Besluit toekenning eindejaarsuitkering aan politie-ambtenaren in 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-1999.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-10-1997 t/m 31-12-2012

Besluit van 1 september 1997, houdende toekenning van een eindejaarsuitkering aan politie-ambtenaren in 1996, alsmede wijziging van het Besluit bezoldiging politie in verband met de wijziging van enkele salarisbedragen opgenomen in de bijlagen bij dit besluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 30 mei 1997, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, kenmerk EA97/U1602;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993, en artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet;

De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 1997, no WO4.97.0323);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 18 augustus 1997, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, kenmerk EA97/2742;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 3 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van dit artikel niet als belanghebbende aangemerkt voor de tijd dat hij ingevolge een wettelijke verplichting als militair in werkelijke dienst is en in verband daarmee de aan zijn ambt verbonden bezoldiging geniet tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage.

  • 4 De eindejaarsuitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug voor wat betreft artikel II tot en met 1 juli 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 september 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de dertigste september 1997

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Naar boven