Wijzigingsbesluit van enige rechtspositionele besluiten (toekenning eindejaarsuitkering [...] arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid sector Politie)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2000.]
Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 24-05-2000 t/m 31-12-2012

Besluit van 2 september 1997, houdende wijziging van enige rechtspositionele besluiten alsmede toekenning van een eenmalige- en een eindejaarsuitkering in verband met het akkoord arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid sector Politie voor de periode 1 januari 1997 tot en met 31 december 1998

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 12 juni 1997, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, kenmerk EA97/U1596;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993, en artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet;

De Raad van State gehoord (advies van 23 juli 1997, no WO4.97.0345);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 22 augustus 1997, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, kenmerk EA97/2648;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie.]

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.]

ARTIKEL V

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

ARTIKEL VI

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.]

ARTIKEL VII

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.]

ARTIKEL VIII

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

ARTIKEL IX

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.]

ARTIKEL X

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

ARTIKEL XI

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit vergoeding dienstreizen politie.]

ARTIKEL XII

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie.]

ARTIKEL XIII

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 3 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van dit artikel niet als belanghebbende aangemerkt voor de tijd dat hij ingevolge een wettelijke verplichting als militair in werkelijke dienst is en in verband daarmee de aan zijn ambt verbonden bezoldiging geniet tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het op hem te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage.

 • 4 De eenmalige uitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

ARTIKEL XIV

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 3 Voor de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, aan wie in het tijdvak tussen 1 april 1998 en 1 oktober 1998 ontslag wordt verleend, wordt het bedrag dat hem in de maand mei 1998 eenmalig is toegekend, vastgesteld naar rato van het aantal kalendermaanden dat de ambtenaar in dienst is geweest tussen 1 april 1998 en 1 oktober 1998.

 • 4 De ambtenaar is bij zijn ontslag het verschil tussen het bedrag, bedoeld in het eerste lid, en het bedrag, bedoeld in het derde lid, verschuldigd.

 • 5 Aan de ambtenaar met een deelbetrekking, wordt de eenmalige uitkering naar evenredigheid toegekend.

 • 6 De eenmalige uitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

ARTIKEL XV

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 3 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van dit artikel niet als belanghebbende aangemerkt voor de tijd dat hij ingevolge een wettelijke verplichting als militair in werkelijke dienst is en in verband daarmee de aan zijn ambt verbonden bezoldiging geniet tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het op hem te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage.

 • 4 De eindejaarsuitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

ARTIKEL XVI

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in het Besluit bezoldiging politie wordt, in voorkomend geval onder aanpassing van het salarisnummer, het salaris van:

  • a. de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, met uitzondering van de surveillant van politie die door het bevoegd gezag van de vaste component in artikel 13 van het Besluit bezoldiging politie is uitgesloten;

  • b. de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie die door het bevoegd gezag is aangewezen voor de vaste component, bedoeld in artikel 13 van het Besluit bezoldiging politie;

  • c. de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van politie die op 1 juli 1997 recht zou hebben gehad op de harmonisatietoeslag krachtens de circulaire van Onze Minister van 6 december 1996, kenmerk EA96/U3909, indien deze niet zou zijn komen te vervallen;

  • d. de bijzondere ambtenaar van politie;

  • e. de ambtenaar bezoldigd volgens een der salarisschalen van bijlage IA behorende bij het Besluit bezoldiging politie;

  vastgesteld op het bedrag dat gelijk is aan het salaris zoals dat voor de ambtenaar zou hebben gegolden op 1 juli 1997, indien de in artikel V, onder A, bedoelde vervanging van de bijlagen I en IA , niet zou hebben plaatsgevonden, vermeerderd met het bedrag van de tijdelijke vaste component die op grond van Bijlage IB van het Besluit bezoldiging politie tot 1 juli 1997 heeft gegolden.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het Besluit bezoldiging politie wordt, in voorkomend geval onder aanpassing van het salarisnummer, het salaris van:

  • a. de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie die op 1 juli 1997 geen recht zou hebben gehad op de harmonisatietoeslag, indien deze niet zou zijn komen te vervallen;

  • b. de surveillant van politie die door het bevoegd gezag van de vaste component is uitgesloten;

  vastgesteld op het bedrag dat gelijk is aan het salaris zoals dat voor de ambtenaar zou hebben gegolden op 1 juli 1997, indien de in artikel V, onder A, bedoelde vervanging van de bijlagen I en IA niet zou hebben plaatsgevonden, vermeerderd met tenminste f 100,00.

 • 3 In geval de in het eerste en tweede lid bedoelde vaststelling van het salaris niet kan plaatsvinden op de daar genoemde bedragen, wordt, in voorkomend geval onder aanpassing van het salarisnummer, het salaris van de ambtenaar vastgesteld op het naasthogere bedrag van het salaris zoals dat zou hebben gegolden op 1 juli 1997, indien de in artikel V, onder A, bedoelde vervanging van de bijlagen I en IA niet zou hebben plaatsgevonden, vermeerderd met het bedrag van de tijdelijke vaste component dan wel tenminste f 100,00.

 • 4 De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde vaststelling van het salaris laat het tijdstip waarop aan de ambtenaar de volgende verhoging in de voor hem geldende schaal kan worden toegekend, onverlet.

ARTIKEL XVII

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Door het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van het Besluit algemene rechtspositie politie, wordt een regeling getroffen om in voorkomend geval het financieel nadeel van de ambtenaar, als gevolg van het afschaffen van de harmonisatietoeslag krachtens de circulaire van Onze Minister van 6 december 1996, kenmerk EA96/U3909, te compenseren.

ARTIKEL XVIII

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt, met uitzondering van de artikelen VI, VII, VIII, IX en X, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug wat betreft artikel XI, onderdeel C, tot en met 1 april 1994, wat betreft de artikelen XI, onderdeel A en XII, onderdeel A en B, tot en met 1 januari 1996, wat betreft de artikelen I, II, III en XII, onderdeel C, tot en met 1 april 1997, en wat betreft de artikelen IV, V, XIII, XVI en XVII tot en met 1 juli 1997.

De artikelen VI, VII, VIII, IX en X treden in werking op respectievelijk 1 januari 1998, 1 april 1998, 1 augustus 1998 en 1 oktober 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 september 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de zesde november 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage I. behorende bij het Besluit bezoldiging politie, bevattende de salarisschalen van politieambtenaren in guldens per maand met leeftijd respectievelijk salarisanciënniteit in jaren per 1 april 1997

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

Bijlage I. bij het Besluit bezoldiging politie: salaristabellen van politieambtenaren per 1 juli 1997 (in guldens per maand)

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

Bijlage I. bij het Besluit bezoldiging politie: salaristabellen van politieambtenaren per 1 augustus 1998 (in guldens per maand)

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

Naar boven