Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, het Bijdragebesluit zorg, enz

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Besluit van 27 augustus 1997 tot wijziging van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, het Bijdragebesluit zorg, het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden, het Besluit indicatiebeoordeling verpleging en verzorging en het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering in verband met aanpassing van de aanspraak op thuiszorg en de daarvoor verschuldigde bijdragen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 mei 1997, VPZ/VU-971768, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 6, eerste en derde lid, 8, tweede lid, 9a en 16 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel 8, tweede lid, van de Ziekenfondswet, artikel 2, tweede lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen en artikel 15, tweede lid, van de Overgangswet verzorgingshuizen;

De Raad van State gehoord (advies van 12 augustus, no. W13.07 0277);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 augustus 1997, VPZ/VU-973065, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering.]

ARTIKEL III

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.]

ARTIKEL IV

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]

ARTIKEL V

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden.]

ARTIKEL VI

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit indicatiebeoordeling verpleging en verzorging.]

ARTIKEL VII

[Vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 16g van het Bijdragebesluit zorg kan tot 1 januari 1998 voor de zorg, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Overgangswet verzorgingshuizen, de bijdrage worden gesteld op een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.

ARTIKEL IX

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De artikelen I en V treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werken terug tot en met 1 januari 1997.

  • 2 De artikelen II, III, VI, VII en VIII treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit is geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 1997.

  • 3 Artikel IV treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 augustus 1997

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven achttiende september 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina