 1997, artikel 3a van de Regeling vervoersverbod vee Best 1997, artikel 4 van de Regeling vervoersverbod vee Nederweert 1997, artikel 4 van de Regeling vervoersverbod vee Soerendonk 1997, artikel 5 van de Regeling vervoersverbod vee Diessen 1997, artikel 5 van de Regeling vervoersverbod vee Dalfsen 1997, artikel 4 van de Regeling uitbreiding vervoersverbod vee Dalfsen 1997, artikel 5 van de Regeling vervoersverbod vee Schoondijke 1997 en artikel 5 van de Regeling uitbreiding vervoersverbod vee Schoondijke 1997 wordt telkens toegevoegd: , mits:

 • a. het vervoer naar het bedrijf waar zich het betrokken destructiemateriaal bevindt, alsmede het vervoer naar de destructor geschiedt langs een door de inspecteur-districtshoofd aangewezen route;

 • b. de voor dat vervoer gebruikte vervoermiddelen tijdens het vervoer op zodanige wijze zijn afgedekt dat verspreiding van smetstof niet kan plaatsvinden;

 • c. de voor dat vervoer gebruikte vervoermiddelen het in artikel 1 omschreven gebied uitsluitend verlaten langs een door de inspecteur-districtshoofd aangewezen plaats;

 • d. het betrokken vervoermiddel bij aankomst op en voor vertrek vanaf het bedrijf wordt gereinigd en ontsmet overeenkomstig artikel 5 van de Beschikking ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens 1976, en

 • e. de inzittenden bij het verlaten en het opnieuw betreden van het betrokken vervoermiddel op het bedrijf, bedoeld in onderdeel a, een afdoende reinigings- en ontsmettingsbehandeling ondergaan.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanscherping vervoersverboden in toezichtsgebieden varkenspest 1997.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt met ingang van 22 september 1997 in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 september 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Regelingen zoals genoemd in artikel 1 van de Regeling aanscherping vervoersverboden in toezichtsgebieden varkenspest 1997, op grond waarvan een vervoersverbod voor onder meer varkens geldt:

 • -

  Regeling vervoersverbod vee Venhorst 1997

 • -

  Regeling uitbreiding vervoersverbod vee Venhorst 1998.

Naar boven