Wijziging Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling; invoering ruime jas

[Regeling vervallen per 31-12-2009.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 13-09-1997 t/m 30-12-2009

Wijziging Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling; invoering ruime jas

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden (Pb EG L 128);

Gelet op Verordening 2328/91/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 betreffende de verbetering van de doelmatigheid van de landbouwstructuur (Pb EG L 218);

Gelet op Verordening 2078/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 juni 1992 betreffende landbouwproduktiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming en betreffende natuurbeheer (Pb EG L 215);

Gelet op Verordening 746/96 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 april 1996 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad betreffende landbouwproduktiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming, en betreffende natuurbeheer;

Gelet op artikel 25a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet, op artikel 30, eerste lid, onderdeel d, van de Wet agrarisch grondverkeer en op artikel 9 van het Besluit, houdende voorschriften betreffende de samenstelling en de werkwijze van de commissie beheer landbouwgronden;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 31-12-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 31-12-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling verlening hervestigingstoeslag.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 31-12-2009]

[Red: Wijzigt de Beschikking grondbankstelsel.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 31-12-2009]

[Red: Wijzigt de Beschikking betreffende de werkzaamheden bureau beheer landbouwgronden.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 31-12-2009]

 • 1 Op begrenzingenplannen die zijn vastgesteld voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling blijft de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling van toepassing, zoals deze luidde tot die datum.

 • 2 Wijziging van de in het eerste lid bedoelde plannen geschiedt overeenkomstig de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, zoals deze luidt na inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3 Op begrenzingenplannen die in voorbereiding zijn op de datum van inwerkingtreding van deze regeling is vanaf de fase waarin die plannen zich op dat moment bevinden de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling van toepassing, zoals die luidt na inwerkingtreding van deze regeling.

 • 4 Indien de in het derde lid bedoelde plannen betrekking hebben op begrenzing van beheersgebieden en in die plannen geen hectarequotum is opgenomen, wordt in die plannen geacht te zijn opgenomen een hectarequotum dat overeenkomt met de oppervlakte beheersgebied.

 • 5 Op beheerovereenkomsten die zijn gesloten:

  • a. op grond van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, zoals deze luidde voor inwerkingtreding van deze regeling;

  • b. op basis van beheersplannen die zijn vastgesteld op grond van:

   • 1. de Beschikking beheersovereenkomsten 1983;

   • 2. de Regeling beheersovereenkomsten 1988, en

   • 3. de Regeling beheersovereenkomsten 1993,

   blijft de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling van toepassing, zoals deze tot de inwerkingtreding van deze regeling luidde.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 31-12-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 september 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven