Regeling verlaging van de gemiddelde personeelslast van de school (school-gpl) in het voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 04-10-1997 t/m 30-12-2004

Regeling van 9 september 1997 houdende verlaging van de school-gpl in het voortgezet onderwijs in verband met premiemutaties van het Fonds Arbeidsongeschiktheidsverzekering Overheidspersoneel (FAOP) en Ouderdomspensioen/Nabestaandenpensioen (OP/NP)

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel X, vijfde lid, juncto eerste lid onderdeel b, van de Wet van 31 mei 1995 (Stb. 318);

Besluit:

Artikel 1. Verlaging school-gpl in verband met premiemutatie in de arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel en de wijziging van de franchises in het ouderdoms-, en nabestaandenpensioen en in de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De gemiddelde personeelslast, bedoeld in artikel X, eerste lid, van de Wet van 31 mei 1995 (Stb. 318), wordt voor de periode van 1 juli 1997 tot en met 31 december 1997 verlaagd met: 0,56%.

Artikel 2. Afronding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De uitkomst van de verlaging genoemd in artikel 1 wordt afgerond op twee decimalen, waarbij de tweede decimaal met 1 wordt verhoogd, indien de derde decimaal 5 of meer bedraagt.

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1997.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven