Regeling Bedrijfshulpverlening Financiën (afgekort Regeling-BHV Financiën)

[Regeling vervallen per 01-06-2017.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-05-2017

Regeling Bedrijfshulpverlening Financiën (afgekort Regeling-BHV Financiën)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 58a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gehoord de Bijzondere Commissie;

Besluit:

Artikel 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  a. Minister:

  de Minister van Financiën;

  b. ministerie:

  het Ministerie van Financiën;

  c. directie:

  de directie waar de ambtenaar werkzaam is;

  d. bevoegd gezag:
  • -

   de Secretaris-Generaal;

  • -

   de plv. Secretaris-Generaal;

  • -

   de Thesaurier-Generaal;

  • -

   de Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken;

  • -

   de Directeur-Generaal van de Rijksbegroting;

  • -

   de Directeur-Generaal der Belastingen.

  e. bedrijfshulpverlener:

  de ambtenaar werkzaam bij het ministerie die is aangewezen om conform artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet hulp in of rond de gebouwen van het ministerie te verlenen met één van de volgende taken:

  • -

   het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

  • -

   het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen;

  • -

   het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting;

  • -

   het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

  Daarbij worden binnen het ministerie de volgende categorieën onderscheiden:

  • -

   basis-bedrijfshulpverlener (ontruimer);

  • -

   gediplomeerd EHBO’er;

  • -

   gediplomeerd brandwacht;

  • -

   gediplomeerd EHBO’er met aantekening reanimatie;

  • -

   gediplomeerd brandwacht met aantekening adembescherming;

  • -

   ploegleider EHBO;

  • -

   bevelvoerder brandweer;

  • -

   hoofd bedrijfshulpverlening;

  f. BHV:

  de bedrijfshulpverleningsorganisatie van het ministerie.

Artikel 2. Aanwijzing als bedrijfshulpverlener

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 Aanwijzing als bedrijfshulpverlener voor onbepaalde tijd wordt schriftelijk door het bevoegd gezag verleend, na overleg met de ondernemingsraad.

 • 2 In de aanwijzing wordt in ieder geval vermeld:

  • -

   de naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres en woonplaats van de bedrijfshulpverlener;

  • -

   de betreffende directie waar de bedrijfshulpverlener werkzaam is;

  • -

   de BHV-locatie, de taak bij de BHV en de datum met ingang waarvan hij wordt aangewezen voor de taak bij de BHV.

 • 3 Intrekking van het besluit tot aanwijzing als bedrijfshulpverlener door het bevoegd gezag vindt plaats:

  • -

   op schriftelijk verzoek van de bedrijfshulpverlener;

  • -

   indien de bedrijfshulpverlener niet meer in het bezit is van een geldig BHV-certificaat;

  • -

   indien het hoofd Bedrijfshulpverlening hem niet meer in staat acht op adequate wijze zijn taak uit te voeren;

  • -

   bij schorsing of ontslag als ambtenaar in dienst van het ministerie.

Artikel 3. Criteria voor BHV-werkzaamheden

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 De bedrijfshulpverlener voert naast zijn normale werkzaamheden de bedrijfshulpverleningstaken naar behoren uit.

 • 2 Er is sprake van naar behoren uitvoeren van de bedrijfshulpverleningstaken naast de normale taak als de bedrijfshulpverlener voldoende inzetbaar is geweest voor de uitoefening van deze taken.

 • 3 Onderstaand worden de taken aangegeven voor de verschillende categorieën bedrijfshulpverleners.

  • a. Bedrijfshulpverlener (basis)

   Taken:

   • 1) het ontruimen van het gebouw;

   • 2) het begeleiden van personen naar veilige plaatsen;

   • 3) het controleren van het gebouw op aanwezigheid van personen;

   • 4) het verrichten van levensreddende handelingen;

   • 5) het bestrijden van branden met kleine blusmiddelen;

   • 6) het afvoeren van gewonden, het begeleiden van personen in geval van ontruiming.

  • b. EHBO’er

   Taken:

   • 1) het verlenen van eerste hulp aan personen;

   • 2) het afvoeren van gewonden, het begeleiden van personen in geval van ontruiming;

   • 3) het controleren van gebouwen op de aanwezigheid van personen.

  • c. EHBO’er met aantekening reanimatie

   De taken zijn gelijk aan die van de EHBO’er.

  • d. Brandwacht

   Taken:

   • 1) het verrichten van levensreddende handelingen;

   • 2) het bestrijden van brand met het ter beschikking staand brandbestrijdingsmateriaal;

   • 3) het ondersteunen, assisteren en begeleiden van de gemeentelijke of regionale brandweer dan wel andere professionele hulpverleners;

   • 4) het verrichten van schade beperkende maatregelen;

   • 5) het doen van technische hulpverlening;

   • 6) het afvoeren van gewonden, het begeleiden van personen in geval van ontruiming en het controleren van gebouwen op aanwezigheid van personen.

  • e. Brandwacht met aantekening adembescherming

   De taken zijn gelijk aan die van de brandwacht. De brandwacht met aantekening adembescherming kan bij zijn taken gebruik maken van adembeschermende middelen. Hij fungeert tevens als gids voor de brandweer.

  • f. Ploegleider

   Taken:

   • 1) de taken van één van de hierboven genoemde bedrijfshulpverleners;

   • 2) geeft leiding aan meerdere leden van de bedrijfshulpverleningsorgani-satie;

   • 3) voert opdrachten van het Hoofd Bedrijfshulpverlening uit met een ploeg BHV-ers.

  • g. Hoofd bedrijfshulpverlening

   Taken:

   • 1) het dagelijks leiding geven aan de bedrijfshulpverleningsorganisatie;

   • 2) geeft bij calamiteiten leiding aan de BHV-organisatie en het beveiligingspersoneel;

   • 3) draagt zorg voor de werving, opleiding en oefening van het BHV-personeel;

   • 4) stelt het BHV-noodplan (aanvalsplan en ontruimingsplan) op en laat dit uitvoeren;

   • 5) treedt op als docent;

   • 6) doet voordrachten aan het bevoegd gezag voor de aan de bedrijfshulpverleners toe te kennen toelagen.

 • 4a Om het bovenvermelde naar behoren te kunnen uitvoeren dienen alle Bedrijfshulpverleners in het bezit te zijn van een BHV-certificaat van een erkend opleidingsinstituut. Bedrijfshulpverleners die nog niet in het bezit zijn van een BHV-certificaat kunnen slechts worden ingezet voor de onder a vermelde taken 1 tot en met 3.

 • 4b Daarnaast dient de onder 3b vermelde EHBO’er in het bezit te zijn van het Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis. De onder 3c vermelde EHBO’er dient in het bezit te zijn van het Eenheidsdiploma EHBO met aantekening reanimatie van het Oranje Kruis.

 • 4c De brandwacht dient in het bezit te zijn van certificaat 1 en 4 (adembescherming) van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB).

 • 4d De ploegleider dient in het bezit te zijn van het certificaat ploegleider.

 • 4e Het hoofd BHV dient in het bezit te zijn van het certificaat van de opleiding HBHV.

 • 5 De bedrijfshulpverlener is voldoende inzetbaar, indien de bedrijfshulpverlener zich vrijwillig gedurende een jaar verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de bedrijfshulpverlening, conform het in artikel 3 tweede lid per taak binnen de BHVorganisatie bepaalde. Dit blijkt jaarlijks uit het regelmatig en in voldoende mate (minimaal 20 uur voor BHV’er, minimaal 18 uur voor EHBO’er en minimaal 24 uur voor brandwacht) deelnemen aan de herhalingslessen en oefeningen.

 • 6 Het bevoegd gezag ziet, op voordracht van het hoofd bedrijfshulpver- lening, toe op de inzetbaarheid voor de aangewezen taak.

 • 7 BHV-cursussen, -herhalingslessen, -oefeningen en wedstrijden worden zoveel mogelijk tijdens de normale bedrijfstijd gehouden.

Artikel 4. Vergoedingen

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 Indien de bedrijfshulpverlener heeft voldaan aan de voor hem geldende criteria neergelegd in artikel 3 van dit besluit ontvangt de bedrijfshulpverlener een toelage.

  De toelage bestaat voor:

  • -

   de basis bedrijfshulpverlener (ontruimer) uit een toelage van € 158,82 (bruto);

  • -

   de gediplomeerd EHBO’er uit een toelage van € 272,27 (bruto);

  • -

   de gediplomeerd brandwacht uit een toelage van € 272,27 (bruto);

  • -

   de gediplomeerd EHBO’er met aantekening reanimatie uit een toelage van € 317,65 (bruto);

  • -

   de gediplomeerd brandwacht met aantekening adembescherming uit een toelage van € 317,65 (bruto);

  • -

   de ploegleider uit een toelage van € 317,65 (bruto) en een functietoeslag van € 136,13 (bruto);

  • -

   de bevelvoerder brandwacht uit een toelage van € 317,65 (bruto) en een functietoeslag van € 136,13 (bruto).

  • -

   het hoofd BHV uit een toelage van € 340,34 (bruto) en een functietoeslag van € 136,13 (bruto).

 • 2 De toelage wordt per jaar of naar rato van het aantal maanden dat de aanwijzing geldt betaald.

 • 3 Aan iedere persoon die gedurende vijf achtereenvolgende jaren dienst heeft gedaan als bedrijfshulpverlener en gedurende deze periode heeft voldaan aan de bijbehorende verplichtingen, wordt een jubileum-gratificatie toegekend van € 249,58 bruto. Deze gratificatie wordt toegekend na iedere periode van vijf jaar, met dien verstande dat indien betrokkene langer dan vijftien jaar dienst heeft gedaan als bedrijfshulpverlener de jubileumgratificatie € 363,02 bruto zal zijn.

 • 4 Een BHV-uurvergoeding, ten bedrage van € 11,76 per uur, wordt toegekend indien de voorgeschreven BHV-activiteiten worden gehouden buiten de voor de betreffende BHV’er vastgestelde werktijd.

 • 5 Het hoofd Bedrijfshulpverlening doet aan het bevoegd gezag voordrachten voor de hierboven genoemde toelagen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 In afwijking van de bepalingen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van een dienst ongeval, geldt bij BHV-activiteiten dat de schade die de bedrijfshulpverlener ondervindt als gevolg van een dienst ongeval voor rekening van het ministerie komt, indien de bedrijfshulpverlener zich aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften heeft gehouden en de schade niet is te wijten aan zijn grove schuld of onvoorzichtigheid.

 • 2 Indien de bedrijfshulpverlener in het kader van BHV-activiteiten ondeskundig of onrechtmatig handelt, is de schade dientengevolge jegens derden voor rekening van het ministerie conform de algemene regels omtrent aansprakelijkheid.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-06-2017]

Deze regeling treedt in werking op 27 augustus 1997 en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel 7. Naamgeving

[Vervallen per 01-06-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bedrijfshulpverlening Financiën (afgekort Regeling-BHV Financiën).

Den Haag, 27 augustus 1997

De

Minister

van Financiën,
namens deze,
De

Secretaris-Generaal

,

J.K.T. Postma

Terug naar begin van de pagina