Instelling Commissie Vogelaanvaringen Luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 27-09-1997 t/m 30-09-2010

Instelling Commissie Vogelaanvaringen Luchtvaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Er is een Commissie Vogelaanvaringen Luchtvaartuigen, afgekort CVL, hierna te noemen de Commissie.

 • 2 De Commissie wordt voor onbepaalde tijd ingesteld en is een gewijzigde voortzetting van de ’Werkgroep ter Voorkoming van Aanvaringen tussen Vogels en Civiele Luchtvaartuigen’.

 • 3 De engelse werktitel van de Commissie is ’Bird Strike Committee Netherlands’, afgekort BSC-NL.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 De Commissie heeft tot doel de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie gevraagd en ongevraagd te adviseren aangaande maatregelen ter beperking van de risico’s van aanvaringen tussen vogels en luchtvaartuigen (vogelaanvaringen).

 • 2 De Commissie heeft ondermeer tot taak:

  • a. Het analyseren en bekendmaken van gegevens over vogelaanvaringen;

  • b. Het bevorderen en coördineren van activiteiten en het (doen) verrichten van studies ter vermindering van de risico’s van vogelaanvaringen;

  • c. Het onderhouden van nationale en internationale contacten;

  • d. Het desgevraagd of uit eigen beweging doen van aanbevelingen aan en informeren van de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst respectievelijk de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten en de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten omtrent te nemen maatregelen en voorzieningen ter voorkoming, dan wel beperking van vogelaanvaringen met luchtvaartuigen en de daarmee verband houdende risico’s;

  • e. Het uitbrengen van voortgangsrapporten omtrent de werkzaamheden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 De Commissie is samengesteld uit:

  Organisatie

  Maximaal aantal vertegenwoordigers

  Sector

  a. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst

  3

  burgerluchtvaart

  b. Ministerie van Defensie, Directie Operatiën, Koninklijke Luchtmacht

  2

  Militaire luchtvaart

  c. Luchtverkeersbeveiliging

  1

  Luchtverkeersbeveiliging/luchtvaartinlichtingen

       

  d. Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

  1

  Natuurbeheer

  e. N.V. Luchthaven Schiphol

  2

  Luchthaven Schiphol en Airports Council International (ACI)

       

  f. Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL)

  1

  Nederlandse luchthaventerreinen

  g. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

  1

  Nederlandse luchtvaartmaatschappijen

  h. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers

  1

  Verkeersvliegers

  i. Non Gouvernementele Organisatie op het gebied van de natuurbescherming

  1

  natuurbescherming

 • 2 Het voorzitterschap van de Commissie berust bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst.

 • 3 Het secretariaat van de Commissie berust bij het Ministerie van Defensie, Directie Operatiën, Koninklijke Luchtmacht.

 • 4 De huidige leden van de Werkgroep ter Voorkoming van Aanvaringen tussen Vogels en Civiele Luchtvaartuigen worden als vertegenwoordiger van de betreffende organisatie als lid van de Commissie aangewezen.

 • 5 Indien de Commissie zulks noodzakelijk acht, kan uitbreiding van de Commissie worden voorgesteld aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie.

 • 6 Nieuwe leden dan wel vervangende leden worden door de leden van de Commissie, voorgedragen aan de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie.

 • 7 De Commissie kan zich bedienen van adviseurs.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De Commissie komt tenminste drie maal per jaar bijeen en tussentijds, zo vaak als daar aanleiding toe bestaat.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Besluitvorming binnen de Commissie vindt bij voorkeur plaats op basis van consensus. Mocht dit niet bereikt worden dan is een meerderheid van stemmen de basis voor de besluitvorming, waarbij elke deelnemende organisatie één stem mag uitbrengen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 mei 1990, nr. LI 3513 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 1 september 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De

Minister

van Defensie,

J.J.C. Voorhoeve

Naar boven